RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. ACHIZIŢIONARE DE SERVICII DE PAZĂ, DIN CATEGORIA CELOR CUPRINSE ÎN ANEXA 2B LA O.U.G. NR.34/2006, A CĂROR VALOARE ESTE SUB PRAGUL VALORIC PREVĂZUT DE ART.57 ALIN.2 LIT.A DIN ORDONANŢĂ. NEINCIDENŢA PREVEDERILOR O.


Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. ACHIZIŢIONARE DE SERVICII DE PAZĂ, DIN CATEGORIA CELOR CUPRINSE ÎN ANEXA 2B LA O.U.G. NR.34/2006, A CĂROR VALOARE ESTE SUB PRAGUL VALORIC PREVĂZUT DE ART.57 ALIN.2 LIT.A DIN ORDONANŢĂ. NEINCIDENŢA PREVEDERILOR O.U.G. NR.34/2006.

-art.16 alin.1 şi art.57 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006.

Decizia nr.1301/CA/21.03.2012 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Prin plângerea înregistrată la această instanţă la 20.02.2012, SC P. P. Bihor SRL a solicitat anularea deciziei CNSC nr.311/C5/272 din 3.02.2012 şi a tuturor formalităţilor procedurale îndeplinite până în prezent în cadrul achiziţiei cod „CPV 74613000-9-SERVICII DE PAZĂ” ORGANIZATE de P. O. Ş.

1. În fapt, prin „caietul de sarcini” s-a impus o condiţie discriminatorie faţă de societatea petentei, respectiv indiferent cine va fi desemnat câştigător, acela va trebui să angajeze personal provenind din rândul salariaţilor respectivei societăţi”

2. Procedura a fost viciată prin nerespectarea termenului de deschidere a ofertelor (deschiderea ofertelor a avut loc la 10.01.2012, nu la 13.12.2011 conform pct.Ic din Fişa de date.

3. Termenul de contestare impus prin „Fişa de achiziţii” a fost mai scurt decât cel legal (a se vedea pct. VII.9) din Fişa de date: 48 de ore, în loc de 5 zile.

De asemenea, petenta a invocat excepţia de nelegalitate a Hotărârii 139/29.09.2011 a C. L. Ş., act administrativ unilateral prin care a fost aprobat Caietul de Sarcini pentru această achiziţie publică.

Petenta a solicitat şi suspendarea procedurii pentru a împiedica producerea unui vădit prejudiciu în patrimoniul petentei.

Prin Decizia 311/C5/272 din 3.02.2012 a CNSC, a fost respinsă ca inadmisibilă contestaţia formulată de SC P. P. B. SRL, constatându-se că procedura în cadrul căreia a fost formulată contestaţia ce formează obiectul prezentei cauze se referă la achiziţionarea de servicii de pază cuprinse în categoria celor înscrise în Anexa 2B a OUG 34/2006, a căror valoare estimată fără TVA este 161.280 ron, aşa cum recunosc ambele părţi, chiar dacă în conţinutul fişei de date a fost înscris în mod eronat un simbol numeric ce nu se regăseşte în Regulamentul (CE) nr.213/2008, astfel încât solicitarea de anulare a procedurii formulată de contestatoare apare ca fiind lipsită de logică juridică aşa cum este şi nerespectarea termenului de deschidere a ofertelor la 13.12.20011 în cadrul unei proceduri iniţiată la 20.12.2011, erori ce puteau fi reclamate dacă procedura era supusă OUG nr.34/2006, până la 28.12.2011.

Potrivit art.16 alin.1 din OUG 34/2006, „în cazul în care autoritatea contractanta atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţa de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egala cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) si se limitează la prevederile art. 35-38 si art. 56 si la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egala sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX” rezultând, per a contrario că, sub pragul valoric specificat la art.57 alin.2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă evocată, respectiv „…echivalentul în lei al 130.000 euro” aşa cum este cazul procedurii în discuţie, autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica dispoziţiile ordonanţei arătate şi nici Consiliul nu are competenţa soluţionării contestaţiilor, nefiind aplicabile dispoziţiile cap. IX.

Faptul că autoritatea contractantă a procedat la publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare nu este de natură să atragă competenţa Consiliului care, conform textului indicat, în materia acestui tip de servicii, are competenţă limitată în raport de pragul valoric şi de anumite dispoziţii legale pe care autoritatea contractantă are obligaţia să le respecte.

Verificând actele atacate, Curtea constată că susţinerile Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii formulate de petentă sunt întemeiate, pentru motivele expuse în Decizia atacată.

Astfel, astfel cum rezultă din Fişa de date a achiziţiei, obiectul contractului îl constituie unul dintre serviciile cuprinse în Anexa 2B a OUG 34/2006, respectiv servicii de pază, chiar dacă codul înscris nu coincide cu nici unul din codurile enumerate în respectiva Anexă.

Dat fiind acest fapt, în speţă este incident art.16 alin.1 din OUG 34/2006 enunţat mai sus, potrivit căruia, obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egala cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2), respectiv cu suma de 130.000 euro, condiţie neîndeplinită în cauză, întrucât valoarea estimată a contractului este de 161,280 lei.

Prin urmare, întrucât în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile OUG 34/2006 dată fiind natura serviciilor care formează obiectul contractului precum şi valoarea acestuia, plângerea adresată instanţei de judecată întemeiată pe prevederile acestei ordonanţe este inadmisibilă, fiind respinsă în consecinţă.

Pentru aceleaşi motive, Curtea a respins şi cererea de suspendare a procedurii formulată de petentă.

Nu s-au acordat cheltuieli de judecată.