RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII CREDITORILOR NEIDENTIFICAŢI ÎN LISTA PREVĂZUTĂ LA ART.28 ALIN.1 LIT.C DIN LEGEA NR.85/2006, CONFORM CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ. CREDITOR IDENTIFICAT ÎN BALANŢA ANEXATĂ DE DEBITOARE CERE


Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII CREDITORILOR NEIDENTIFICAŢI ÎN LISTA PREVĂZUTĂ LA ART.28 ALIN.1 LIT.C DIN LEGEA NR.85/2006, CONFORM CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ. CREDITOR IDENTIFICAT ÎN BALANŢA ANEXATĂ DE DEBITOARE CERERII SALE INTRODUCTIVE.

-art.7 alin.3, art.28 alin.1 lit.c, art.61 alin.1 şi art.76 din Legea nr.85/2006.

Decizia nr.237/C/18.04.2012 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Constată că prin sentinţa nr. 2869/F/07.12.2011, Tribunalul Bihor a respins ca nefondată cererea de repunere în termen formulată de creditorul B. C. R. B. în contradictoriu cu debitorul SC G. A. SRL O. şi administratorul judiciar C. D. I. A. M.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele :

Prin încheierea nr. 2802/F/2010 pronunţată de către Tribunalul B. a fost deschisă procedura insolvenţei faţă de debitorul S.C. G. A. SRL, fiind stabilit ca şi termen limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă 27.12.2010. După desemnarea sa în calitate de administrator judiciar, practicianul în Cabinet Individual de Insolvenţă A. M. a procedat la notificarea deschiderii de procedură prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi cotidianul „Jurnalul de dimineaţă” ( filele 63 şi 64 ).

Potrivit art. 7 alin. 1 din citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. De la această regulă alineatul 3 al aceluiaşi articol instituie două excepţii: comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii, ambele urmând să se facă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Întrucât există însă posibilitatea ca nu toţi creditorii să fie identificaţi în etapa incipientă a procedurii, teza a II-a a acestui alineat reinstituie regula prescrisă de alineatul 1 al art. 7.

Legiuitorul nu face nici o distincţie în funcţie de categoria din care face parte creditorul, citarea prin publicitate instituită cu titlu general de art. 95 Cod procedură civilă, fiind înlocuită cu modalitatea specială prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Respectarea celor două modalităţi de citare reprezintă o condiţie necesară şi suficientă pentru ca prezumţia instituită de lege referitoare la deschiderea procedurii şi termenele care încep să curgă să îşi găsească aplicabilitatea. De altfel, art. 61 alin. 1 şi 3 prevede în mod expres că în urma deschiderii procedurii administratorul judiciar ca trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor.

Numai în măsura în care notificarea deschiderii procedurii nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor amintite, aplicarea sancţiunii decăderii din drepturile conferite de Legea nr. 85/2006 creditorilor nu este posibilă ( art. 76 alin. 1). Concluzia se impune întrucât, ca orice sancţiune, aplicarea decăderii presupune întrunirea prealabilă a ipotezei avute în vedere de legiuitor. Or, atâta timp cât notificarea nu a respectat dispoziţiile legale, nu se poate considera că situaţia premiză este întrunită.

Aşa fiind, judecătorul sindic a reţinut că administratorul judiciar a respectat întocmai dispoziţiile legale mai sus amintite, efectuată prin cele două modalităţi fiind de natură să nască prezumţia că toţi creditorii interesaţi au aflat despre deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de debitorul S.C. G. A. S.R.L.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termen şi legal timbrat, recurenta B. C. R. SA B., solicitând admiterea recursului şi modificarea în totalitate a sentinţei recurate în sensul admiterii cererii de repunere în termenul de depunere a declaraţiei de creanţă.

În dezvoltarea motivelor de recurs s-a arătat că instanţa de fond a interpretat în mod eronat prevederile at.7 din Legea nr. 85/2006, reţinând că nedepunerea de către creditoarea BCR a declaraţiei de creanţă în termenul fixat în acest sens de judecătorul sindic se datorează în exclusivitate culpei acesteia. Dimpotrivă, această culpă, susţine recurenta, aparţine debitoarei care cu rea-credinţă nu a anexat cererii sale de deschidere a procedurii lista completă a tuturor creditorilor săi, deşi această obligaţie era instituită în sarcina sa de prevederile art. 28 alin.1 din Legea nr. 85/2006.

În drept, au fost invocate prevederile art. 3041 Cod Procedură Civilă, art. 304 şi următoarele Cod Procedură Civilă, art. 7 şi 28 din Legea nr. 85/2006.

Examinând, în conformitate cu prevederile art. 3041 Cod procedură civilă, legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate prin prisma criticilor aduse acesteia de către recurentă, cât şi din oficiu, sub aspectul motivelor de ordine publică, instanţa de recurs a reţinut:

Potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, prin excepţie de la prevederile alin.1, care instituie regula îndeplinirii procedurii de citare şi comunicare tuturor celorlalte acte de procedură prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, se vor realiza, conform Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi in lista prevăzuta la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Potrivit. art. 61, alin. 1 din Legea nr. 85/2006 în urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor in conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. c), …, notificare ce se va realiza conform prevederilor Codului de procedura civila şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Chiar dacă în prezenta speţă, debitoarea nu a anexat cererii sale de deschidere a procedurii insolvenţei lista completă a creditorilor, obligaţie impusă în sarcina sa de prevederile art. 28 alin. 1, lit. c din Legea nr. 85/2006, instanţa de recurs a reţinut că din balanţa aferentă lunii august 2010, anexată de debitoare cererii sale de deschidere a procedurii, rezultă că debitoarea are credite bancare contractate pe termen scurt de la BCR, suma de restituit fiind de 74.921,02 lei.

Prin urmare, administratorul judiciar avea obligaţia notificării creditoarei BCR în legătură cu deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC G. A. SRL conform Codului de procedură civilă, neputând fi considerată ca fiind legal îndeplinită cu creditoarea BCR notificarea efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În aceste condiţii, notificarea deschiderii procedurii cu creditoarea BCR SA nefiind realizată cu respectarea dispoziţiilor legale, respectiv conform Codului de procedură civilă, instanţa de recurs a reţinut că faţă de aceasta nu operează sancţiunea decăderii prevăzută de art. 76 din Legea nr. 85/2006, sens în care, în temeiul art. 312 coroborat cu art. 304 punct. 9 şi art. 103 Cod procedură civilă, a admis ca fondat recursul, cu consecinţa admiterii cererii creditoarei de repunere în termenul de depunere a declaraţiei de creanţă şi a obligării administratorului judiciar să procedeze la verificarea declaraţiei de creanţă a creditoarei BCR.

Nu a acordat cheltuieli de judecată, acestea nefiind solicitate.