Recurs. Motive indicate şi la instanţa de fond. Netemeinicie


în cazul în care apărările formulate de contestatoare la instanţa de fond au fost analizate şi s-a pronunţat o hotărâre bazată pe admiterea în parte a acestora, invocarea aceloraşi motive şi în recurs, nu are nici o relevanţă, situaţie în care recursul se va respinge.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 1.869/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 4.271/24.04.1998, Judecătoria sectorului 3 Bucureşti a admis în parte plângerea formulată de contestatoarea S.C. “I.L.T.D.” – S.R.L. împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. 02223/18.03.1997 şi a exonerat petenta de plata amenzii în cuantum de 6.588.797 lei, pentru suma de 8.508 U.S.D., conform D.I.V. B. nr. 0376705/28.06.1997, încasată la data de 13.08.1997 şi de 7.581.245 lei, pentru suma de 8.498,52 U.S.D, conform D.I.V. nr. 130379410, din data de 15.07.1996, repatriată la data de 2.09.1997.

S-a reţinut, în motivarea plângerii, că petenta s-a apărat în sensul că în procesul-verbal s-a constatat, la pct. II, III, 6, că a repatriat cu întârziere un număr de 6 D.I.V.-uri, însă intimata nu a ţinut cont de împrejurările concrete privind emiterea şi încasarea D.I.V.-urilor, în condiţiile în care unele au fost încasate în termenul legal de 60 de zile, prevăzut de Instrucţiunile 1/15086/20.10.1995 la O.G. nr. 18/1994, cu depăşirea datei înscrise în D.I.V. de contestatoare, iar pentru altele există reclamaţii calitative, pentru care au fost declanşate proceduri judiciare.

Instanţa de fond a constatat că, în ceea ce priveşte D.I.V.-urile menţionate, petenta s-a încadrat în termenul limită prevăzut pentru încasarea sumelor în valută, astfel încât intervalul de timp dintre data declarată în D.I.V. de petentă şi data repatrierii efective nu este susceptibilă de aplicarea penalităţilor de întârziere, cu titlul de amendă contravenţională.

împotriva sentinţei au declarat recurs atât contestatoarea, cât şi intimata Garda Financiară – Secţia Bucureşti, recurs care nu a fost motivat în termen.

Recursul contestatoarei critică sentinţa instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie, vizând trei motive.

Primul motiv priveşte netemeinicia sentinţei recurate, în sensul că instanţa de fond a trecut foarte uşor peste primul motiv de anulare a procesului verbal, prin invocarea existenţei unei împuterniciri legale de care beneficiază Garda Financiară din partea Ministerului de Finanţe, fără să menţioneze documentul care atestă această împrejurare, nesocotind prevederile art. 16 din Legea nr. 30/1991.

Al doilea motiv de recurs vizează tot netemeinicia sentinţei, constând în aceea că instanţa de fond a înlăturat apărarea recurentei, în sensul că la data controlului nu era repatriată întreaga valută şi că sancţiunea contravenţională se aplică, chiar dacă la data controlului valuta era repatriată, dar cu întârziere faţă de scadenţă.

în fine, ultimul motiv vizează netemeinicia sentinţei, pe considerentul că societatea nu trebuia sancţionată de organul de control, deoarece beneficia de prevederile pct. 7 lit. a din Instrucţiunile nr. 1/1995, respectiv, la data controlului, exista un litigiu pe rolul instanţelor arbitrale din Elveţia, în legătură cu exporturile pentru care a fost sancţionată de Garda Financiară.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, în raport de criticile formulate de contestatoarea recurentă, cât şi din oficiu, conform dispoziţiilor art. 304 Cod proc. civ., urmează a se constata că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Cele trei motive de recurs invocate de recurenta contestatoare au constituit şi apărări la instanţa de fond, care a avut în vedere, Ia pronunţarea sentinţei, toate aceste aspecte şi a admis în parte plângerea formulată, a dispus anularea procesului-verbal, în parte, exonerând pe aceasta de plata amenzii, în cuantumurile stabilite în dispozitivul sentinţei.

Instanţa de fond, pronunţând o sentinţă legală şi temeinică, urmează a se constata, în baza art. 304 Cod proc. civ., că motivele sunt nefondate, urmând a fi respinse.

în ceea ce priveşte recursul intimatei-recurente Garda Financiară, în baza art. 306 Cod proc. civ., urmează a constata nulitatea pentru nemotivare, în termenul prevăzut de art. 303 pct. 1 Cod proc. civ..