Referitor la natura sporurilor, primelor sau îndemnizaţiilor stabilite prin acordul/contractul colectiv de muncă, aprobate prin hotărârile arătate şi apreciate ca fiind nelegal acordate, instanţa reţine că negocierea clauzelor acestor acte a avut loc ante


Referitor la natura sporurilor, primelor sau îndemnizaţiilor stabilite prin acordul/contractul colectiv de muncă, aprobate prin hotărârile arătate şi apreciate ca fiind nelegal acordate, instanţa reţine că negocierea clauzelor acestor acte a avut loc anterior intrării în vigoare a OG nr. 6/2007 şi a OG nr. 10/30 ianuarie 2008 acte normative prin care s-au adus limitări şi precizări privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar. De aceea analiza legalităţii sporurilor şi îndemnizaţiilor stabilite prin acordul/contractul colectiv de muncă, nu poate avea loc prin prisma dispoziţiilor instituite de aceste reglementări ulterioare, decât eventual, de la data intrării lor în vigoare, ceea ce însă organele de control şi reglementare ale intimatei nu au făcut.

Referitor la natura sporurilor, primelor sau îndemnizaţiilor stabilite prin acordul/contractul colectiv de muncă, aprobate prin hotărârile arătate şi apreciate ca fiind nelegal acordate, instanţa reţine că negocierea clauzelor acestor acte a avut loc anterior intrării în vigoare a OG nr. 6/2007 şi a OG nr. 10/30 ianuarie 2008 acte normative prin care s-au adus limitări şi precizări privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar. De aceea analiza legalităţii sporurilor şi îndemnizaţiilor stabilite prin acordul/contractul colectiv de muncă, nu poate avea loc prin prisma dispoziţiilor instituite de aceste reglementări ulterioare, decât eventual, de la data intrării lor în vigoare, ceea ce însă organele de control şi reglementare ale intimatei nu au făcut.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 107/CA/31 martie 2010, nepublicată)

Prin acţiunea în administrativ reclamanţii Comuna Livezile, prin primar şi Consiliul local al comunei Livezile, au chemat în judecată pe pârâţii: 1) Curtea de Conturi a României şi 2) Camera de Conturi a judeţului Bistriţa-Năsăud, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună:

– anularea ca nelegală a încheierii nr. VI.19 din 18.08.2009 emisă de Curtea de Conturi a României şi admiterea contestaţiei sale împotriva Deciziei nr. 8/2009;

– anularea ca nelegală a Deciziei nr. 8/ 10.06.2009 emisă de Camera de Conturi a jud. Bistriţa-Năsăud, în ce priveşte pct. 4 şi 5, respectiv pct. 4,5,8 şi 9 din dispozitivul acestei decizii.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

În perioada 16 martie 2009 – 30 aprilie 2009, la sediul reclamantului Primăria comunei Livezile, s-a desfăşurat activitatea de financiar asupra contului anual de execuţie pe anul 2008 de către auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi a judeţului Bistriţa-Năsăud, care prin raportul de audit întocmit, însoţit de anexe, au constatat o serie de abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat producerea de prejudicii, între acestea fiind reţinute la pct. 4.3.2 din raportul de audit, privind cheltuielile de personal şi cheltuieli cu bunuri şi servicii, faptul că acordarea anumitor drepturi personalului a fost făcută în mod nelegal, cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Obiecţiunile formulate de către reclamantă înregistrate sub nr. 418/20.05.2009 au fost respinse iar valorificarea procesului verbal de constatare a fost emisă decizia nr. 8/10 iunie 2009, prin care se constată la pct. 4 din decizie că personalul contractual al instituţiei controlate a beneficiat în anul 2008 de mai multe sporuri salariale de bază, îndemnizaţii şi prime acordate în baza contractului colectiv de muncă, apreciate ca fiind nelegale cu motivarea că acest contract colectiv de muncă nu a fost înregistrat de direcţia pentru muncă şi protecţie socială judeţeană, fiind încălcate prevederile art. 251 al.1 şi al.3 din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de muncă. Prin decizie se stabileşte că aferent anului 2007 s-au efectuat plăţi nelegale în sumă de 173.557 din care: suma netă de 127.767 lei încasată de personalul contractual; suma de 24.229 lei, impozit pe şi contribuţii sociale datorate de asiguraţi şi suma de 21.561 lei, contribuţii ale angajatorului către bugetele publice. Aferent anului 2008 se reţine că au fost efectuate plăţi nelegale de 164.765 lei, din care: 115.986 lei sume nete încasate de personalul contractual, suma de 26.234 lei impozit de venit şi contribuţii sociale, datorate de asiguraţi, suma de 24.063 lei, contribuţii către bugetele publice datorate de angajator.

Urmare acestor constatări, prin pct. 4 din dispozitivul deciziei nr.8/ 10 iunie 2009, se dispune recalcularea drepturilor salariale pentru anii 2007 şi 2008 acordate personalului contractual al Primăriei comunei Livezile prin eliminarea sporurilor, primelor, îndemnizaţiilor acordate în baza contractului colectiv de muncă stabilirea diferenţelor de sume nete încasate necuvenit de salariaţi şi a plăţilor nelegale efectuate către bugetele publice şi înregistrarea lor în evidenţa contabilă. La pct. 8 şi 9 din dispozitivul deciziei se dispune stabilirea întinderii prejudiciilor produse bugetului instituţiei prin plăţile nelegale efectuate şi asigurarea măsurilor de recuperare de la persoanele răspunzătoare precum şi efectuarea regularizărilor cu bugetele publice pentru plăţile efectuate fără temei legal.

La pct. 5 din decizia nr. 8/10 iunie 2009 emisă de directorul Camerei de Conturi Bistriţa-Năsăud se reţine că din verificarea cheltuielilor de personal pentru anul 2008 s-a constatat că funcţionarii publici din cadrul Primăriei comunei Livezile au beneficiat în baza acordului colectiv de muncă de mai multe sporuri, prime şi îndemnizaţii fiind încălcate dispoziţiile art. 72 al. 1 din Legea nr. 188/1999, republicată privind statutul în care sunt reglementate condiţiile în care autorităţile şi instituţiile publice pot încheia acorduri cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii acestora pentru: a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă; b) sănătatea şi securitatea muncii; c)programul zilnic de lucru; d) perfecţionarea profesională şi e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege.

Prin decizie se reţine că drepturile acordate funcţionarilor publici nu se încadrează în măsurile precizate la art. 72 al. 1 din Legea nr. 188/1999, iar în al doilea faptul că acordul colectiv de muncă nu a fost înregistrat la direcţia de muncă şi protecţie judeţeană,încălcându-se prevederile art. 25 al. 1 şi al. 3 din Legea nr. 130/1996.

Au fost stabilite ca fiind plăţi nelegale, la acest capitol:

– aferent anului 2007, suma totală de 82.966 lei din care: 56.198 lei sume nete încasate de funcţionarii publici, suma de 14.149 lei impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de asiguraţi; suma de 12.619 lei contribuţii datorate şi plătite de angajator.

– aferent anului 2008, au fost stabilite ca fiind plăţi nelegale suma totală de 135.383 lei, din care: suma de 90.320 lei, venituri nete ale funcţionarilor publici, suma de 24.184 lei impozit pe venit şi contribuţii datorate de asiguraţi şi suma de 22.173 lei contribuţii datorate de asigurator.

Urmare acestor constatări prin pct. 5 din dispozitivul deciziei se stabileşte recalcularea drepturilor salariale acordate funcţionarilor publici prin eliminarea sporurilor, primelor şi îndemnizaţiilor acordate în baza acordului colectiv de muncă, stabilirea diferenţelor de sume nete încasate necuvenit şi a plăţilor nelegale efectuate către bugetele publice şi înregistrarea lor în evidenţa contabilă, cu aplicarea pct. 8 şi 9 din dispozitivul deciziei.

Împotriva menţiunilor cuprinse la pct. 4 şi 5, respectiv punctele 4), 5), 8) şi 9) din dispozitivul deciziei reclamanta Primăria comunei Livezile, a formulat contestaţie în care s-au invocat în esenţă argumentele reluate în motivarea prezentei acţiuni.

Prin Încheierea nr. VI.19 din 18.08.2009, Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României se dispune respingerea contestaţiei formulate de Primăria comunei Livezile, împotriva deciziei nr. 8/10 iunie 2009, completând temeiurile de drept invocate în decizia contestată cu alte dispoziţii legale şi anume : art.12, al.1 din Legea nr. 130/1996, prevederile O.G. nr. 6/2007, respectiv ale OG nr. 10/2008.

În analiza legalităţii şi temeiniciei deciziei nr.8/2006, respectiv a încheierii nr.VI.19/2009 emise de intimate, instanţa reţine că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 27 octombrie 2006, a fost aprobat contractul colectiv de muncă încheiat între Primăria comunei Livezile şi personalul contractual angajat al instituţiei, aferent anului 2007.

Potrivit alin.3 art.1 din hotărâre se ia act de faptul că părţile contractante din contractul colectiv de muncă, au stabilit prelungirea valabilităţii acestuia, în situaţia în care nici o parte nu denunţă contractul în termen de 30 zile de la expirarea perioadei de un an, până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, dar nu mai mult de 12 luni.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local Livezile nr. 33 din 27 octombrie 2006, a fost aprobat Acordul colectiv de muncă privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local pentru anul 2007, cuprinzând în al.3 art.1 din hotărâre, aceleaşi menţiuni privind prelungirea valabilităţii acestuia, ca şi în cazul contractului colectiv de muncă.

Din conţinutul acestora, instanţa reţine că părţile au negociat pentru anul 2007, drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor sub aspectul raporturilor de muncă, respectiv a raporturilor de serviciu şi au stabilit ca, în situaţia nedenunţării lor, să se păstreze în aceeaşi formă şi în acelaşi conţinut şi pentru perioada următoare de 12 luni, respectiv pentru întreg anul 2008.

Aşa fiind, nu poate fi reţinută susţinerea intimatei în sensul că nu au fost respectate prevederile art. 2 al. 2 din Legea nr. 130/1996 şi că prelungirea valabilităţii contractului/acordului colectiv de muncă pentru anul 2008 nu a mai avut loc, cu consecinţa constatării acordării drepturilor băneşti către personalul contractual/funcţionari publici, în afara cadrului legal arătat.

Cu privire la contractul colectiv de muncă negociat de personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local cu această autoritate, în temeiul dispoziţiilor art. 22 şi urm din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, art. 236 şi urm din Codul muncii, se reţine că acest act a fost aprobat prin hotărârea Consiliului local Livezile nr. 34 din 27 octombrie 2006.

De asemenea, în ce priveşte acordul colectiv privind raporturile de serviciu încheiat între funcţionarii publici din aparatul de specialitate al primarului şi Consiliul local, în temeiul art. 61 din Legii nr. 188/1999, acest acord a fost aprobat prin hotărârea Consiliului local Livezile nr. 33 din 27 octombrie 2006.

Aceste două hotărâri ale Consiliului local au fost înaintate Instituţiei Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud cu adresa nr. 11 din 30 octombrie 2006 spre a fi supuse controlului de legalitate în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, care nu a solicitat reavalizarea lor şi nu a promovat acţiune în anularea lor.

Urmare controlului de legalitate efectuat de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud, prin dispoziţiile Primarului comunei Livezile nr. 184/2007 şi nr. 280/2008 au fost puse în HCL Livezile nr. 33 şi respectiv nr. 34/2006.

Nu se poate reţine drept temei de nelegalitate al hotărârilor emise de Consiliul local Livezile, faptul că acestea nu au fost înregistrate la Direcţia pentru muncă şi protecţie socială judeţeană, deoarece o asemenea măsură asigură realizarea unui regim de evidenţă şi publicitate a acordurilor/contractelor colective de muncă, dar în niciun caz, lipsa acestei înregistrări nu aduce atingere efectelor juridice între părţile semnatare, şi nu este o condiţie de valabilitate a unor asemenea acte. Referitor la acordurile colective de muncă încheiate între funcţionarii publici şi instituţiile cu care aceştia se află în raporturi de serviciu, prevederile speciale instituite prin H.G. nr. 833/2007 nu prevăd o asemenea formalitate.

De aceea, instanţa apreciază că negocierea şi înscrierea în acordul/ contractul colectiv de muncă încheiate de funcţionarii publici/personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv unităţile subordonate consiliului local, a drepturilor salariale de natura sporurilor, primelor îndemnizaţiilor respective s-a făcut în scopul declarat prin încheierea acestor acte, acela de a asigura în condiţii de legalitate prestarea unor serviciu public stabil, profesionist, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, acestea reprezentând măsuri destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii şi a perfecţionării profesionale.

În concluzie, instanţa apreciază că sumele achitate funcţionarilor publici/personalului contractual nu reprezintă cheltuieli din bugetul local ce nu întrunesc condiţii legale şi prin urmare nu reprezintă un prejudiciu, în sensul dispoziţiilor Legii nr. 273/2006, cu modificările ulterioare privind finanţele publice locale, motiv pentru care acţiunea reclamantului a fost apreciată ca fiind întemeiată şi făcând aplicarea dispoziţiilor cuprinse în legea nr. 94/1992, respectiv Legea nr. 554/2004 urmează a fi admisă conform dispozitivului prezentei hotărâri.