Refuz justificat al administraţiei financiare de a deschide rol fiscal pentru o suprafaţă de teren. Lipsa titlului de proprietate. Procedura legală pentru reconstituirea dreptului de proprietate


Refuzul administraţiei financiare de a deschide rol fiscal reclamantului nu este nejustificat în situaţia în care acesta nu a prezentat titlul de proprietate pentru teren, neurmând procedura prevăzută de Legea nr. 18/1991 privind reconstituirea dreptului de proprietate.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 415/1994)

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 1.06.1994, sub nr. 476/1994, reclamantul M.G.M.D. a solicitat, în contradictoriu cu Administraţia Financiară sector 4 Bucureşti, obligarea pârâtei la înregistrarea suprafeţei de teren de 8.700 m.p., din care 600 m.p. situat în str. Orăştiei nr. 32 şi 8.100 m.p. situat în str. Orăştiei nr. 36.

în motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că prin adresa nr. 1.137/1993, Comisia Fondului Funciar de pe lângă Primăria sectorului 4 a comunicat că acest teren nu face obiectul Legii nr. 18/1991 şi îi aparţine de drept, dar, adresându-se Administraţiei Financiare sectorul 4, i s-a răspuns, cu adresa nr. 6.6751 din 31.05.1993, că pentru deschiderea rolului fiscal are nevoie de titlu de proprietate pentru acest teren, conform dispoziţiilor Legii nr. 18/1991.

Se mai arată, de către reclamant, că este succesor legal şi testamentar al mătuşii sale M.M., conform certificatului de moştenitor nr. 286/1990, dar nu poate obţine un certificat de moştenitor suplimentar, întrucât notariatul îi solicită dovada fiscalizării.

Reclamantul menţionează că are în folosinţă permanentă 600 m.p. din str. Orăştiei nr. 32, pentru care a plătit impozit.

în dovedirea acţiunii, reclamantul a anexat adeverinţa nr. 1.137/1993, emisă de comisia fondului funciar, prin care i s-a comunicat că suprafaţa de 8.700 m.p., teren situat în str. Orăştie nr. 32-36, nu face obiectul Legii nr. 18/1991, fiind proprietar de drept; adresa nr. 3.602/1994, eliberată de Prefectura Municipiului Bucureşti şi SA.I., prin care i se comunică aceeaşi situaţie; adresa nr. 6.6751/1994, eliberată de Administraţia Financiară sectorul 4 (prin care i se comunică faptul că figurează în evidenţele fiscale cu 5.000 m.p. – conform adresei nr. 146/15.02.1994 a Primăriei sector 4, iar pentru întreaga suprafaţă cerută să prezinte titlul de proprietate, conform Legii nr. 18/1991, deoarece nu deţine acte de proprietate în dosarul lor); copia cererii adresate administraţiei financiare; copia actului adiţional privind modificarea chiriei pentru terenul situat în str. Orăştie nr. 36, sectorul 4; copia certificatului de moştenitor nr. 286/1990, privind succesiunea defunctei M.M.; copia certificatului de moştenitor nr. 28/1975, privind succesiunea defunctului M.V.; copia actului autentic de vânzare-cumpărare privind terenul; copia certificatului eliberat de Administraţia Financiară sectorul 4; copia înţelegerii încheiată de reclamant cu R.I. pentru folosinţa de 600 m.p. teren, din str. Orăştie nr. 32.

La data de 20.06.1994, administraţia financiară comunică instanţei de judecată adresa nr. 84.659/15.06.1994, prin care face cunoscută situaţia juridică a terenurilor deţinute de defuncţii V.M. şi V.M. şi împrejurarea că pentru cei 8.700 m.p. (- 8.100 m.p., situat în str. Orăştie nr. 36 şi 600 m.p. situat în str. Orăştie nr. 32), s-a cerut reclamantului prezentarea titlului de proprietate, conform Legii nr. 18/1991, deoarece acesta a aparţinut C.A.P. Jilava.

Examinând actele şi lucrările dosarului se reţine că din certificatele de moştenitor anexate de reclamant, rezultă că din masa succesorală a defuncţilor V.M. şi V.M. au făcut parte numai terenul de 250 m.p., construcţia situată în str. Orăştie nr. 32 şi cota de 1/2 din imobilul situat la adresa din str. Orăştie nr. 32-36, cu terenul aferent, supus statutului C.A.P. şi Legilor nr. 58/1974 şi nr. 59/1974.

în baza acestor certificate de moştenitor, reclamantul avea deschisă calea prevăzută de art. 35 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 şi putea obţine, la cererea sa, atribuirea în proprietate a întregii suprafeţe de teren situată la adresele indicate, conform alin. 6 al aceluiaşi art. 35 din Legea nr. 18/1991.

întrucât reclamantul nu a acţionat conform dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 şi nu are titlu de proprietate nu ne aflăm în prezenţa unui refuz al pârâtei de luare în evidenţă fiscală a terenului, ci a culpei reclamantului, care nu a solicitat reconstituirea dreptului său.

în consecinţă, constatând că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 1 din Legea nr. 29/1990, se va respinge acţiunea reclamantului, ca nefondată.