REFUZ NEJUSTIFICAT AL AUTORITĂTII PÂRÂTE. AJUTOR SPECIAL HANDICAP


Potrivit Legii nr. 53/1992 (atunci în vigoare), persoanele îndreptăţite beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 50% din salariul minim brut pe ţară, pe toată durata handicapului.

împrejurarea că Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu nu a luat în evidenţă pe recurentă decât la data de 8 decembrie 1998 nu poate fi imputată recurentei, aceasta având dreptul la ajutorul menţionat de la data de 1 aprilie 1997, întrucât a fost declarată ca persoană handicapată care necesită protecţie specială la data de 28.03.1997.

Prin sentinţa civilă nr. 1/2.02.2000, Tribunalul Giurgiu, în temeiul art. 1, art. 11 din Legea nr. 29/1990 coroborat cu art. 8 teza a ll-a din Legea nr. 53/ 1992; a respins ca nefondată cererea formulată de reclamanta R.N. împotriva pârâtului Inspectoratului de Stat pentru Persoane cu Handicap Giurgiu.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a constatat că nu se poate reţine nici o culpă în sarcina autorităţii administrative pârâte pentru neplata ajutorului social lunar pentru reclamantă de la data de 28.03.1997, întrucât de abia la 4 decembrie 1998 Primăria comunei Putineiu a comunicat informaţiile necesare pentru punerea în plată.

împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs reclamanta R.N.

Expunând criticile la adresa hotărârii pronunţate de Tribunalul Giurgiu, încadrate de Curte în motivele de casare prevăzute de art. 304 pct. 9 şi 11 C. pr. civ., recurenta arată, în esenţă, că nu îi este imputabilă atitudinea conducerii comunei Putineiu, care a comunicat cu întârziere Inspectoratului de Stat pentru Persoane cu Handicap Giurgiu relaţiile solicitate; că are situaţie materială foarte precară şi că drepturile sale îi sunt încălcate de autorităţile locale; că prima instanţă a aplicat greşit prevederile legale incidente în speţă.

Din examinarea lucrărilor dosarului Curtea constată că recursul este fondat pentru motivele ce se vor arăta în continuare:

R.N. este – potrivit certificatului nr. 234/28.03.1997 emis de Comisia de Expertiză Medicală de Recuperare a Capacităţii de Muncă Judeţul Giurgiu – persoană handicapată care necesită protecţie specială, cu gradul II permanent.

Potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, în vigoare pe perioada supusă analizei (actul normativ a fost abrogat prin O.U.G. nr. 102/29.06.1999), “persoana adultă, incapabilă de muncă datorită handicapului, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, indexat, pe toată durata handicapului, dacă nu are alte venituri proprii, cu excepţia pensiei de urmaş; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul ajutorului special, pentru afecţiuni care creează handicap ireversibil, ajutorul se stabileşte pe toată durata vieţii”.

Deşi, potrivit legii, îndeplinea condiţiile de a beneficia de ajutorul special de la 1.04.1997, totuşi Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Giurgiu nu a luat în evidenţă pe recurentă decât la data de 8 decembrie 1998 (nr. 6626), si i-a plătit drepturile băneşti cuvenite de la 1.01.1999.

Această întârziere în aplicarea legii s-a datorat unui referat de anchetă socială, întocmit de Primăria Comunei Putineiu sub nr. 24594/7 noiembrie 1997, din care rezultă că R.N. “deţine suprafaţa de 9,88 ha. teren, din care 0,10 curte construcţii şi 9,78 ha. teren arabil”, astfel încât aceasta nu se încadra în dispoziţiile Legii nr. 53/1992, având (teoretic) venituri peste cuantumul alocat pentru ajutorul special.

Numai că situaţia prezentată în referatul menţionat nu corespundea realităţii, astfel că, în urma demersurilor recurentei-reclamante, Primăria comunei Putineiu a revenit şi prin adresa nr. 1165/04.12.1998 a comunicat că pe suprafaţa totală de 9,88 ha. (comunicată iniţial), R.N. deţine titlu de proprietate numai pentru 1,63 ha., pentru diferenţa de 8,25 ha. aceasta refuzând amplasamentul. Cu această suprafaţă de teren recurenta-reclamantă îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 53/1992, motiv pentru care a şi fost pusă în plată.

în consecinţă, refuzul autorităţii pârâte de a recunoaşte dreptul reclamantei de a beneficia de ajutorul special lunar, potrivit Legii nr. 53/1992, şi pentru perioada cuprinsă între 1.04.1997-1.01.1999, apare ca nejustificat.

în temeiul art. 312 alin. 1 C. pr. civ., 1 şi 11 din Legea nr. 29/1990, precum şi art. 8 din Legea nr. 53/1997 curtea va admite recursul, va casa sentinţa civilă nr. 1/2.02.2000, pronunţată de Tribunalul Giurgiu, şi pe fond va admite acţiunea, obligând pârâta să plătească reclamantei ajutorul special lunar pentru perioada 1.044997-1.01.1999, la stabilirea câtimii sumei urmând a se avea în vedere adeverinţa nr. 1165/4 decembrie 1998 a Primăriei Comunei Putineiu. (Judecator Simona Marcu)
(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 32/1999)