Refuz nejustificat al comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 de a aduce la îndeplinire, de îndată, o hotărâre judecătorească definitivă. Abuz administrativ


Comisia locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 săvârşeşte un abuz administrativ, ce se încadrează în prevederile art. 1 din Legea nr. 29/1990, în situaţia în care nu aduce la îndeplinire, de îndată, o hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată în materia Legii fondului funciar.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 2/1995)

Prin cererea înregistrată la data de 5.04.1994, reclamantul C.T. a chemat în judecată Comisia Locală de fond funciar Răsuceni şi pe primarul comunei Răsuceni, judeţul Giurgiu, I.M., solicitând punerea în posesie pentru o suprafaţă de 10 ha teren extravilan, în conformitate cu sentinţa civilă nr. 97 din 14.01.1993 a Judecătoriei Giurgiu.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că prin sentinţa civilă menţionată i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha teren situat în extravilanul comunei Răsuceni, sentinţă ce a rămas definitivă, dar pe care primarul comunei refuză să o execute, din motive subiective.

Alăturat acţiunii s-au depus: copia sentinţei civile nr. 87 din 14.01.1993, pronunţată de Judecătoria Giurgiu şi copia răspunsului primit de reclamant de la Prefectura judeţului Giurgiu, în sensul că hotărârea judecătorească nu a fost atacată cu recurs.

Comisia Locală pentru aplicarea Legii fondului funciar Răsuceni, prin întâmpinarea depusă la data de 17.06.1994, învederează instanţei că reclamantul a fost pus în posesie pentru o suprafaţă de 3 ha, încă din anul 1991, iar, ulterior, acesta ar fi folosit acte false pentru a i se stabili dreptul de proprietate în instanţă pentru o suprafaţă de 10 ha.

Comisia pârâtă mai arată că a înaintat Prefecturii Giurgiu un memoriu, prin care a solicitat formularea unui recurs extraordinar împotriva sentinţei civile definitive prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate al reclamantului, recurs care nu a fost promovat şi, pe data de 19.03.1994, reclamantul a fost convocat la consiliul local, unde i s-a întocmit proces verbal de punere în posesie pentru cele 10 ha.

Alăturat întâmpinării s-a depus copia procesului-verbal, fără dată, întocmit de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 Răsuceni, pentru suprafaţa de 10 ha teren arabil privind pe reclamantul C.T..

Printr-un răspuns la întâmpinarea comisiei locale, reclamantul arată că s-a prezentat pe data de 19.03.1994 la consiliul local, conform convocării, dar nu i s-a întocmit proces-verbal, cel existent la dosarul cauzei fiind nul, întrucât nu poartă data emiterii.

Analizând actele dosarului, instanţa constată că acţiunea reclamantului este în parte întemeiată.

într-adevăr, prin refuzul de a duce la îndeplinire de îndată o hotărâre judecătorească definitivă (sentinţa civilă nr. 87 din data de 14.01.1993 a Judecătoriei Giurgiu), comisia locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 a săvârşit un abuz administrativ, ce se încadrează în prevederile art. 1 din Legea nr. 29/1990 şi care urmează a fi sancţionat prin obligarea acestei autorităţi administrative la emiterea procesului-verbal de punere în posesie în favoarea reclamantului.

Pentru stres-ul provocat reclamantului ca urmare a acestui refuz, instanţa va admite capătul de cerere privind despăgubirile morale, obligând comisia locală la plata a 500.000 lei daune morale către reclamant, în solidar cu primarul Comunei Răsuceni.

Instanţa constată ca fiind neîntemeiate pretenţiile privind daunele materiale solicitate de reclamant, nefăcându-se dovada existenţei şi întinderii prejudiciului, conform art. 998-999 Cod civil. •

De asemenea, reclamantul nu a dovedit existenţa şi cuantumul altor cheltuieli de judecată, cu excepţia taxei de timbru.