Retragere asociat. Inadmisibilitatea actiunii in situatia in care societatea este dizolvata Societăţi comerciale


TRIBUNALUL BUCUREŞTI, SECŢIA A-VI-A COMERCIALĂ

Dosar nr. 49034/3/2009

Sentinţa comercială nr. 2

Şedinţa publică de la 04.01.2011

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: SIMONA MARIA ZARAFIU

GREFIER: ELENA TOMA

Pe rol se află cauza comercială privind pe reclamanta I F în contradictoriu cu pârâtele SC Al – K. T SRL şi J. C, având ca obiect retragere asociat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează că reclamanta a depus prin serviciul registratură al instanţei, cerere de repunere a cauzei pe rol, precum şi dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 4 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,30 lei, solicitând judecarea cauzei în lipsă, conform art.242 alin.2 Codul de procedură civilă.

Tribunalul, în temeiul dispoziţiilor art.245 pct.1 repune cauza pe rol şi din oficiu invocă excepţia inadmisibilităţii cererii şi reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VI-a Comercială la data de 11.12.2009 sub nr.49034/3/2009, reclamanta I F a solicitat în contradictoriu cu pârâţii J. C. şi SC Al-K. T. SRL, retragerea din societatea menţionată, întrucât nu s-a realizat acordul unanim al asociaţilor.În motivarea cererii, reclamanta a arătat că la data de 30.11.2009 a convocat la sediul societăţii situat în Bucureşti, pe celălalt asociat, J C şi totodată societatea însăşi, pentru a dezbate o ofertă fermă, rezonabilă cu privire la cesionarea celor 50 de părţi sociale pe care reclamanta le deţine la societatea în discuţie, însă pârâţii nu au dat nici un răspuns convocării.

A mai arătat reclamanta că raporturile dintre asociaţi fac imposibilă luarea unor decizii în adunarea generală, precum şi faptul că aceasta nu poate avea nicio influenţă asupra activităţii societăţii datorită poziţiei sale minoritare.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.226 alin.1 lit.c) din Legea 31/1990.

Deşi legal citaţi, pârâţii nu au formulat întâmpinare.

A fost ataşat dosarul nr.46505/3/2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de excepţia invocată, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.226 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990 asociatul în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim, pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului.

Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor sau, în caz de neînţelegere, de către tribunal.

În ipoteza în care societatea cu răspundere limitată este constituită numai din doi asociaţi, retragerea unuia dintre asociaţi face ca societatea să rămână cu unul singur, ceea ce conduce la dizolvarea acesteia, conform art.229 alin.1 LSC, cu excepţia prevăzută la alin.2 al aceluiaşi text de lege.

Din interpretarea dispoziţiilor menţionate, rezultă că retragerea asociatului poate avea loc doar dintr-o societate care este în funcţiune şi care, în urma retragerii, va suferi o modificare faţă de situaţia iniţială, dar îşi va continua existenţa şi, doar în mod excepţional, se va dizolva.

Or, în cauza de faţă, societatea din care reclamanta doreşte să se retragă este deja dizolvată, în temeiul dispoziţiilor art.237 lit.b LSC, prin sentinţa comercială nr.4232/30.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Comercială, în dosarul nr.46505/3/2009.

Ca efect al dizolvării societatea pârâtă nu s-a desfiinţat, ci ea îşi continuă existenţa, însă numai pentru operaţiunile de lichidare, care constau în lichidarea activului şi pasivului societăţii, urmată de repartizarea activului net între asociaţi.(art.233 alin.4 LSC)

În acelaşi timp, art.256 alin.1 LSC instituie interdicţia de a se plăti asociaţilor vreo sumă de bani în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor societăţii.

Prin urmare, solicitarea reclamantei în sensul de a se aproba retragerea sa din societatea pârâtă, urmată de stabilirea drepturilor cuvenite pentru părţile sociale deţinute la aceasta, este inadmisibilă, întrucât eludează prevederile imperative ale art.256 alin.1 LSC şi este de natură să prejudicieze eventualii creditori sociali.

În consecinţă, faţă de considerentele de drept expuse, Tribunalul va admite excepţia invocată din oficiu şi va respinge cererea cu soluţionarea căreia a fost învestit, urmând ca reclamanta să-şi realizeze drepturile cuvenite din lichidarea societăţii comerciale, în condiţiile art.262 şi urm.LSC.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu.

Respinge cererea formulată de reclamanta I F, cu domiciliul în Bucureşti, cu sediul ales în Bucureşti, în contradictoriu cu pârâţii J C, cu domiciliul în Bucureşti, şi SC AL-K 3 SRL, cu sediul în Bucureşti, ca inadmisibilă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 4.01.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

Judecător Zarafiu Simona Maria Elena Toma

Red.jud.ZSM

Dact.RG

Ex.6/6.01.2011

Comunicat………………….

Ex………………………..