Revendicare imobiliară Construcţii


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

Sentinta comerciala nr. 1424

Sedinta publica din data de 27.09.2011

Completul compus din:

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol fiind judecarea actiunii comerciale formulata de reclamanta SCM P Tg Jiu, cu sediul în………, în contradictoriu cu pârâta SC N C SRL Petrosani, cu sediul în…….

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns pentru reclamanta, avocat DN si pentru pârâta avocat M C, în substituire pentru avocat S R.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care

Nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat DN pentru reclamanta solicita admiterea actiuni formulate; cu cheltuieli de judecata.

Avocat M C pentru pârâta solicita respingerea actiunii, învederând ca de esenta actiunii în revendicare este faptul ca proprietarul neposesor solicita posesorului neproprietar restituirea bunului. Având în vedere ca în speta reclamanta nu a facut dovada dreptului de proprietate cu privire la bunul revendicat se impune respingerea actiunii.

J U D E C A T A

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 21.01.2010, sub nr. 1112/318/2010, reclamanta SCM P Tg Jiu a chemat în judecata pe pârâta SC N C SRL Petrosani, solicitând obligarea pârâtei sa-i lase în deplina proprietate si posesie a o parte a imobilului “Arta Decorativa” din Târgu Jiu, strada G. Magheru, bloc 2A-2B si anume suprafata de 23 mp, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca prin sentinta nr. 143/14.11.2007 pronuntata de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. 104/95/2005 i s-a admis cererea formulata în contradictoriu cu pârâta SC N C SRL Petrosani si s-a constata ca este proprietara unei diferente de suprafata de 23 mp la imobilul din punctul “Arta Decorativa” situat în Târgu Jiu, strada G. Magheru, bloc 2A-2B, suprafata rezultata dintre suprafata existenta de 65,45 mp mentionata în sentinta civila nr. 8759/22.09.1997 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 13476/1997.

A sustinut reclamanta ca recursul declarat de pârâta SC NIROX COMPANY SRL Petrosani a fost admis de Înalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 169/27.01.2009, actiunea reclamantei fiind respinsa ca inadmisibila, din considerentele deciziei instantei supreme rezultând ca, în raport de obiectul actiunii, de împrejurarea ca reclamanta nu are posesia imobilului si de dispozitiile art. 111 Cod procedura civila, actiunea este inadmisibila întrucât avea la îndemâna actiunea în realizarea dreptului comun, respectiv actiunea în revendicare cu privire la imobilul în litigiu prin care putea obtine obligarea pârâtei SC N COSRL Petrosani la respectarea dreptului de proprietate al reclamantei.

A precizat reclamanta ca în dosarul nr. 104/95/2005 s-a efectuat un raport de expertiza topo de catre expertii Militaru Marian, Ghituica Liviu si Toacsen Ion care au stabilit ca diferenta între suprafata desfasurata si cea din acte este de + 24 mp, iar diferenta dintre suprafata utila si cea din act este de + 9,45 mp, solicitând atasarea dosarului nr. 104/95/2005 al Tribunalului Gorj si efectuarea unei expertize în specialitate constructii, care sa identifice suprafata desfasurata de +23 mp, ce face obiectul actiunii în revendicare si sa se stabileasca suprafata utila corespunzatoare în functie de situatia existenta la fata locul si daca este cazul ce lucrari trebuie executate pentru individualizarea acestor suprafete din imobil în vederea pronuntarii unei solutii temeinice si legale.

În drept, cererea nu a fost întemeiata

Au fost anexate, în fotocopie, decizia nr. 169/27.01.2009 a Înaltei Curtii de Casatie si Justitie, raportul de expertiza tehnico judiciara din dosarul nr. 390/COM/2005

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în valoare de 3515 lei si timbru judiciar în cuantum de 3 lei.

Pârâta, desi legal citata, nu a formulat întâmpinare în cauza.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost administrate proba cu înscrisuri, proba testimoniala si proba cu expertiza tehnica de specialitate.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca cererea formulata de reclamanta SCM P Tg Jiu este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

Actiunea în revendicare este acea actiune reala prin care reclamantul cere instantei de judecata sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si, pe cale de consecinta, sa-l oblige pe pârât la restituirea posesiei bunului.

Proba dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu revine reclamantului în conformitate cu art. 1169 Cod Civil.

Instanta constata ca prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 7830/08.10.2002 de BNP Anica Merisescu reclamanta a vândut pârâtei imobilele situate în Tg Jiu, strada General Gheorghe Magheru, bloc 2A-2B, parter, judetul Gorj, întabulat în CF nr. 1238 a localitatii Tg Jiu, având nr. cadastral 2015/0 compuse din activul denumit “Arta decorativa” în suprafata de 65,45 mp, format din 2 spatii comerciale, un hol, 2 magazii si 2 closete precum si cota indiviza de teren aferenta în suprafata de 16 mp, reclamanta dobândind aceste imobile prin cumparare conform sentintei civile nr. 8759/22.09.1997 pronuntata în dosarul nr. 13476/1997 al Judecatoriei Tg Jiu.

În prezenta cauza reclamanta solicita obligarea pârâtei sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 23 mp din imobilul “Arta decorativa” situat în Tg Jiu, strada General Gheorghe Magheru, bloc 2A-2B, invocând faptul ca suprafata totala a acestui imobil este mai mare decât cea care a fost mentionata în sentintei civile nr. 8759/22.09.1997 pronuntata în dosarul nr. 13476/1997 al Judecatoriei Tg Jiu.

Din raportul de expertiza întocmit în cauza instanta retine ca dupa pronuntarea sentintei civile nr. 8759/28.05.1997 a Judecatoriei Tg Jiu nu a fost modificata situatia spatiului comercial în litigiu fata de vecini, astfel ca delimitarea exterioara a ramas aceeasi, toate modificarile de suprafete fiind rezultate în urma amenajarilor interioare, fiind posibila si o greseala de calcul a suprafetelor în momentul masuratorilor efectuate pentru întocmirea actelor. Expertul a concluzionat de asemenea ca toate diferentele între suprafetele mentionate în diverse acte si documente, respectiv în sentinta civila nr. 8759/1994 a judecatoriei Tg Jiu suprafata de 65,45 mp, în masuratorile cadastrale din 24.10.2005 efectuate de Matei Nicolae suprafata de 78,61 mp, în raportul de expertiza întocmit de expertii Militaru Marian, Ghituica Liviu si Toacsen Ion suprafata construita de 88,54 mp si suprafata utila de 74,90 mp, rezulta din modificarile succesive de compartimentare si sunt aratate pe releveele si proiectele de modificare respective, modificarile constând în special în desfiintarea unor pereti de compartimentare si au avut chiar scopul de a mari spatiile utile.

Instanta constata ca si în raportul de expertiza întocmit de expertii Militaru Marian, Ghituica Liviu si Toacsen Ion (fila 9) invocat de reclamanta ca proba a dreptului sau de proprietate asupra terenului în litigiu, chiar daca s-a stabilit ca exista o diferenta între suprafata desfasurata a imobilului si cea din act, respectiv din sentinta civila nr. 8759/1994 a judecatoriei Tg Jiu, de 23 mp, diferenta dintre suprafata utila si cea din act fiind de 9,45 mp, s-a concluzionat ca nu se poate face o delimitare stricta între suprafata din act si cea gasita la masuratori, fiind vorba de unul si acelasi imobil si probabil de o greseala de calcul a suprafetei la momentul efectuarii actelor.

Mai mult martorul Barcean Vasile, presedinte al SCM P L Tg Jiu audiat în cauza (fila 46) a declarat ca la predarea spatiului vânzatorul a predat cumparatorului întreaga constructie asa cum este descrisa în contract, vânzatorul nu a mai ramas în proprietate ori posesie cu vreun alt spatiu aflat în imediata vecinatate a spatiului ce a facut obiectul contractului, suprafata revendicata de reclamanta fiind reprezentata de cele 2 magazii, 2 closete si un hol iar împrejurarea ca în contractul de vânzare cumparare este identificata întreaga constructie, inclusiv cele 2 magazii, 2 closete si un hol nu înseamna ca vointa partilor a fost aceea de a înstraina spatiul asa cum a fost descris, indiferent de suprafata, fiind vorba mai degraba de neglijenta sa care, în calitate de reprezentant al vânzatoarei, nu a citit contractul.

Or, atâta timp cât între parti a fost încheiat un contract de vânzare cumparare în care se mentioneaza ca se înstraineaza întreaga constructie, inclusiv cele 2 magazii, 2 closete si un hol, delimitarea exterioara a spatiului comercial nefiind modificata de la momentul pronuntarii sentintei civile nr. 8759/1994 a judecatoriei Tg Jiu ce reprezinta titlul de proprietate al reclamantei pâna în prezent, chiar daca vointa partilor ar fi fost alta decât cea mentionata în contract, nu se poate face dovada contrara în contra sau peste ceea ce cuprinde un act autentic cu declaratii de martori astfel cum prevede art. 1191, alineat 2 Cod civil.

Cum contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 7830/08.10.2002 de BNP Anica Merisescu nu a fost contestat pâna în prezent de nici una dintre parti iar din probele administrate în cauza rezulta ca întregul imobil”Arta decorativa” situat în Tg Jiu, strada General Gheorghe Magheru, bloc 2A-2B a facut obiectul acestui contract, instanta constata ca reclamanta nu a facut dovada dreptului sau de proprietate cu privire la suprafata de imobil revendicata, nefiind astfel îndeplinite conditiile de admisibilitate a actiunii în revendicare.

Având în vedere cele aratate instanta urmeaza sa respinga actiunea formulata de reclamanta SCM P Tg Jiu în contradictoriu cu pârâta SC N CSRL Petrosani.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge actiunea formulata de reclamanta SCM P Tg Jiu, cu sediul în…. în contradictoriu cu pârâta SC N C SRL Petrosani, cu sediul în….

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 27.09.2011.

PRESEDINTE GREFIER

SURDOIU MIHAELA CALUGARU IRINA

Red SM/Tehn MV

4 ex/26.10.2011

1