Revizuire. Inaplicabilitatea disp. art. 322 pct. 1, 5, 7 din Codul de procedură civilă. Revizuire


Secţia comercială – Decizia comercială nr.1007/15 decembrie 2010

Prin decizia comercială nr. 897/05 noiembrie 2010 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia Comercială în dosarul nr. 1849/107/2009 a fost anulat ca netimbrat recursul declarat de administratorul special H.T.V. împotriva sentinţei nr.302/F/2010 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr.1849/107/2009 al Tribunalului Alba.

Totodată, s-a admis recursul declarat de debitoarea C.S. SA Abrud, prin administrator judiciar L.I.I., împotriva aceleiaşi sentinţe şi s-a modificat sentinţa atacată, în sensul că a fost respinsă contestaţia formulată de creditoarea SC „C.M.” SA Abrud în totalitate şi s-a dispus înlăturarea înscrierii sale în tabelul creanţelor pentru suma de 307.895,31 lei.

În rest a fost menţinută sentinţa atacată.

Împotriva acestei decizii, SC C.M. SA Abrud a formulat cerere de revizuire, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant al creditoarei SC C.S. SA a administratorului special B.L., care a formulat recursul, apărările reclamantei şi întâmpinarea la recursul revizuentei, solicitând anularea acesteia, sub aspectul admiterii recursului recurentei-debitoare.

A motivat că administratorul special are atribuţii expres şi limitativ prevăzute de art. 18 al. 2 din Legea nr. 85/2006, respectiv doar atributul de a formula contestaţii în cadrul procedurii prevăzute de lege, nu şi alte cereri, iar administratorul judiciar nu s-a prezentat, nu a trimis un reprezentant şi nici nu a împuternicit o altă persoană.

În completare, prin motivele cererii de revizuire depuse ulterior, s-a arătat că persoana împuternicită este L.I.I. prin administrator judiciar, făcându-se referire la sentinţa comercială nr. 578/F/2010 a Tribunalului Alba prin care s-a anulat cererea administratorului special B.L., pentru lipsa calităţii de reprezentant al SC C.S. SA.

Au fost invocate în drept dispoziţiile art. 322 pct. 1, 5, 7 din Codul de procedură civilă.

Prin întâmpinările depuse, atât intimatul H.T.V., cât şi intimata SC C.S. SA Abrud, reprezentată prin administrator judiciar L.I.I. Alba Iulia au solicitat respingerea revizuirii.

Examinând decizia atacată, prin prisma motivelor invocate, se constată următoarele:

Revizuirea, fiind o cale extraordinară de atac, dispoziţiile care o reglementează sunt de strictă interpretare, astfel că exercitarea sa nu poate avea loc decât în cazurile şi condiţiile prevăzute în mod expres de lege.

Excepţia lipsei calităţii de reprezentant al creditoarei SC C.S. SA a administratorului special B.L. nu a fost invocată decât în cererea de revizuire şi oricum nu se circumscrie vreunuia dintre motivele de revizuire legal prevăzute.

De altfel, în dosarul nr. 1849/107/2008, în care s-a pronunţat decizia atacată – debitoarea recurentă SC C.S. SA a fost reprezentată de administratorul special, dar şi de practicianul în P.G., care a susţinut recursul declarat, astfel că potrivit dispozitivului deciziei, a fost admis recursul debitoarei SC C.S. SA Abrud, prin administratorul judiciar L.I.I. La fila X din dosar există împuternicirea de reprezentare acordată de L.I.I., prin asociat coordonator J.I.D., în calitate de administrator judiciar al SC C.S. SA – Societate în insolvenţă – practicianului în insolvenţă P.G.

Motivul de revizuire prevăzut la art. 322 pct. 1 Cod procedură civilă poate fi invocat numai când există contrarietate în cadrul dispozitivului, ceea ce în speţă nu se poate reţine.

Apoi, nici prevederile art. 322 pct.5 Cod procedură civilă nu sunt incidente, sentinţa comercială nr. 578/F/2010 a Tribunalului Alba neputând constitui înscris doveditor în sensul vizat de lege. Hotărârea Tribunalului Alba nici n-ar fi fost de natură să atragă pronunţarea altei soluţii în dosarul nr.1849/107/2009, situaţiile avute în vedere fiind diferite.

Raţiunea reglementării revizuirii în cuprinsul art. 322 pct.7 Cod procedură civilă se găseşte în necesitatea înlăturării încălcării principiului puterii de lucru judecat, când instanţele au dat soluţii diferite, în litigii având acelaşi obiect şi cauză şi aceleaşi părţi.

Or, în speţă, aceste condiţii nu sunt îndeplinite, decizia nr. 897/2010 fiind pronunţată în recurs asupra contestaţiei la tabelul preliminar de creanţe, în legătură cu creanţa de 307.835,31 lei, pretinsă de SC C.M. SA Abrud, iar dosarul nr. 7706/107/2010, în care s-a pronunţat sentinţa nr. 578/F/2010 a Tribunalului Alba a avut ca obiect cererea creditoarei SC C.S. SA, prin administrator special B.L., de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC C.M. SA.

Aşa fiind, în considerarea celor mai sus expuse, va fi respinsă cererea de revizuire de faţă.