Revizuire. Revizuire


Revizuire. Revizuirea este o cale extraordinara de atac reglementata de dispozitii legale de stricta interpretare, astfel ca nu poate fi exercitata decât în cazurile si în conditiile prevazute în mod expres de lege.

Întelesul notiunii de “dispozitii potrivnice” trebuie analizat prin raportare la dispozitivul hotarârii si nu la considerentele acesteia.

Aprecierea partii ca a fost administrat un probatoriu insuficient sau ca au fost interpretate gresit probele administrate nu poate sta la baza promovarii unei cereri de revizuire, atâta timp cât nu poate fi încadrata în cazurile de revizuire expres si limitativ prevazute de lege.

Aprecierea partii ca a fost administrat un probatoriu insuficient sau ca au fost interpretate gresit probele administrate nu poate sta la baza promovarii unei cereri de revizuire, atâta timp cât nu poate fi încadrata în cazurile de revizuire expres si limitativ prevazute de lege.

Apararea cu viclenie trebuie sa provina de la cel însarcinat sa-l apere pe revizuentul care invoca acest motiv si sa constea în manopere dolosive care au determinat, în mod evident, pierderea procesului.

– art. 322 pct.1, 2 si 6 Cod procedura civila

(CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 2675/10.11.2011)

La data de 12.09.2011 a fost înregistrata pe rolul acestei instante cererea de revizuire formulata de revizuentul V. T. în contradictoriu cu intimatii C. (C.) I., O. N. B., I. M. si C.C.R. având ca obiect decizia civila nr.1100/19.05.2011 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

În motivarea cererii au fost invocate dispozitiile art.322 pct.1 Cod procedura civila aratându-se ca primele 18 pagini ale hotarârii au fost copiate din recursurile sau întâmpinarile partilor, fara alte adaugiri, ceea ce îngreuneaza atât lecturarea cât si sensul hotarârii, doar paginile 127-129 constituind motivarea acesteia.

Instanta de recurs recunoaste ca directorul general al O. N. B. este raspunzator de presupusul prejudiciu, dar în mod constant a refuzat introducerea lui în cauza, cu scopul protejarii acestuia, deci a favorizarii unei persoane aflate în cercetare penala la Parchetul de pe lânga Judecatoria sector 5 si DNA.

Revizuentul apreciaza ca prin acest fapt i-a fost încalcat în mod flagrant dreptul constitutional la o judecata justa, deci dreptul la aparare.

A fost invocat si cel de-al doilea caz de revizuire constând în omisiunea instantei de a se pronunta asupra exceptiei inadmisibilitatii cererii.

S-a pronuntat, în schimb, în ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica privind suplimentarea sa cu jumatate, asa cum prevede Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

S-a pronuntat, de asemenea, si asupra cenzurarii expertizei încuviintate în dosar, sustinând mai mult decât a sustinut expertul si substituindu-se reclamantului care nu s-a mai aparat, incriminând partile ca au semnat procese-verbale de constatare, desi semnatura unei parti pe acestea, în conditiile dispozitiilor Ordonantei de Guvern nr.2/2000 nu înseamna si acordul cu cele scrise în procesele – verbale.

Instanta a considerat ca revizuentul a semnat în locul directorului general actele de achizitii publice pentru ordonatorul principal de credite, deci în mod gratuit a învinuit partea de fals si uz de fals.

A fost invocat si cazul de revizuire prevazut de art.322 pct.5 Cod procedura civila, precizându-se ca înscrisurile vor fi solicitate de la organul de cercetare penala pentru a dovedi ca toate actele au fost semnate de ordonatorul principal de credite, precum si cazul de revizuire prev. de art.322 pct.6 Cod procedura civila, întrucât prin nedescarcarea de gestiune a directorului general, O. N. nu poate fi aparata în conditiile legii de casa de avocatura care apara directorul general în procesul penal.

A fost depusa la dosar cerere precizatoare si completatoare la cererea de revizuire prin care s-a solicitat, pe cale incidentala, ca instanta, în virtutea rolului activ, sa oblige C.C. sa-si precizeze actiunea initiala, sa oblige O. N. B., în conditiile art.172 alin.1 Cod procedura civila sa depuna toate contractele de asistenta si reprezentare juridica în baza carora casa de avocatura reprezinta aceasta institutie si pe directorul general în dosarele civile derivând din raportul C.C. si al altor cauze.

S-a mai solicitat atasarea dosarului nr.27848/3/2008 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal pentru verificarea partilor în urma disjungerii cauzei si prezenta expertului tehnic judiciar pentru sustinerea rezultatului expertizei tehnice din dosarul nr.8545/3/2009.

În motivarea cererii precizatoare, revizuentul a prezentat obiectul actiunii din dosarul nr.27848/3/2008 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal facând referire si la disjungerea capetelor doi si trei din încheierea de sesizare nr.36/2008 a Curtii de Conturi, prin sentinta civila nr.913/05.03.2009 si a apreciat ca instanta a fost învestita pe fondul cauzei cu stabilirea raspunderii civile delictuale, în conditiile Codului civil, cu stabilirea exacta a prejudiciului si recuperarea lui.

A invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant legal al O. N. B. a Casei de avocatura D. si al directorului general facând, de asemenea, trimitere la dosarul nr.27848/3/2008 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal în care aceasta casa de avocatura acorda asistenta juridica si reprezentare O. N. si pârâtilor de la care aceasta trebuie sa recupereze presupusul prejudiciu, respectiv directorul general I. C., D. S. si I. M.

Deci, sustine revizuentul, directorul general a sortat presupusii subalterni care pot fi aparati de aceeasi casa de avocatura si chiar întâmpinarile sunt aproape identice, la fel si sustinerile orale în instanta.

S-a mai aratat ca, acordând mai mult decât s-a cerut, instanta de recurs stabileste vinovatia revizuentului ca fiind data de faptul ca acesta ar avea un dosar penal în derulare, ceea ce nu este total adevarat, pe când ceilalti nu.

În acest sens se face referire la dosarul nr.2909/P/2007 în care s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare în constructii si instalatii, dosar în care învinuiti sunt si I. C. si C. (C.) I.

Revizuentul a mentionat ca pe parcursul derularii dosarului nr.8545/3/2009, O. N. B. a fost reprezentata de Casa de Avocatura D., toate întâmpinarile sau actele procedurale au fost facute de acesta, toate documentele O. N. poarta semnatura si stampila acestui avocat si director general, în acelasi timp fiind aparat în alte dosare penale.

Instanta de fond si cea de recurs s-au dezinvestit de temeiul juridic al spetei si nu au administrat un probatoriu pertinent si necesar, nu au fost folosite dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 si nici rezultatul expertizei judiciare aprobate de Tribunalul Bucuresti.

Instanta de recurs nu s-a pronuntat, nu a pus în discutia partilor în sedinta publica si nu au fost motivate exceptiile invocate, cea a inadmisibilitatii cererii, fapt ce conduce la casarea sentintei, iar faptul ca aceasta nu a fost motivata, ci s-au folosit doar pasaje în integralitatea lor, unele si de 3 ori duce la nulitatea hotarârii.

A fost atasat dosarul nr.8545/3/2009 în care s-a pronuntat decizia supusa revizuirii, nr.1110/2011.

Analizând înscrisurile depuse la dosar, Curtea retine ca prin decizia civila nr.1110/19.05.2011, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal a respins ca nefondate recursurile formulate de recurentii – pârâti I. M., C. (C.) I. si V. T. împotriva sentintei civile nr.1474/06.05.2010 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal, în contradictoriu cu intimatul – reclamant Curtea de Conturi si intimatul – pârât O. N. B.

Primul motiv de revizuire invocat în cauza este cel prevazut de art.322 pct.1 Cod procedura civila, care se refera la faptul ca dispozitivul hotarârii cuprinde dispozitii potrivnice ce nu se pot duce la îndeplinire.

Se constata ca acest motiv nu este incident în speta, întrucât dispozitivul deciziei civile nr.1110/19.05.2011 nu cuprinde asemenea dispozitii potrivnice, solutia de respingere a recursurilor ca nefondate fiind clara.

În motivarea acestui caz de revizuire sunt formulate critici cu privire la motivarea deciziei în care primele 18 pagini au fost copiate, sustine revizuentul, din recursurile sau întâmpinarile partilor.

Nemultumirea uneia dintre partile litigiului referitoare la modul în care instanta a motivat hotarârea nu poate constitui un motiv pentru formularea cererii de revizuire în temeiul art.322 pct.1 Cod procedura civila, atâta timp cât acest text de lege se refera în mod expres la existenta în dispozitivul hotarârii a unor dispozitii potrivnice care nu se pot duce la îndeplinire si nu la o motivare defectuoasa a hotarârii, în opinia celui ce exercita aceasta cale extraordinara de atac.

Tot în sustinerea acestui motiv de revizuire s-a facut referire si la faptul ca instanta a refuzat introducerea în cauza a directorului general al O. N. B., care este raspunzator de presupusul prejudiciu, ceea ce a constituit o încalcare a dreptului revizuentului la o judecata justa si la aparare.

Se constata ca nici aceste critici nu pot fi încadrate în cazul de revizuire prevazut de art.322 pct.1 Cod procedura civila în motivarea caruia au fost invocate.

Prezenta cerere a fost întemeiata si pe dispozitiile art.322 pct.2 Cod procedura civila potrivit carora revizuirea unei hotarâri se poate cerere daca instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut.

S-a apreciat în cerere ca este incident acest caz de revizuire, întrucât a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii, dar instanta a omis sa se pronunte asupra acestei exceptii.

Curtea apreciaza ca nu poate fi retinuta nici incidenta acestui caz de revizuire, având în vedere urmatoarele considerente:

În cererea de recurs formulata de pârâtul V. T. împotriva sentintei civile nr.1474/2010 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal, a fost invocata exceptia inadmisibilitatii cererii, fiind expuse considerentele pentru care apreciaza ca actiunea este inadmisibila.

De asemenea, a fost invocata exceptia lipsei calitatii procesuale active a C.C. si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului revizuent în prezenta cauza, aceste exceptii reprezentând motive de recurs.

Din considerentele deciziei civile nr.1110/2011 ce formeaza obiectul revizuirii rezulta ca instanta de recurs a analizat criticile vizând lipsa calitatii procesuale active a intimatei – reclamante, lipsei calitatii procesuale pasive a recurentilor – pârâti, a inadmisibilitatii, precum si a necompetentei materiale a instantei de a solutiona actiunea, aratând care sunt motivele pentru care apreciaza ca aceste exceptii sunt nefondate.

Astfel, este vadit nefondata sustinerea ca instanta de recurs nu a pus în discutia partilor, nu s-a pronuntat si nici nu a motivat exceptiile, întrucât acestea constituind motive de recurs, punerea lor în discutie însemna, de fapt, formularea unor concluzii cu privire la cererea de recurs.

Aratând în decizia de respingere a recursurilor motivele pentru care exceptiile au fost apreciate nefondate, instanta de recurs s-a pronuntat asupra acestora, contrar sustinerii revizuentului.

În motivarea aceluiasi caz de revizuire sunt criticate unele considerente ale deciziei de recurs, cele referitoare la modificarea contractului de achizitie publica privind suplimentarea sa cu jumatate, cele privind aprecierile asupra probei cu expertiza tehnica, concluziile raportului de expertiza fiind înlaturate în mod corect de instanta de fond, a considerat instanta de control judiciar.

De asemenea, în cererea precizatoare si completatoare depusa la dosar se arata ca instanta de recurs, dar si instanta de fond nu au administrat un probatoriu pertinent si necesar si nu au folosit dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, nu au folosit rezultatul expertizei tehnice.

Referitor la aceste sustineri, Curtea retine ca revizuirea este o cale extraordinara de atac reglementata de dispozitii legale de stricta interpretare, astfel ca nu poate fi exercitata decât în cazurile si în conditiile prevazute în mod expres de lege.

Or, niciunul din cazurile prevazute de art.322 Cod procedura civila nu are în vedere modul în care au fost administrate probele de instanta a carei hotarâre se solicita a fi revizuita.

În consecinta, solicitarea referitoare la prezenta expertului tehnic judiciar pentru sustinerea rezultatului expertizei tehnice efectuate nu este relevanta.

În cauza a fost invocat si cazul de revizuire reglementat de art.322 pct.5 Cod procedura civila care se refera la ipoteza în care, dupa darea hotarârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi înfatisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor.

Cu privire la aceste înscrisuri se mentioneaza în cererea initiala ca vor fi solicitate organului de cercetare penala pentru a dovedi ca actele au fost semnate de ordonatorul principal de credite, iar în cererea precizatoare se invoca o ordonanta de efectuare a unei expertize tehnice judiciare în constructii si instalatii, dispusa în dosarul nr.2909/P/2007, depunându-se copia acestei ordonante.

Pentru a se retine incidenta acestui motiv de revizuire se cer îndeplinite cumulativ mai multe conditii si anume: înscrisul este doveditor (este probant prin el însusi, nefiind nevoie sa fie completat cu alte mijloace de proba), înscrisul este descoperit dupa darea hotarârii, deci este nou, înscrisul exista la data pronuntarii hotarârii dar nu a putut fi înfatisat în procesul în care a fost pronuntata hotarârea supusa revizuirii, fie pentru ca a fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o împrejurare mai presus de vointa partii si înscrisul este determinant, în sensul ca daca ar fi fost cunoscut de instanta a carei hotarâre se ataca, ar fi putut duce la pronuntarea unei alte solutii.

Ordonanta de efectuare a expertizei tehnice în constructii si instalatii a carei copie a fost depusa la dosar a fost emisa de DGPMB – Serviciul de Investigare a Fraudelor la data de 04.04.2011, anterior pronuntarii deciziei, dar aceasta nu are un caracter determinant în sensul dispozitiilor legale sus mentionate, cunoasterea de catre instanta de recurs a împrejurarii ca în cadrul dosarului penal s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în constructii si instalatii nefiind de natura sa duca la pronuntarea solutiei de admitere a recursurilor, astfel ca nici acest caz de revizuire nu poate fi retinut.

Ultimul caz de revizuire invocat de speta este cel prevazut de art.322 pct.6 Cod procedura civila care vizeaza situatia în care statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publica, disparutii, incapabilii sau cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei însarcinati sa-i apere.

În motivarea acestui caz de revizuire se arata, în esenta, ca în cadrul dosarului nr.8545/3/2009, O. N. B. a fost reprezentata de aceeasi casa de avocatura care îl apara pe directorul acestei institutii în dosare penale si, mai mult, în dosarul nr.27848/3/2008, aceasta casa de avocatura i-a reprezentat pe doi dintre pârâtii de la care O. N. trebuia sa recupereze prejudiciul.

Curtea constata ca acest motiv de revizuire poate fi invocat de partea care a fost aparata cu viclenie si nu de o alta parte din litigiu, care apreciaza ca una dintre parti ar fi fost aparata în modul la care se refera textul de lege amintit.

Apararea cu viclenie trebuie sa provina de la cel însarcinat sa-l apere pe revizuentul care invoca acest motiv si sa constea în manopere dolosive care au determinat, în mod evident, pierderea procesului.

Aceasta înseamna ca revizuentul ar fi putut invoca acest motiv în situatia în care pierderea procesului ar fi fost determinata de modul în care el a fost aparat de cel însarcinat în acest scop, respectiv cu viclenie.

Or, revizuentul invoca o pretinsa aparare cu viclenie a unei alte parti care a câstigat procesul prin respingerea recursului formulat împotriva sentintei prin care mai multe persoane, printre care si revizuentul, au fost obligate sa-i plateasca anumite sume de bani, ipoteza care nu se încadreaza în motivul de revizuire prev. de art.322 pct.6 Cod procedura civila.

În consecinta, sunt irelevante în solutionarea cauzei sustinerile referitoare la reprezentarea în proces a O. N. B. de catre cabinetul de avocatura care îl apara pe directorul general al institutiei, iar analizare celor privind reprezentarea în dosarul nr.27848/3/2008 exced obiectului cauzei, având în vedere ca revizuirea priveste decizia civila nr.1110/2011 prin care s-au respins recursurile formulate împotriva sentintei civile nr.1474/2010 pronuntata în dosarul nr.8545/3/2009 si nu împotriva sentintei civile nr.913/2009 pronuntata în dosarul nr.27848/3/2008.

Din acest motiv nu este utila si concludenta în solutionarea prezentei cai de atac admiterea cererilor revizuentului de atasare a dosarului nr.27848/3/2008 si de depunere la dosar a contractelor de asistenta si reprezentare juridica a O. N. B.

Cât priveste solicitarea de obligare a reclamantei la precizarea actiunii initiale, se constata ca solutionarea cererii de revizuire se face în limitele cadrului procesual deja stabilit prin hotarârea atacata, neputându-se face precizari ale cererii de chemare în judecata cu ocazia solutionarii unei cai extraordinare de atac.

Fata de aceste considerente, constatând ca nu sunt incidente în cauza motivele de revizuire invocate de revizuent, Curtea va respinge cererea de revizuire ca nefondata.