Reziliere contract ContracteLocaţiune. Închiriere


-constatarea rezilierii de plin drept a contractului de închiriere nr. 48/21.01.2005;

-evacuarea de îndată, fără somaţie şi fără curgerea unui termen a pârâtei din spaţiul închiriat;

– fără cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii se susţine că, în baza relaţiilor comerciale avute cu pârâta s-a încheiat contractul de închiriere nr. 48/2005 pentru un spaţiu pe care pârâta îl foloseşte cu destinaţia de spaţiu de producţie.

Că pârâta are o serie de datorii pe care nu le-a achitat reclamantei deşi a fost notificată în repetate rânduri nu a înţeles să-şi achite debitele şi evacuarea sa se impune ca urmare a neplăţii chiriei.

În probaţiune s-au depus: copie contract de închiriere şi acte adiţionale aferente, notificarea nr. 301 din 19.09.2008 pentru neplata chiriei, utilităţilor şi penalităţile aferente (f. 15), invitaţia la conciliere directă nr. 26 din 26.01.2009 cu privire la sumele din notificarea anterioară, notificarea nr. 27 din 26.01.2009 privind sistarea tuturor utilităţilor către pârâtă la data de 31.01.2009 (f. 17) primite sub semnătură de către reprezentantul pârâtei şi ordonanţa comercială nr. 47 din 09.04.2009 emisă de către J.A. în dosarul nr. xxx prin care pârâta (debitoarea) a fost somată la plata sumei de 17.538,86 lei reprezentând contravaloarea chirie neachitată în perioada septembrie 2008 – februarie 2009 şi penalităţile de întârziere aferente în sumă de 994,52 lei, precum şi suma de 24.546,04 lei reprezentând contravaloarea utilităţi şi penalităţile de întârziere aferente în sumă de 8.210,69 lei.

Pârâta nu a depus întâmpinare şi nici reprezentantul acesteia nu s-a prezentat la judecată, deşi a fost legal citată.

Din actele dosarului instanţa reţine faptul că prin art. 20 lit. a din contractul de închiriere nr. 48/21.01.2005 părţile au convenit că acesta încetează de plin drept (operând astfel libertatea contractuală instituită de dispoziţiile art. 969 C.civ. – convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante), fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, cu condiţia notificării cu 90 zile înainte, în cazul în care una din părţi nu îşi execută una din obligaţiile prevăzute în contract.

Prin art. 4 şi 5 din contract s-a stabilit că preţul chiriei se efectuează lunar şi până la data de 10 ale lunii următoare, pentru luna precedentă, obligaţie stipulată de altfel şi în art. 10, lit. d.

Art. 1439 alin. 2 prevede expres că: “în cazul când una din părţi nu-şi îndeplineşte îndatoririle sale principale, cealaltă parte poate cere desfiinţarea contractului”. Textul nu este decât o aplicare a prevederilor art. 1021 Cod civil, când o parte nu-şi execută obligaţiile, contractul nu se desfiinţează de drept, ci va trebui sa fie sesizată instanţa judecătorească, care va aprecia în ce măsură se impune desfiinţarea convenţiei.

Rezilierea, ca şi rezoluţiunea, nu operează de drept ci ea are caracter judiciar, cu excepţia acelor clauze contractuale exprese (speciale), numite pacte comisorii care pot să reducă sau să înlăture rolul instanţei de judecata în pronunţarea rezoluţiunii sau rezilierii.

În cauză, reclamanta având în vedere notificarea nr. 301 din 19.09.2008 pentru neplata chiriei, utilităţilor şi penalităţilor aferente (f. 15), invitaţia la conciliere directă nr. 26 din 26.01.2009 cu privire la sumele din notificarea anterioară, notificarea nr. 27 din 26.01.2009 privind sistarea tuturor utilităţilor către pârâtă la data de 31.01.2009 (f. 17) şi ordonanţa comercială nr. 47 din 09.04.2009 emisă de către J.A. în dosarul nr. XXX prin care pârâta (debitoarea) a fost somată la plata sumei de 17.538,86 lei reprezentând contravaloarea chirie neachitată în perioada septembrie 2008 – februarie 2009 şi penalităţile de întârziere aferente în sumă de 994,52 lei, precum şi suma de 24.546,04 lei reprezentând contravaloarea utilităţi şi penalităţile de întârziere aferente în sumă de 8.210,69 lei, a făcut dovada faptului că şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite prin contract, respectiv punerea la dispoziţia pârâtei a spaţiului, neplata chiriei de către cea din urmă care a folosit acest spaţiu, precum şi notificarea cu 90 de zile înainte.

În cazul de faţă contractul de închiriere fiind cu succesivă, plata chiriei fiind de esenţa sa în ceea ce priveşte obligaţia chiriaşului, fiind îndeplinite condiţiile legii, neexecutarea culpabilă a obligaţiei asumate prin contract, cât şi incidenţa clauzei contractuale speciale de reziliere (pact comisoriu de gradul III), instanţa va constata reziliat contractul de închiriere nr. 48/21.01.2005 încheiat între părţi (formă de încetare a contractului de închiriere astfel că efectele sale vor înceta pentru viitor – ex nunc) şi pe cale de consecinţă va dispune şi evacuarea de îndată a pârâtei S.C. G.I. S.R.L. din spaţiul închiriat, ceea a ce echivalează cu restabilirea situaţiei anterioare întocmirii contractului (restitutio in integrum- ca mijloc de a eficienţei practice a principiului retroactivităţii), deci reîntoarcerea în patrimoniul reclamantei a spaţiului închiriat cu toate atributele sale derivând din dreptul de proprietate.

Prezenta cauză are natură comercială şi este evaluabilă în bani având în vedere şi dispoziţiile deciziei în interesul legii nr. 32/2008, instanţa constată faptul că anterior introducerii cererii, ca urmare a diferendului ivit între două societăţi comerciale, s-a încercat soluţionarea litigiului prin conciliere directă (preîntâmpinarea ajungerii în această situaţie), conform dispoziţiilor derogatorii şi imperative ale art. 7201 şi următoarele din C.pr.civ., constatându-se faptul că au fost respectate dispoziţiile privind convocarea, comunicarea, termenul şi înscrisurile pe care reclamanta îşi întemeiază pretenţiile, aşa cum s-a menţionat anterior.

În aceste condiţii legea recunoaşte caracterul executoriu al hotărârii date în primă instanţă, conform dispoziţiilor art. 7208 C.pr.civ., nemaifiind necesară învestirea cu formulă a acesteia.

Cheltuielile de judecată, nu vor fi acordate ca urmare a precizării formulate oral de către reprezentantul reclamantei.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea comercială formulată şi precizată de către reclamanta S.C. R. S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. G.I. S.R.L., şi în consecinţă:

Constată reziliat contractul de închiriere nr. 48/21.01.2005 încheiat între părţi şi dispune evacuarea de îndată a pârâtei S.C. G.I. S.R.L. din spaţiul închiriat.

Executorie.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.09.2009.