SENTINŢA COMERCIALA Nr.235 Societăţi comerciale


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA COMERCIALA Nr.235

Şedinţa publică de 06,06,2011

PREŞEDINTE Mioara Popescu- Judecător

Grefier Mihai Adrian Popa

Pe rol, solutionarea cererii pentru somatie de plată, formulată de creditoarea SC Uzina Termică Calafat SA, , reprezentata de lichidator judiciar BNP Consult SPRL, împotriva debitorului CL.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică, nu au răspuns părtile, creditoarea solicitând prin lichidatorul judiciar, judecarea in lipsă.

Procedura completă.

S-a facut referatul oral de grefierul de şedinţă, după care, instanta apreciind cauza in stare de judecată, a retinut-o in vederea solutionării.

J U D E C A T A

Prin cererea înregistrată sub nr. 1662/201/17,05,2011, creditoarea SC Uzina Termică Calafat SA reprezentata de lichidator judiciar BNP Consult SPRL, a chemat in judecată pe debitorul CL, solicitând emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată pentru suma de 1434,60 lei, reprezentând contravaloarea energiei termice si apei calde menajere furnizate de creditoare debitorului si neachitate.

În fapt, a motivat că intre SC Uzina Termică Calafat SA, in calitate de furnizor si CL, in calitate de consumator, a fost incheiat contractul de furnizare a energiei termice si apei calde menajere numarul 85/12,10,2005 si anexa la acesta, cuprinzand conventia de facturare individuala a consumurilor de energie termica, fiind livrata consumatorului energie termică si apa calda menajera, s-a emis factura fiscala nr 1394579/12,10,2009 , pentru suma de 1434,60 lei, neachitata de debitor.

Creditoarea SC Uzina Termică Calafat SA si-a onorat toate obligatiile comerciale, prestand serviciile convenite de părti iar debitorul nu a raspuns notificarilor creditoarei de a restitui pe cale amiabila suma de 1434,60 lei

In drept, s-au invocat prevederile OG 5/2001.

A depus la dosar factura fiscala 1394579/12,10,2009, contractul de furnizare a energiei termice si apei calde menajere numarul 85/12,10,2005 si anexa la acesta, cuprinzand conventia de facturare individuala a consumurilor de energie termica, procesul verbal de inventariere a suprafetei echivalente termic, sentinta comerciala nr 893/08,10,2009 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul 10138/63/2009 prin care BNP Consult SPRL a fost numit lichidator judiciar al creditoarei SC Uzina Termică Calafat SA.

Debitorul nu s-a prezentat in instanţa si nu a depus întâmpinare.

Din actele şi lucrarile dosarului, instanţa a retinut că SC Uzina Termică Calafat SA, in calitate de furnizor a livrat energie termică si apa calda menajera pentru CL, in calitate de consumator.

SC Uzina Termică Calafat SA si-a onorat toate obligatiile comerciale, prestand serviciile convenite de părti motiv pentru care, conform intelegerii dintre cele două parti, creditoarea SC Uzina Termică Calafat SA a emis factura fiscala 1394579/12,10,2009, pentru suma de 1434,60 lei pe care insă debitorul CL nu a achitat-o.

Potrivit art. 1 din OG 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării de bună voie sau prin silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani asumate prin contract, constatate printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau alt înscris însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea unor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

In raport de cele reţinute, având în vedere creanţa certă, lichidă şi exigibilă, ea decurgând din contractul de furnizare a energiei termice si apei calde menajere numarul 85/12,10,2005 si anexa la acesta, cuprinzand conventia de facturare individuala a consumurilor de energie termica si factura 1394579/12,10,2009, emisă si neachitata, instanţa urmează să admită cererea.

Va soma debitorul să plătească creditoarei in termen de 30 de zile, suma de 1434,60 lei despagubiri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite cererea pentru emiterea somatiei de plată formulată de creditoarea SC Uzina Termică Calafat SA, reprezentata de lichidator judiciar BNP Consult SPRL, împotriva debitorului CL.

Someaza debitorul sa plateasca creditoarei in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe suma de 1434,60 lei despagubiri.

Cu drept de acţiune in anulare pentru debitor in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 06,06,2011.

PREŞEDINTE, Grefier,

Mioara Popescu Mihai Adrian Popa

Red 5 ex/09,06,2011.

MP/MP