Sentinţa comercială Nr. 252 Societăţi comerciale


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT-JUDETUL DOLJ

Sentinţa comercială Nr. 252/2011

Şedinţa publică de la 15 iunie 2011

PREŞEDINTE Aurelian Gabriel Bădulescu- Judecător

Grefier Angela Sărăcin

Pe rol judecarea cauzei Comercial privind pe creditor S.C. UZINA TERMICĂ S.A. CALAFAT, lichidator BNP CONSULT SPRL şi pe debitorul PA, având ca obiect somaţie de plată .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Creditoarea a solicitat judecarea cauzei în lipsă .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care , instanţa apreciind cauza în stare de judecată, a reţinut-o spre soluţionare în fond.

?????

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la data de 17.05.2011, creditoarea S.C. UZINA TERMICĂ S.A. CALAFAT a solicitat în contradictoriu cu debitorul PA emiterea unei ordonanţe, care să conţină somaţia de plată pentru suma de 1.636,28 lei, reprezentând contravaloarea energiei termice furnizate şi neachitate.

În fapt a motivat că a încheiat cu debitorul contractul de furnizare a apei calde menajere nr.85/12.10.2005 şi ca urmare debitorul datorează suma de 1.636,28 lei reprezentând contravaloarea energiei termice furnizate şi neachitate, creanţă certă lichidă şi exigibilă care trebuia achitată conform facturii nr.1394580/12.10.2009.

În drept îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile OG nr.5/2001.

A depus la dosarul cauzei s.c. nr.893/2009 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.10138/63/2009, factura nr.1394580/12.10.2009, fişa cont pentru operaţii diverse, contract de furnizare a energie termică nr.85/12.10.2005+anexe.

Instanţa din oficiu a solicitat creditoarei să comunice la dosarul cauzei contractul de furnizare a energiei termice semnat de debitor, şi orice alt înscris care să poarte semnătura debitorului, din care să rezulte că-şi însuşeşte suma care face obiectul cererii, însă creditoarea nu s-a conformat.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că creditoarea S.C. UZINA TERMICĂ S.A. CALAFAT a solicitat emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată pentru suma de 1.636,28 lei întemeindu-şi cererea pe un contract de furnizare a energiei termice care nu este semnat de debitor , fiind semnat de o altă persoană fără să se facă dovada că respectiva persoană ar fi avut un mandat în acest sens. De asemenea se întemeiază pe facturi şi înscrisuri care emană exclusiv de la creditoare fără să poarte semnătura debitorului şi din care nu rezultă în nici un fel că ar fi fost comunicate debitorului şi însuşite în vreun fel de către aceasta şi în consecinţă nu se dovedeşte existenţa unui raport juridic între părţi. Nu se face nici o dovadă că debitorului i-ar fi fost adus la cunoştinţă în vreun fel faptul că are de plată suma respectivă, sau că s-ar fi încercat rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului.

În conformitate cu prevederile art. 1 din OG nr. 5/2001 cu modificările ulterioare: „Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.”

Având în vedere că factura şi înscrisurile pe care se întemeiază cererea emană numai de la creditoare şi nu corespund cerinţei legale de a fi însuşite şi de debitor prin semnătură sau prin alt mod admis de lege şi nu există nici o dovadă că aceste facturi şi înscrisuri ar fi fost comunicate debitoarei, instanţa va respinge cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de S.C. UZINA TERMICĂ S.A. CALAFAT, prin lichidator BNP CONSULT SPRL în contradictoriu cu debitorul PA .

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 iunie 2011.

PREŞEDINTE GREFIER

BĂDULESCU AURELIAN-GABRIEL Angela Sărăcin

A.B/ AS 27 Mai 2011

5 ex.