Somaţia de plată Plăţi


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

JUDEŢUL ARGEŞ

ORDONANŢĂ COMERCIALĂ Nr.73

Şedinţa publică de la 15 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ……

Grefier : ….

Pe rol soluţionarea cauzei comerciale privind pe creditoarea, R…-E.. S.R.L.

cu sediul în …… judeţul Ilfov, având număr de înmatriculare în registrul

comerţului …. cod unic de înregistrare … contul bancar …., reprezentată prin

…, Administrator şi pe debitoarea, C.S. O. C.. M…, cu sediul în municipiul

Câmpulung, …., jud.Argeş, …având cod unic de înregistrare ……, cont bancar

…… deschis la ….. Câmpulung – Muscel având ca obiect – somaţie de plată

O.G.5/2001.

Instanţa în conformitate cu art. 159 indice 1 C.proc.Civilă, verificând din

oficiu competenţa generală, materială şi teritorială, constată că sunt incidente

dispoziţiile art. 1 C.proc.Civilă şi art. 2 din OG 5/2001, Judecătoria Câmpulung,

judeţul Argeş , fiind competentă material şi teritorial să judece cererea

formulată de creditoare, având ca obiect – somaţie d e plată.

Cererea s-a timbrat legal cu 39 lei achitată de creditoare cu factura seria

CNPRWB209 Nr.00033363 din 20.12.2010.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Având în vedere actele dosarului şi faptul că prin cererea de chemare în

judecată, creditoarea a solicitat judecarea cauzei în lipsă conform art.242 alin.2

c.proc.civ., instanţa apreciază că nu sunt alte probe de administrat, situaţie faţă de

care, constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 11.01.2011, înregistrată

sub numărul 269/205/2011, creditoarea R…-E… S.R.L, a chemat în judecată pe

debitoarea C.S. O…. C… M…, solicitând instanţei să dispună emiterea somaţiei şi

obligarea debitorului, la plata sumei de 20.015,89 lei.

În motivarea cererii sale creditoarea a arătat că, în calitate de furnizor a livrat

către pârât în calitate de beneficiar, produse conform facturilor emise şi acceptate

de către acesta din urmă, pe care se obliga să le plătească la termenul scadent.

Faţă de aceste motive, creditoarea a solicitat să se dispună emiterea somaţiei

de plată şi fixarea unui termen pentru îndeplinirea de către pârâtă a obligaţie de

plată.

În drept creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile OG 5/2001, iar în

susţinerea cererii sale, aceasta a depus la dosar în copie, centralizatorul cu facturile

restante, avizele de însoţire a mărfii şi facturile restante aflate la filele 8-25 dosar.

La data de 24-01-2011, debitorul a formulat cerere de amânare în vederea

angajării unui apărător cerere, ce a fost încuviinţată de instanţă prin încheierea de

şedinţă de la data de 25-01-2011.

Deşi debitorul a beneficiat de un termen de judecată pentru a-şi pregăti

apărarea, acesta nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine faptul că, între cele două

părţi s-au desfăşurat relaţii de ordin comercial, creditoarea furnizând debitorului

produsele evidenţiate în facturile nr.00444/28.04.2009;00445/28.04.2009;

00446/28.04.2009; 00518/13.05.2009; 00517/13.05.2009; 00538/20.05.2009;

00446/28.04.2009; 00518/13.05.2009; 00517/13.05.2009; 00538/20.05.2009;

00539/20.05.2009; 00725/02.07.2009; 00726/02.07.2009, depuse la dosarul cauzei.

Deşi creditoarea şi-a îndeplinit obligaţia de furniza produsele facturate,

debitoarea nu a înţeles să plătească contravaloarea acestora şi nu a contestat

existenţa şi întinderea creanţei invocată de creditoare.

Potrivit art. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară la

cererea creditorului în scopul executării de bunăvoie sau prin silită a

creanţelor certe lichide şi exigibile, ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de

bani, asumate prin contract printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut,

regulament sau alt înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod prevăzut de

lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări

sau orice alte prestaţii.

Instanţa constată că, sunt îndeplinite în cauză condiţiile textului de lege

menţionat, deoarece creditoarea solicită emiterea somaţiei de plată pentru o sumă

de bani, care rezultă din facturile nr. 00444/28.04.2009; 00445/28.04.2009;

00539/20.05.2009; 00725/02.07.2009; 00726/02.07.2009, semnate şi însuşite de

părţi, iar creanţa are caracter cert, lichid şi exigibil.

Potrivit art. 379 alin. 3 şi 4 C.p.c., o creanţă este certă dacă existenţa ei

rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de

la debitor, sau recunoscute de dânsul – în speţă, din facturile însuşite, lichidă

deoarece poate fi determinată cu ajutorul actului de creanţă – facturile fiscale

emise şi exigibilă, deoarece facturile au ajuns deja la scadenţă.

În raport de cele expuse mai sus şi având în vedere şi dispoziţiile art. 969 C.

civ., art. 46 C. com. şi art. 1 şi 6 din OUG 5/2000, instanţa va admite cererea şi va

soma pe debitoare ca în termen de 20 zile de la comunicarea ordonanţei, să

plătească creditoarei suma de 20.015,89 lei reprezentând contravaloarea facturilor

nr. 00444/28.04.2009; 00445/28.04.2009; 00446/28.04.2009; 00518/13.05.2009;

00517/13.05.2009; 00538/20.05.2009; 00539/20.05.2009; 00725/02.07.2009;

00726/02.07.2009.

În temeiul art. 274 C.p.c, va obliga pe debitor să plătească creditoarei, suma

de 41,95 lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

ORDONĂ:

Admite cererea, formulată de creditoarea, S.C. R..-E.. S.R.L. cu sediul în

…… judeţul Ilfov, având număr de înmatriculare în J

……… cod unic de înregistrare … contul bancar ……, reprezentată prin …,

Administrator şi pe debitoarea, C.S. O… C.. M…, cu sediul în municipiul

Câmpulung, …….. jud. Argeş, … având cod unic de înregistrare ….., cont bancar

…. deschis la ….., având ca obiect – somaţie de plată O.G.5/2001.

Somează pe debitoare, ca în termen de 20 zile, de la comunicarea ordonanţei,

să plătească creditoarei, suma de 20.015,89 lei reprezentând contravaloarea

facturilor nr. 00444/28.04.2009; 00445/28.04.2009; 00446/28.04.2009;

00518/13.05.2009; 00517/13.05.2009; 00538/20.05.2009;

00539/20.05.2009; 00725/02.07.2009; 00726/02.07.2009.

Obligă pe debitor să plătească creditoarei, suma de 41,95 lei cheltuieli de

judecată.

Cu drept de acţiune în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 15.02.2011.

Preşedinte, Grefier,

1