Somaţie de plată Despăgubiri, penalităţi


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţă comercială Nr. ….

Şedinţa publică de la 04 Aprilie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE LD

Grefier FAS

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe creditor SIAD şi pe debitor DAI având ca obiect somaţie de plată.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită prin necitarea părţilor.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in şedinţa publica de la 28.03.2011, fiind consemnate in încheierea de şedinţa de la acea data, parte integranta din prezenta hotărâre când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 04.04.2011, când, in aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 28.01.2011 pe rolul JO sub nr. …/…/2011, creditorul SIAD a solicitat instantei obligarea debitorului DAI la plata sumei de 32000 euro reprezentând contravaloare daunelor stabilite prin clauza penală din Promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare, autentificată sub nr. …/21.11.2008 şi a dobânzii legale practicată de BNR , calculată până la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin contractul civil, denumit Promisiune bilaterală de vânzare cumpărare, autentificată sub nr. …/21.11.2008, debitorul – promitent vânzător s-a obligat să vândă crediztorului – promitent cumpărător, imobilul înscris în CF NDF … S în natură teren intravilan în suprafaţă de 792 mp. La data încheierii contractului creditorul a achitat un avand de 16000 euro – cu titlu de avans, urmând ca diferenţa să se achite cel mai târziu la data de 16.08.2009. Creditorul mai arată că debitorul a înstrăinat imobilul unei terţe persoane, nerespectând clauzele contractuale, astfel că el datorează conform clauzei penale din contract de doua ori suma primită ca avans în cazul în care se razgândeşte cu privire la vânzarea imobilului. Creditorul mai arată că are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, rezultată dintr-un contract, iar cuantumul ei fiind inserat în contract .

Creditoarea solicită admiterea cererii având în vedere că are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

În drept, creditoarea a invocat prevederile O.G.5/2001.

Cererea este legal timbrată.

În probaţiune, creditorul a depus la dosar, copia promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare şi CF … S, chitanţa nr. …/25.03.2011 – dovada achitării onorariului avocaţial.

Deşi legal citat, debitorul nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a face cunoscută poziţia lui faţă de cererea creditorului, dar în teremenul de pronunţare a depus note de şedinţă prin care solicită respingerea cererii ca netemeinică şi nelegală. Debitorul arată că în speţă nu poate fi aplicată clauza penală deoarece nu a fost în culpă, imobilul trecând în proprietatea unor terţe persoane, datorită executării silite pornite de BT. Debitorul a anexat procesul verbal de licitaţie nr. …/28.05.2010.

Instanţa a încuviinţat pentru creditoare proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele si lucrările cauzei, instanta constată urmatoarele:

Între părţi s-a încheiat o promisiune de vânzare cumpărare, contract prin care ambele părţi se obligă, debitorul să vândă creditorului la preţul şi termenul stabilit imobilul descris, iar creditorul să achite întregul preţ la data de 16.08.2009, deşi contractul este încheiat la data de 21.11.2009. Prin acordul părţilor acestea au stabilit o clauză penală potrivit căreia “în caz de răzgândire, promitentul – vânzător restituie de două ori suma primită ca avans, iar promitentul cumpărător pierde avansul achitat, în măsura în care nu se perfectează actulautentic din vina lor.

Din CF nr. … S, coală provenită din conversia CF NDF … S , rezultă că imobilul – obiectul contractului dintre părţi – a fost proprietatea debitorului la data perfectării promisiunii, dar cu interdicţie de instrăinare, fiind înscris un contract de ipotecă în favoarea BT, act de care creditorul a avut cunoştinţă la data perfectării promisiunii cu debitorul, deoarece s-a şi obligat a prelua ipoteca o dată cu perfectarea contractului autentic de vânzare cumpărare.

În data de 19.07.2010, imobilul trece în proprietatea terţilor ZIM şi ZLF, cu titlu de cumpărare la licitaţie dobândit prin Act de Adjudecare nr. …/29.06.2010 emis de BT.

Potrivit art. 1 din O.G.5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori in alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Analizând cererea de somaţie de plată pe fond, instanţa constată că aceasta este nefondată şi o va respinge pentru următoarele motive :

Din interpretarea art. 1 din O.G.5/2001 se desprind condiţiile necesare a fi îndeplinite pentru a se putea emite o somaţie de plată, respectiv existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi asumarea creanţei prin contract, constatat printr-un înscris ori determinarea ei potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

În speţă, instanţa constată că, pentru a putea ajunge la concluzia că debitorul datorează penalităţile stabilite prin clauza penală, trebuie dovedit mai întâi dacă el este în culpă. În condiţiile în care creditorul s-a obligat să achite întreaga sumă până la data de 16.08.2009 , iar proprietatea imobilului a fost transferată la data de 19.07.2010, trebuie stabilită cui aparţine culpa în neperfectarea contractului autentic de vânzare cumpărare, în condiţiile în care clauza penală priveşte sancţionarea ambelor părţi dacă sunt în culpă. Ori reiese că şi creditorul are culpă în neplata diferenţei de preţ până la termenul stipulat în contract, nemaivorbind de imposibilitatea respectării acestui termen. Pe de altă parte din cercetarea colii CF depusă de creditor la dosar reiese că imobilul a trecut în proprietatea unor terţe persoane, nu prin vânzarea lui de către debitor, ci prin executarea silită a acestuia de către BT, astfel că în atare situaţie nu poate fi vorba de o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, fiind necesară administrarea unui probatoriu amplu pe calea dreptului comun în vederea stabilirii culpei.

Nefiind certă lichidă şi exigibilă creanţa principală, nici capătul de cerere privind dobânda legală nu poate fi admis, pe calea somaţiei de plată.

Prin urmare, nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru a se putea emite o somaţie de plată.

Luând în considerare aceste argumente instanţa va respinge ca nefondată cererea de somaţie de plată.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa constată că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge cererea de somaţie de plată formulată de creditorul SIAD cu dom. în … în contradictoriu cu debitorul DAI cu dom. în …, ca nefondată.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 aprilie 2011.