Somatie de plata. Societăţi comerciale


ROMÂNIA

JUDECATORIA TG-JIU JUDETUL GORJ

Sentinta comerciala nr. 900

Sedinta publica din 11.11.2010

Instanta constituita din:

JUDECATOR- ANGELA GAVANESCU

GREFIER: IUTALÎM RAMONA CLAUDIA

Pe rol solutionarea cererii având ca obiect somatie de plata formulata de creditoarea S.C SAC S.R.L împotriva debitoarei S.C T S.R.L.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, creditoarea fiind reprezentata de avocat TM.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care nemaifiind alte probe de administrat sau cereri de analizat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul asupra cererii.

Avocat TM pentru creditoare solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, emiterea ordonantei continând somatia de plata a sumei de 9282,09 lei adresata debitoarei si termenul de plata, cu cheltuieli de judecata, aratând ca faptul ca debitoarea nu a formulat întâmpinare, desi administratorul acesteia a primit personal citatia, înseamna recunoasterea debitului.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de emitere a somatiei de plata înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 05.08.2010, sub nr.16486/318/2010, creditoarea S.C. SAC S.R.L. a solicitat somarea debitoarei S.C. T S.R.L, sa plateasca suma de 9282,09 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale si dobânda legala, actualizata la data efectuarii platii, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca suma solicitata este compusa din suma de 3391,21 lei, aferenta lunii decembrie 2009, reprezentând contravaloare marfa datorata de debitoare conform facturii fiscale nr.6/12/12.2009; suma de 116,71 lei reprezentând dobânda legala datorata de debitor pentru întârzierea în plata aferenta perioadei ianuarie 2010 -iulie 2010 (201 zile), calculata pâna la data de 31.07.2010, conform dobânzii de referinta BNR; suma de 5700 lei, aferenta lunii aprilie 2010, reprezentând diferenta contravaloare marfa, datorata de debitor conform facturii fiscale nr.11/16.04.2010, achitata partial cu fila CEC; suma de 74,17 lei, reprezentând dobânda legala datorata de debitor pentru întârzierea la plata a sumei de 5700 lei, aferenta perioadei mai -iulie 2010 (76 zile).

A sustinut ca la data de 12.12.2009 societatea creditoare a livrat catre debitoare marfa în suma totala de 3391,21 lei, cu factura fiscala nr.06/12.12.2009, factura ce a fost acceptata la plata, iar la data de 02.04.2010 partile au încheiat contractul comercial nr.10/02.04.2010 având ca obiect vânzarea cumpararea de agregate minerale, în care partile au stabilit si termenele de plata a facturilor emise, între 30 sau 60 de zile si cum pe facturile emise nu s-a specificat termenul de plata, acestea urmau a fi platite în 30 de zile de la data emiterii.

A precizat ca în derularea contractului amintit, creditoarea a livrat marfa catre debitoare în suma de 35.700 lei cu factura fiscala nr.11/16.04.2010, însa din aceasta suma debitoarea a achitat cu fila CEC suma de 30.000 lei, ramânând diferenta de plata de 5700 lei.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.1 si urmatoarele din O.G.nr.5/2001 privind procedura somatiei de plata, disp.art.969-970 C.civil, disp.art.2 si 3 di O.G.nr.9/2000, art.43,44 Cod comercial, art.274 Cod procedura civila.

În dovedirea cererii, a depus la dosar în copie contract de vânzare-cumparare nr.10/02.04.2010, factura fiscala nr.6/12.12.2009, factura fiscala nr.11/16.04.2010, tabel calcul dobânda legala.

Cererea a fost legal timbrata cu suma de 39 lei reprezentând taxa de timbru si 0, 3 lei timbru judiciar (fila 5).

La primul termen de judecata din 14.10.2010, instanta a dispus suspendarea judecarii cauzei pentru lipsa nejustificata a partilor, conform disp.art.242 alin.1 pct.2 C.proc.civ.

Cauza a fost repusa pe rol la cererea creditoarei pentru termenul de judecata din 28.10.2010, când s-a constatat ca procedura de citare a debitoarei nu a fost legal îndeplinita, consemnându-se de catre agentul procedural “destinatar mutat de la adresa”.

Instanta a dispus repetarea procedurii de citare, precum si solicitarea de informatii la Directia Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Gorj cu privire la domiciliul administratorului debitoarei.

De asemenea, creditoarea a depus la dosar certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Gorj, din care a rezultat ca debitoarea nu si-a schimbat sediul mentionat în actiune.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta apreciaza cererea creditoarei de emitere a somatiei de plata ca fiind întemeiata si o va admite în consecinta, pentru considerentele ce vor fi retinute în cele ce urmeaza.

Conform înscrisurilor atasate la dosar, la data de 12.12.2009 societatea creditoare a livrat catre debitoare marfa constând în piatra sparta în suma totala de 3391,21 lei, cu factura fiscala nr.06/12.12.2009, factura ce a fost acceptata la plata de catre debitoare prin semnatura si stampila, iar la data de 02.04.2010 partile au încheiat contractul comercial nr.10/02.04.2010 având ca obiect vânzarea cumpararea de agregate minerale, în executarea caruia societatea creditoare a livrat catre debitoare marfa constând în piatra sparta în suma totala de 35700 lei, cu factura fiscala nr.11/16.04.2010, factura ce a fost acceptata la plata de catre debitoare prin semnatura si stampila, din care conform sustinerilor creditoarei a fost achitata suma de 30000 lei, ramânând un rest de plata de 5700 lei.

Asadar, debitoarea si-a însusit prin semnatura si stampila facturile mentionate si nu a contestat creanta reclamata, desi a fost legal citata cu mentiunea de a formula întâmpinare (fila 17).

Potrivit art.1 din O.G.nr.5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

În cauza, instanta apreciaza ca sunt îndeplinite conditiile prevazute în mod cumulativ de textul normativ anterior expus.

Astfel, contractul si facturile fiscale depuse la dosar fac dovada faptului ca suma solicitata a fost asumata de catre debitoare prin semnatura si stampila.

Pe de alta parte, instanta constata ca suma pretinsa de creditoare reprezinta o creanta certa, în sensul art.379 alin.3 C.proc.civ. (rezultând din facturile fiscale însusite prin semnatura si stampila), lichida, în sensul art.379 alin.4 C.proc.civ. (câtimea ei fiind determinata prin însusi actul de creanta) si, de asemenea, exigibila, în conditiile în care cu privire la factura fiscala 11/16.04.2010 potrivit art.4 din contractul nr.10/02.04.2010 scadenta este în 30 de zile de la facturare, iar cu privire la factura fiscala nr.06/12.12.2009 devin incidente prevederile art.1362 C.civil în interpretarea carora, daca nu exista conventie contrara, cumparatorul debitor trebuie sa plateasca la momentul cumpararii marfii, în speta 12.12.2009.

Debitoarea nu a contestat creanta si nu a formulat aparari pentru a combate sustinerile creditoarei formulate în cererea de chemare în judecata, astfel ca instanta va retine un cuantum total al debitului de 9282,09 lei, asa cum a fost calculat de creditoare pe baza celor doua facturi atasate la dosar.

Totodata, instanta apreciaza întemeiata solicitarea de obligare a debitoarei la plata dobânzii legale, raportat la dispozitiile art. 43 Cod comercial potrivit carora “Datoriile comerciale lichide si platibile în bani produc dobânda de drept din ziua când devin exigibile”.

În aceste conditii, se retine ca în cauza sunt aplicabile si dispozitiile art. 2, 3 din O.G. nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii banesti, ce prevad urmatoarele: “În cazul în care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobânzi fara sa se arate rata dobânzii, se va plati dobanda legala”, “Dobânda legala se stabileste, în materie comerciala, la nivelul dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României”.

Prin urmare, cererea privind plata dobânzii legale se poate realiza pe calea necontencioasa a somatiei de plata, cuantumul dobânzii fiind determinabil pe baza criteriilor enuntate mai sus.

Pentru toate considerentele expuse, în temeiul art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001, instanta va admite cererea si va soma debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 9282,09 lei reprezentând contravaloare facturi si dobânda legala aferenta acestora.

Având în vedere si dispozitiile art. 6 alin. 3 din aceeasi ordonanta, se va stabili termenul de 20 de zile pentru efectuarea platii, de la comunicarea hotarârii de fata, pentru a-i da posibilitatea debitoarei sa achite integral sumele restante.

De asemenea, având în vedere prevederile art.1 alin.2 din O.G.nr.5/2001 în conformitate cu care suma datorata, precum si dobânzile, majorarile sau penalitatile datorate potrivit legii se actualizeaza în raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective, instanta va dispune ca suma de 9282,09 lei sa fie actualizata în raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective.

În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta constata ca debitoarea este în culpa procesuala si o va obliga la plata sumei de 584,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata în favoarea creditoarei, reprezentând taxa judiciara de timbru – 39 lei, timbru judiciar – 0, 30 lei, 500 lei-onorariu avocat, 45 lei -taxa certificat constatator registrul Comertului.

Ordonanta va fi comunicata partilor de îndata, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, potrivit art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea de emitere a somatie de plata formulata de creditoarea SC SAC SRL, cu sediul în ……. împotriva debitoarei SC T SRL, cu sediul în …….

Someaza debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 9282,09 lei reprezentând contravaloare factura fiscala nr.6/12.12.2009 si diferenta contravaloare factura fiscala nr.11/16.04.2010, suma ce include si dobânda legala, actualizata în raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective, în termen de 20 de zile de la comunicare.

Obliga debitoarea la plata catre creditoare a sumei de 584,3 lei cheltuieli de judecata.

Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare pentru debitor.

Pronuntata în sedinta publica azi, 11.11.2010 la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte, Grefier,

RED.TEHN.AG 4 ex./15.11.2010