SUME LĂSATE CU TITLU GRATUIT DE F.P.S. LA DISPOZIŢIA SOCIETĂTII PENTRU PLATA DATORIILOR RESTANTE LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII PRIVIND ACCELERAREA PROCESULUI DE PRIVATIZARE. OBLIGAŢIA DE A FOLOSI SUMELE DOAR PENTRU INVESTIŢII PRODUCTIVE


Potrivit art. 10 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 100/1996, în cazul în care societatea comercială nu mai are datorii de achitat, sumele rămase din sumele ce se lasă cu titlu gratuit se vor utiliza exclusiv pentru realizarea de investiţii productive, conform proiectelor aprobate de AGA, societăţii respective, ce vor fi depuse la FPS.

în speţă, reclamanta societate comercială nu mai avea datorii de achitat, însă a utilizat sumele rămase fără a întocmi şi depune ia FPS proiectele cerute de lege, astfel că în mod legal a fost obligată să restituie sumele în discuţie la bugetul statului.

Prin acţiunea înregistrată la 13.04.1999 reclamanta SC “X” SA a solicitat în contradictoriu cu MINISTERUL FINANŢELOR să se anuleze Decizia nr. 678/31.03.1999 a Direcţiei Generale de soluţionare a plângerilor din cadrul Ministerului Finanţelor şi procesul verbal nr. 2217/30.07.1998 al D.G.F.P.C.F.S. şi să se dispună restituirea taxelor de timbru plătite în faza soluţionării căilor administrative de atac.

în motivarea acţiunii, s-a arătat, în esenţă, că Ministerul Finanţelor, prin organele sale, a dat o interpretare formală, rigidă, dispoziţiilor cuprinse în Legea 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare şi Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului 100/1996.

La data încasării sumei de 113.400.000 lei SC “X” SA avea o datorie de 6.281.579 mii lei, reprezentând dobânzi datorate pentru credite acordate şantierului Krivoi-Rog (Ucraina), care urmau a fi anulate şi au şi fost anulate prin Ordonanţa Guvernului nr. 67/1994 (şi nu O.U.G. 7/1993 cum, din eroare s-a reţinut în acţiune). Nemaiexistând datorii, fondurile eliberate de Fondul Proprietăţii de Stat s-au utilizat pentru investiţii productive, potrivit Normelor metodologice aprobate prin H.G. 100/1996.

Omisiunea de a întocmi proiectele care să fie avizate de către directorul general executiv al Fondului Proprietăţii de Stat nu poate fi sancţionată cu măsura de virare la buget a sumei de 113.400.000 lei.

Examinând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, Curtea reţine următoarele:

SC “X” SA contestă obligaţia virării la bugetul de stat a sumei de 113.400.000 lei reprezentând suma lăsată cu titlu gratuit de Fondul Proprietăţii de Stat la dispoziţia societăţii pentru plata datoriilor restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/1995 privind accelerarea procesului de privatizare -19 iunie 1995.

Potrivit art. 8 din Normele metodologice pentru determinarea, virarea şi controlului respectării destinaţiei sumelor ce se lasă cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale aprobate în temeiul art. 17 din Legea nr. 55/1995: “societatea comercială care a încasat sume potrivit prevederilor art. 6 este obligată să utilizeze aceste sume pentru stingerea datoriilor exigibile, în lei sau în valută, înregistrate în contabilitatea respectivei până la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/1995 privind privatizarea societăţilor comerciale”.

Suma arătată, primită de societate de la Fondul Proprietăţii de Stat, cu titlul gratuit şi având destinaţia prevăzută la art. 8 din Legea nr. 55/1995 a fost utilizată de reclamantă pentru achitarea unor datorii care nu erau exigibile la 19.06.1995 respectiv pentru achitarea contravalorii a două facturi care cuprind obligaţii de plată scadente la 8 august 1996 şi 10 octombrie 1996.

La data încasării sumei în discuţie, SC “X” SA nu mai avea datorii exigibile întrucât cele înregistrate în până la data de 19 iunie 1995 au fost preluate de bugetul de stat în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 67/1994 privind regularizarea exerciţiului financiar pentru anul 1993. Din adresa nr. 10134/8 septembrie 1997 a BANCOREX SA, însoţită de anexa extrasul de cont 8301240539-4 din data de 9 ianuarie 1995 rezultă că s-a operat efectiv anularea dobânzilor calculate la creditul KRIVOI-ROG (conform notei cu aceeaşi dată aprobată de conducerea băncii).
Nemaiavând datorii exigibile SC “X” SA a schimbat destinaţia sumei primite cu titlu gratuit de la Fondul Proprietăţii de Stat, folosind-o potrivit susţinerilor sale – pentru realizarea de investiţii productive, necesare societăţii.

Potrivit art. 10 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 100/1996: “în cazul în care societatea comercială nu mai are datorii de achitat otrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 şi ale prezentei hotărâri, sumele rămase din sumele ce se lasă cu titlu gratuit, se vor utiliza exclusiv pentru realizarea de investiţii productive, conform proiectelor aprobate de adunarea generală a acţionarilor societăţii comerciale respective. ce vor fi depuse la Fondul Proprietăţii de Stat”. în alineatele 2 şi 3 ale aceluiaşi text se prevede procedura de urmat, respectiv obligativitatea avizării proiectului de către directorul general al Fondului Proprietăţii de Stat, în termen de 10 zile de la depunere, ca şi modul în care vor fi vărsate sumele de bani cuvenite societăţii comerciale.

SC “X” SA nu a îndeplinit această procedură, apreciind că este formală şi îngreunează bunul mers al societăţii.

Acest argument nu poate fi primit de Curte.

Intenţia legiuitorului a fost clară, aceea de a se verifica riguros de Fondul Proprietăţii de Stat anterior cheltuirii sumelor lăsate societăţilor cu titlu gratuit, destinaţia acestora (definind în art. 11 noţiunea de “investiţii productive”).

Nerespectând dispoziţiile citate reclamantei îi sunt aplicabile prevederile art. 8 (4) din Legea nr. 55/1995 astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 37/1997, devenind art. 8 (6), potrivit căruia “pentru sumele constatate ca fiind utilizate fără respectarea destinaţiilor respective, se va dispune virarea acestora la bugetul de stat”.

Aşa fiind, Curtea a apreciat că acţiunea de faţă este nefondată.

Fiind accesorie, nu a putut fi primită nici cererea de restituire a taxelor de timbru plătite în faza soluţionării căilor administrative de atac.(Judecator Carmen Frumuselu)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 956/1999)