Suspendare act administrativ Suspendare a executării


În motivarea actiunii s-a aratat în primul rând ca , în doctrina „cazurile bine justificate” sunt îndeplinite de art.2 lit.t din legea nr.554/2004 ca fiind acele împrejurari legate de starea de fapt si de drept care sunt de natura sa creeze o îndoiala serioasa în privinta legalitatii actului administrativ.

În temeiul Hotarârii nr.725//2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia conducerea Ministerului se exercita de catre ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. Potrivit pre.art.7 al.2 „Ministerul Agriculturii si dezvoltarii rurale numeste si elibereaza din functie în conditiile legii, personalul Ministerului Agriculturii si dezvoltarii rurale”.

De asemenea, potrivit prev.art.1 din Hotarârea nr.751/2010 privind masurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura si dezvoltarea rurala judetene a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea numarului de posturi „ca urmare a comasarii prin absorbtie si a preluarii activitatii Oficiului National al produselor Traditionale si ecologice Românesti care se desfiinteaza, precum si a preluarii activitatii de dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, se reorganizeaza ca directii pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii rurale, finantate integral de la bugetul de stat.”.

Fata de prevederile legale mai sus învederate si având în vedere faptul ca Decizia nr.83/31.08.2010 a fost semnata de catre Directorul Executiv din cadrul Directiei pentru Agricultura Suceava, acesta fiind împuternicit sau sa fi avut o delegare de atributii în acest sens data catre Ministerul Agriculturii potrivit prev.art.7 al.2 din Hotarârea nr.725/2010, învedereaza nelegalitatea emiterii deciziei nr.83 si faptul ca decizia a fost data de catre o persoana ce nu avea astfel de atributii.

În al doilea rând , potrivit art.2 lit.s din legea nr.554/2004 paguba iminenta este definita ca fiind prejudiciu material viitor , dar previzibil sau, dupa caz perturbarea previzibila grava a functionarii autoritatii publice a unui serviciu public”.

Or, asa cum a motivat si pentru cazul îndeplinirii conditiei privind cazul bine justificat, aspectul încetarii intempestive a activitatii angajatilor institutiei – Serviciu public Deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii si dezvoltarii Rurale, demiterea pe criterii clientelare si discretionare ar perturba în mod ireversibil activitatea acestui serviciu public.

Potrivit prev.art.100 al.4 din legea nr.188/1999 privind functionarii publici „reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica în proportie de peste 50% sau sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii. În cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate înfiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.

Or niciuna din conditiile strict si limitativ prevazute de lege nu sunt întrunite în cauza de fata. Disponibilizarea personalului într-o proportie atât de semnificativa cum este cazul Directiei pentru agricultura Suceava este de natura a perturba în mod grav activitatea institutiei cu atât mai putin cu cât acest fapt se face cu încalcarea în mod flagrant a dispozitiilor legale, a modalitatii de organizare a unui concurs cu consecintele deosebit de grave asupra existentei si functionarii acesteia cât si asupra persoanelor supuse unor astfel de masuri represive si abuzive, cu încalcarea dreptului la cariera profesionala a functionarului public si al dreptului consfintit prin Constitutie privind dreptul la munca.

În dosar au fost invocate dispozitiile Legii 554/2004

În dovedire au fost anexate în copie înscrisuri.

În sedinta publica din data de 04.11.2010 reclamantul si-a precizat actiunea, în sensul ca a solicitat instantei anularea concursului organizat în data de 25-27.08.2010 si nu suspendarea executarii acestuia.

Cu privire la cererea de suspendare instanta retine urmatoarele:

Prin decizia nr. 83/31.08.2010 reclamantului i s-a ca la data expirarii perioadei de preaviz de 30 de zile calendaristice se elibereaza din functia publica de executie din cadrul Directia pentru Agricultura Suceava

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Dispozitiile art.14 al.1 din Legea nr.554/2004 coroborate cu art.15 din acelasi act normativ prevad ca, dupa sesizarea în conditiile art.7 a autoritatii care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara suspendarea executarii actului administrativ.

Acelasi text de lege prevede întrunirea cumulativa a doua conditii pentru a se putea dispune suspendarea actului administrativ: cazul bine justificat si paguba iminenta.

Definit de art.2 al.1 lit.t din Legea nr.554/2004 cazul justificat se refera la împrejurarile legate de starea de fapt si de drept de natura sa creeze o îndoiala serioasa în privinta legalitatii actului administrativ; art.2 al.1 lit.s din acelasi act normativ defineste paguba iminenta ca fiind prejudiciul material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau unui serviciu public.

Procedând la cercetarea sumara a aparentei dreptului, instanta apreciaza ca prin executarea actului administrativ sunt periclitate în mod grav raporturile de serviciu, în conditiile în care ,fara a antama fondul dreptului,reclamantul contesta un examen organizat la data de 25-27.08.2010.

Paguba iminenta este justificata de prejudiciul material – pierderea retributiei odata cu emiterea deciziei de eliberare din functie .

Fata de aceste considerente, instanta va admite cererea, formulata de reclamant, va suspenda executarea deciziei nr.83/31.08.2010 emisa de pârât, pâna la ramânerea irevocabila a hotarârii instantei de fond.