Suspendare executare decizie impunere CASJ Brasov. Conditii. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată în baza legii administrativ şi fiscal de către reclamantul D. G. R. în contradictoriu cu pârâta CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI BRAŞOV, având ca obiect suspendare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat D. T.I. pentru reclamantul D. G. R., lipsă fiind pârâta CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI BRAŞOV .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reprezentantul convenţional al reclamantului depune la dosarul cauzei un cupon de prin care face dovada veniturilor realizare de către reclamant.

Nefiind alte chestiuni prealabile, instanţa acordă cuvântul la probe.

Reprezentantul convenţional al reclamantului solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile ataşate la dosarul cauzei şi arată că nu are alte cereri de formulat, probe de propus.

Instanţa, în raport de dispoz.art.167 alin.1 Cod procedură civilă, încuviinţează pentru reclamant proba cu înscrisurile ataşate la dosarul cauzei.

Instanţa faţă de actele depuse la dosar constată că proba cu înscrisuri este administrată.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de propus, constată cauza în stare de judecată, închide dezbaterile şi acordă cuvântul asupra excepţiei lipsei obiectului acţiunii şi asupra fondului cererii de suspendare a deciziei de impunere

Reclamanta, prin reprezentant convenţional, solicită admiterea acţiunii, astfel cum a fost formulată şi precizată, fără cheltuieli de judecată.

Instanţa rămâne în pronunţare în raport de actele de la dosarul cauzei.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată:

Prin acţiunea formulată la data de 21.12.2011, înregistrată sub nr. 15225/62/2011, astfel cum a fost precizată (fila 14), reclamantul D. G. R. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov, să se dispună suspendarea executării deciziei de impunere nr. 113182/19.10.2011 emisă de către pârâtă până la pronunţarea instanţei de fond învestită cu soluţionarea acţiunii în anularea acesteia, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că decizia pentru care solicită suspendarea executării prevede obligaţia sa de plată a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, deşi face parte din categoria pensionarilor. Or, apreciază că aceste decizii sunt discriminatorii, deoarece se face distincţie între pensionari – categorie care obţine venituri mai mici – şi alte categorii de persoane (art. 257 alin. 2 lit. a-d din Legea nr. 95/2005), fără a exista un scop legitim şi fără o justificare.

În plus, reclamantul a mai arătat că a mai arătat că, deşi a formulat plângere împotriva acestor acte, pârâta nu a comunicat nici un răspuns, iar continuarea acestei proceduri este de natură să îi provoace o pagubă iminentă, deoarece obţine la acest moment numai venituri din pensie, sumă care nu este suficientă pentru asigurarea nevoilor sale de hrană, medicamente şi alte cheltuieli lunare.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 14 din legea nr. 554/2004, modificată, art. 215 din OG nr. 92/2003.

În probaţiune, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, pe care le-a anexat cererii de chemare în judecată, respectiv plângerea prealabilă înregistrată la CASJ Braşov sub nr. 1119182/21.11.2011, titlul executoriu nr. 022899/28.11.2011 şi somaţia de plată nr. 022899/28.11.2011, cupon pensie.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 10 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

Pârâta, prin întâmpinare (fila 6), a invocat excepţia lipsei obiectului cererii de chemare în judecată, motivat de faptul că pe numele reclamantului nu a fost emisă decizia invocată prin cererea de chemare în judecată în forma iniţială.

După comunicarea precizării de acţiune – prin care reclamantul a indicat numărul corect al deciziei de impunere (fila 17), pârâta nu a mai comunicat un punct de vedere asupra fondului litigiului.

Pârâta nu a formulat cereri în probaţiune.

Analizând excepţia lipsei obiectului cererii de chemare în judecată, invocată prin întâmpinare, excepţie care primează în soluţionare în condiţiile art. 137 c.pr.civ., instanţa constată că aceasta nu este întemeiată.

Astfel, reclamantul a indicat în mod eronat în cererea de chemare în judecată numărul şi data emiterii deciziei de impunere a cărei suspendare a solicitat-o, eroare pe care a îndreptat-o prin precizarea de acţiune depusă la dosar şi comunicată şi pârâtei (fila 17).

Prin urmare, excepţia invocată este nefondată, urmând a fi respinsă.

Pe fond, instanţa va reţine că prin decizia de impunere nr. 113182/19.10.2011 pârâta a stabilit în sarcina reclamantului obligaţia de plată a sumei de 626 lei cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoane fizice din venituri din profesii liberale/comerciale aferente anului 2010, dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Ulterior, pârâta a emis pe numele reclamantului acte de silită, respectiv titlul executoriu nr. 022899/28.11.2011 şi somaţia de plată nr. 022899/28.11.2011.

Reclamantul a contestat această decizie la data de 21.11.2011, conform dovezii depuse la dosar (fila 13) şi a consemnat şi cauţiunea stabilită de către instanţă prin raportare la prevederile art. 215 c.pr.fiscală, în sumă de 63 lei, conform recipisei nr. 823081/1, seria AT nr. 2223843/18.01.2012, depusă la registrul de valori al Tribunalului Braşov (filele 9, 16).

În drept, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, suspendarea executării unui act administrativ poate fi dispusă numai în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, condiţii legale care trebuie îndeplinite în mod cumulativ.

Cazul bine justificat este definit de art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 554/2004 ca fiind o împrejurare legată de starea de fapt şi de drept, de natură să creeze o îndoială serioasă asupra legalităţii actului administrativ.

Îndoiala serioasă asupra legalităţii actului administrativ trebuie să poată fi decelată cu uşurinţă în urma unei cercetări sumare a aparenţei dreptului, pentru că în cadrul procedurii suspendării executării, pe calea căreia pot fi dispuse numai măsuri provizorii, nu este permisă prejudecarea fondului litigiului.

Motivele invocate de reclamant în susţinerea acţiunii vizează aspecte legate de fondul cauzei – crearea unei discriminări între pensionari (categorie care obţine venituri mici) şi alte categorii de persoane (art. 257 alin. 2 lit. a-d din Legea nr. 95/2005), pentru acestea din urmă neexistând obligaţia de a achita contribuţia pentru veniturile obţinute din activitatea prestată în baza unei convenţii civile si/sau din chirii/dividende etc. – şi sunt de natură să creeze o îndoială serioasă asupra legalităţii actului administrativ, astfel că se circumscriu noţiunii de „caz bine justificat”, prevăzut de lege, acestea urmând a fi analizate însă numai de către instanţa învestită cu soluţionarea acţiunii în anulare.

Faţă de înscrisurile depuse de reclamant în probaţiune, din care rezultă că realizează venituri din pensie, raportat la cuantumul sumei stabilite cu titlu de obligaţii la fondul unic de asigurări de sănătate, prin decizia indicată, instanţa constată că executarea acestui act administrativ este de natură să producă acestuia o pagubă iminentă, respectiv să îl pună în imposibilitatea asigurării veniturilor minime de subzistenţă, mai ales că în această perioadă de iarnă cheltuielile lunare sunt mai ridicate din cauza cheltuielilor de încălzire.

Prin urmare, instanţa va admite ca acţiunea formulată de reclamantul D. G. R.şi va dispune suspendarea executării deciziei de impunere nr. 113182/19.10.2011 emise de către pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov până la pronunţarea instanţei de fond învestită cu soluţionarea acţiunii în anulare.

Văzând că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE :

Respinge excepţia lipsei obiectului acţiunii, invocată de către pârâta CASJ Braşov.

Admite acţiunea formulată de reclamantul D.G. R., cu domiciliul în Braşov, str. C.B., nr. x, bl. S 21, ap. 16, jud. Braşov, în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov, cu sediul în Braşov, bd. M. K., nr. 11, astfel cum a fost precizată.

Dispune suspendarea executării deciziei de impunere nr. 113182/19.10.2011 emisă de către pârâtă până la pronunţarea instanţei de fond învestită cu soluţionarea acţiunii în anulare.

Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Definitivă şi executorie.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.02.2012.