Suspendarea de drept a unui contract individual de muncă Contracte de muncă


Suspendarea de drept a unui contract individual de muncă, potrivit art.49 Codul muncii, are loc în situaţiile prevăzute în art.50 lit.a)-h) Codul muncii, precum şi în alte cazuri prevăzute expres de lege, în conformitate cu dispoziţiile art.50 lit.i Codul muncii. O atare situaţie, de suspendare de drept a unui contract individual de muncă, este cea prevăzută de dispoziţiile art.8 alin.4 din H.G. nr.579/2003, potrivit cărora contractul individual de muncă se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist.

Or, plasamentul de urgenţă al unui copil nu reprezintă un caz „expres prevăzut de lege”, de suspendare de drept a contractului individual de muncă al asistentului maternal profesionist.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 442 din 25 mai 2010

Prin cererea înregistrată la Tribunalului Iaşi – Secţia comercial şi de administrativ, reclamanta a chemat în judecată pârâţii direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului – comisia pentru protecţia copilului şi a solicitat anularea Hotărârii nr.469/R2 din 06.05.2008 a comisiei şi a tuturor actelor care au stat la baza emiterii ei (referate, procese-verbale), anularea Dispoziţiilor nr.567 şi nr.592 din 13.05.2008 şi respectiv, din 15.05.2008 şi obligarea pârâtei de a-i reda în plasament minorul.

Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a Tribunalului Iaşi, prin sentinţa nr. 544/01.09.2009, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, privind soluţionarea cererii referitoare la anularea Hotărârii nr. 469/R din data de 06.05.2008 a comisiei pentru protecţia copilului şi a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă; a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului consiliul judeţean, a admis în parte acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâţii consiliul judeţean şi comisia pentru protecţia copilului, a anulat Hotărârea nr.469/R2 din 06.05.2008 emisă de consiliul judeţean – comisia pentru protecţia copilului, a respins capătul de cerere privind anularea referatelor şi proceselor-verbale care au stat la baza emiterii hotărârii menţionate.

S-a disjuns capătul de cerere privind anularea Dispoziţiei nr.567 din 13.05.2008 şi a Dispoziţiei nr.592 din 15.05.2008 emise de directorul general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, s-a dispus formarea unui dosar separat pentru reînregistrare şi repartizare aleatorie la Tribunalul Iaşi – Secţia civilă, la un complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale şi s-a disjuns capătul de cerere privind redarea în plasament a minorului, dispunând formarea unui dosar separat pentru reînregistrare şi repartizare aleatorie la Tribunalul Iaşi – Secţia civilă la un complet de minori şi familie din cadrul Tribunalului Iaşi, în vederea fixării termenului de judecată.

Secţia civilă – completul specializat de litigii de muncă, prin sentinţa civilă nr.29 din 8.01.2010, judecând capătul de cerere disjuns, a admis în parte acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului, a anulat Dispoziţia nr.592/15.05.2008 emisă pârâtă şi a respins cererea privind anularea Dispoziţiei nr.567/13.05.2008 emisă de pârâtă.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Dispoziţia nr.567 din 13.05.2008 emisă de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului s-a suspendat de drept de la data de 09.04.2008 contractul individual de muncă nr. 310/ 05.01.2005 al reclamantei, în temeiul dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 53/2003 din Codul Muncii şi art. 8 alin.4 din H.G. nr.679/2003.

Prin Dispoziţia nr.592/15.05.2008 emisă de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului s-a dispus încetarea de la data de 06.05.2008 a suspendării contractului individual de muncă nr.310 din 05.01.2005 al reclamantei, asistent maternal profesionist, iar la data de 06.05.2008 contractul individual de muncă al reclamantei a încetat de drept, în temeiul dispoziţiilor art.56 lit.h) din Codul muncii şi art.8 alin.4 din H.G. nr.679/2007.

Încetarea contractului individual de muncă al reclamantei s-a dispus ca urmare a Hotărârii comisiei pentru protecţia copilului nr. 469/06.05.2008 de retragere a atestatului nr. 611/25.04.2006. Întrucât această hotărâre a fost anulată prin sentinţa comercială nr. 544/01.01.2009 a încetat şi temeiul care a stat la baza ei. În consecinţă, instanţa de fond a admis capătul de cerere privind anularea dispoziţiei nr.592/15.05.2008 emisă de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Potrivit dispoziţiilor art.8 din H.G. nr.679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă, având un caracter special, specific protecţiei copilului, încheiat cu un serviciu public specializat pentru protecţia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligaţia supravegherii şi sprijinirii activităţii desfăşurate de asistenţii maternali profesionişti. Contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului. Executarea contractului individual de muncă începe pe data primei hotărâri de încredinţare sau de plasament al unui copil asistentului maternal profesionist. Contractul individual de muncă se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist. Conform art.9 din actul normativ enunţat anterior, pentru fiecare copil primit în plasament sau în încredinţare, asistentul maternal profesionist încheie o convenţie, care constituie anexă la contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul. Convenţia se încheie cu acordul scris al soţului sau, după caz, al soţiei asistentului maternal profesionist şi se notifică comisiei pentru protecţia copilului care a hotărât plasamentul sau încredinţarea copilului.

În ceea ce priveşte însă Dispoziţia nr.567/13.05.2008 de suspendare a contractului individual de muncă nr.310/05.01.2005 emisă de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în temeiul art.8 alin.1 din H.G. nr.1434/2004 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aceasta a fost respinsă, întrucât reclamanta nu are în prezent nici un copil în plasament, această situaţie urmând să fie soluţionată de părţi.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 304 ind.1 C.pr.civ., şi susţinând că în mod netemeinic, prima instanţă i-a respins cererea privind anularea dispoziţiei nr.567/13.05.2008, pe motiv că recurenta nu avea nici un copil în plasament.

Recurenta a arătat că prin această dispoziţie, a fost suspendat de drept contractul său individual de muncă, în temeiul dispoziţiilor art.49 din Legea nr.53/2003 şi art.8 alin. 4 din H.G. nr.679/2003, ca urmare a hotărârii de retragere a atestatului de asistent maternal profesionist, care a avut la bază referatul nr.18813/5.05.2008 întocmit de D.G.A.S.P.C. Iaşi. Prin sentinţa nr. 544CA/1.09.2009 a Tribunalului Iaşi, definitivă şi irevocabilă, hotărârea de retragere a atestatului profesional a fost anulată, drept urmare nu era întemeiată dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă, recurenta solicitând anularea acesteia.

Intimata direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, întrucât actul administrativ care a impus emiterea deciziei de suspendare, respectiv decizia de urgenţă nr.45 din 9.04.2008, nu a fost anulat, dispoziţiile sale fiind menţinute printr-o hotărâre judecătorească.

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanţe, prin prisma criticilor formulate de recurentă, curtea de apel a constatat că recursul este fondat pentru considerentele expuse mai jos.

Prin dispoziţia nr.567 din 13.05.2008 emisă de intimată, a fost suspendat de drept, în temeiul art. 49 Codul muncii şi art. 8 alin. 4 din HG nr. 679/2003, începând cu data de 9.04.2008, contractul individual de muncă nr. 310 din 5.01.2005 al recurentei, asistent maternal profesionist.

Suspendarea de drept a unui contract individual de muncă, potrivit art.49 Codul muncii, are loc în situaţiile prevăzute în art.50 lit.a)-h) Codul muncii, precum şi în alte cazuri prevăzute expres de lege, în conformitate cu dispoziţiile art.50 lit.i Codul muncii.

O atare situaţie, de suspendare de drept a unui contract individual de muncă, este cea prevăzută de dispoziţiile art.8 alin.4 din H.G. nr.579/2003, potrivit cărora contractul individual de muncă se suspendă ori încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist.

Aşadar, contractul individual de muncă al recurentei a fost suspendat de drept ca urmare a retragerii atestatului de asistent maternal profesionist prin hotărârea comisiei pentru protecţia copilului nr.469/R2 din 06.05.2008.

Deşi retragerea atestatului de asistent maternal profesionist al recurentei a fost hotărâtă la data de 6.05.2008, contractul individual de muncă al acesteia a fost suspendat de drept la data de 9.04.2008, prin dispoziţie emisă la data de 13.05.2008, reţinându-se ca temei art.49 Codul muncii şi art.8 alin.4 din H.G. nr. 679/2003.

La data de 9.04.2008 a fost emisă de intimată decizia nr.45/9.04.2008 privind plasamentul în regim de urgenţă al copilului la amp. A.M., această decizie fiind menţionată de intimată şi în preambulul dispoziţiei nr.567 din 13.05.2008.

Or, plasamentul de urgenţă al unui copil nu reprezintă un caz „expres prevăzut de lege”, de suspendare de drept a contractului individual de muncă al asistentului maternal profesionist la care se afla copilul dat în plasament de urgenţă la un alt asistent maternal profesionist. Potrivit prevederilor legale menţionate chiar de intimată în dispoziţia nr. 567 din 13.05.2008, contractul individual de muncă al recurentei putea fi suspendat de drept doar ca urmare a suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist. Sub aspectul suspendării de drept a contractului individual de muncă al recurentei, nu prezintă relevanţă împrejurarea de fapt reţinută de prima instanţă, respectiv lipsa unui copil în plasament.

Hotărârea comisiei pentru protecţia copilului nr.469/R2 din 06.05.2008, prin care s-a retras atestatul de asistent maternal profesionist al recurentei, a fost anulată prin sentinţa nr.544/CA a Tribunalului Iaşi, irevocabilă. Anularea acestui act juridic atrage şi anularea actului juridic subsecvent, respectiv dispoziţia nr. 567 din 13.05.2008 emisă de intimată, prin care s-a suspendat de drept contractul individual de muncă al recurentei, în condiţiile în care nu mai subzistă cazul de suspendare de drept prevăzut de art.8 alin.4 din H.G. nr.679/2003.

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, având în vedere şi dispoziţiile art.312 alin.2 şi 3 C.pr.civ., curtea de apel a admis recursul şi a modificat în parte sentinţa, în sensul că a admis acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi a anulat dispoziţia nr.567 din 13.05.2008 emisă de pârâtă.