SUSPENDAREA EXECUTĂRII ACTULUI ADMINISTRATIV. ADMISIBILITATE Şl CONDIŢII


Deoarece titlul executoriu încheiat de pârâta Direcţia Generală a Vămilor nu este un act administrativ, determină inadmisibi litatea aplicării dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 29/1990.

Reclamanta SC „X” SRL a chemat în judecată pârâta Direcţia Generală a Vămilor, solicitând suspendarea executării titlului nr. 57/1999 emis de pârâtă şi comunicat cu somaţia nr. 3687/4.XI.1999 la 8.XI.1999.

în motivarea cererii, s-a arătat că Vama Giurgiu a emis titlul executoriu şi somaţia, acte împotriva cărora reclamanta a formulat contestaţie, iar până la data formulării acţiunii, reclamanta nu a primit răspuns la contestaţiile formulate.

La termenul din 9.XII.1999 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia de inadmisibilitate a cererii invocate de către pârâtă prin .

Excepţia a fost apreciată de instanţă ca întemeiată, cererea de suspendare a executării titlului executor nr. 57/1999 întemeiată pe dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 29/1990 fiind considerată ca inadmisibilă.

Aceasta deoarece titlul executor nr. 57/1999 nu este un act administrativ, ci un titlu de creanţă emis în baza O.G. nr. 11/1996 art. 25 al. 4.

Calea contestării lui este cea prevăzută de art. 76 din O.G. nr. 11/1996 la instanţa de administrativ.

Cererea a fost apreciată ca inadmisibilă şi pentru faptul că măsura suspendării este o măsură temporară ce se dispune de instanţa de contencios administrativ până la soluţionarea acţiunii, or în cauză nu s-a probat de reclamantă existenţa pe rol a unei acţiuni privind anularea actului administrativ.

Notă: Dosarul este în recurs la Curtea Supremă de Justitie, fiind plecat

din 18.01.2000. (Judecator Luiza-Maria Paun)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 1504/1999)