Suspendarea executării silite Suspendare a executării


În motivarea actiunii, contestatorul a aratat ca la data de 21 august 2010 i-a fost comunicata Publicatia de vânzare întocmita de bancar I.C.D prin care i s-a adus la cunostinta faptul ca la data de 23.09.2010, ora 12,00, la sediul creditoarei CEC – BANK Agentia R., va avea loc o licitatie pentru vânzarea silita a apartamentului proprietatea acestuia situat în R., .., judetul Teleorman, având în vedere calitatea de garanti ipotecari pentru un credit neachitat de SC I.C. SRL R..

A considerat ca aceasta silita nu a respectat cerintele prevazute de lege pentru urmatoarele considerente: – nu i s-a comunicat titlul executoriu în temeiul caruia s-a pornit executarea silita, mai precis contractul de credit; nu i s-a comunicat, în copie, încheierea prin care ar fi fost încuviintata executarea silita de catre instanta de executare, întrucât din informatiile pe care le-a cules ulterior primirii publicatiei de vânzare a înteles ca aceasta încuviintare nu s-a acordat; au fost încalcate dispozitiilor art. 496 Cod procedura civila, constând în aceea ca executorul bancar nu s-a deplasat la adresa imobilului pentru a întocmi procesul verbal de situatie, asa cum prevede textul de lege; mai mult decât atât, când a intrat în posesia acestuia, în urma cu câteva zile, a constatat ca executorul bancar a facut mentiunea nereala ca a fost de fata la încheierea procesului verbal, însa nu exista nici o semnatura care sa ateste acest aspect. Publicatia de vânzare mai cuprinde un fals si anume faptul ca pretul de 135.000 lei a fost însusit de parti; atâta vreme cât executorul bancar nu le-a adus la cunostinta pretul, este greu de înteles cum ar fi putut sa si-l însuseasca, pret pe care îl contesta, considerând ca este prea mic. A considerat ca executorul bancar nu a respectat nici dispozitiile art. 504 Cod procedura civila, respectiv termenul de 5 zile, calculat de la data stabilirii pretului, pentru întocmirea publicatiei de vânzare, atâta vreme cât nu i s-a comunicat nimic.

Astfel, în temeiul art. 399 si urmatoarele din Codul de procedura civila, a solicitat admiterea contestatiei si anularea tuturor actelor de executare pornite împotriva sa.

A mai solicitat ca, în conformitate cu dispozitiile art. 403 alin. 1 Cod procedura civila, sa se dispuna suspendarea executarii silite pâna la solutionarea irevocabila a prezentei contestatii.

În cazul în care nu se va dispune anularea executarii, respectiv a vânzarii silite imobiliare, a solicitat ca, în conformitate cu dispozitiilor art. 36 din Legea 85/2006, astfel cum a fost modificata prin legea nr. 169/2010, sa se dispuna suspendarea executarii silite întrucât debitoarea SC I.C. SRL R. se afla în procedura de insolventa, mai precis de reorganizare.

Mai arata ca a garantat cu imobilul proprietate un credit accesat de societatea respectiva.

Prin sentinta comerciala nr. 1121 din 14.12.2009, pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 2678/87/ 2009 a fost deschisa procedura insolventei SC I.C. SRL, cauza care are termen de judecata la data de 23.09.2010, iar din informatiile pe care le detine s-a acordat termen pentru întocmirea si supunerea spre aprobare a Planului de reorganizare a societatii, în conformitate cu dispozitiile art. 03 si urmatoarele din legea insolventei.

În aceste conditii, existând premisele continuarii activitatii societatii sub conducerea unui administrator judiciar, se impune suspendarea executarii silite pornite împotriva sa.

Pentru dovedirea actiunii a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri.

Din oficiu s-a solicitat de catre instanta dosarul de executare nr. 33/2010 – copii certificate, potrivit art. 402 Cod procedura civila, înscrisuri ce au fost depuse în cauza.

La 21.09.2010, intimata a formulat întâmpinare, invocând exceptia tardivitatii depunerii contestatiei la executare, urmând ca aceasta sa fie respinsa ca tardiv formulata, iar pe fondul cauzei respingerea contestatiei ca neîntemeiate sub aspectul tuturor capetelor de cerere.

În motivarea întâmpinarii s-a aratat ca a fost investita instanta cu solutionarea contestatiei la executare la 3.09.2010, dar pentru ca se contesta însasi executare, potrivit art. 401 alin. 1 lit. c Cod procedura civila, termenul de 15 zile în care contestatia poate fi depusa, de catre persoana care contesta executarea însasi, se calculeaza de la data la care contestatorul a primit somatia, respectiv 25.06.2010, asa încât contestatorul era în termen a formula contestatia pâna la data de 11.07.2010.

Pe fondul contestatiei, intimatul a aratat ca a fost admisa cererea privind încuviintarea executarii silite prin încheierea pronuntata la 17 mai 2010 în dosar nr. 1662/2010 ce s-a solutionat fara citarea partilor, iar dispozitiile procedurale nu prevad obligatia executorului bancar de a comunica debitorului încheierea de încuviintare a executarii. Executorul a încheiat procesul – verbal de situatie la 23.06.2010 si a somat contestatoarea sa plateasca suma de 637.948,17 lei calculat pâna la 28.04.2010, punându-i în vedere ca se va proceda la executarea silita prin vânzare a imobilului aflat în proprietatea sa si ipotecat în favoarea bancii. Somatia de plata a fost înscrisa la OCPI Teleorman, executorul bancar identificând imobilul urmarit potrivit art. 496 si 504 Cod procedura civila.

Întrucât contestatorul nu a achitat datoria, prin aplicarea dispozitiilor art. 500 Cod procedura civila, executorul bancar a început procedura de vânzare. Pretul de pornire a licitatiei a fost stabilit conform dispozitiilor art. 500 alin. 2 coroborate cu cele ale art. 411 alin. 3 din Codul de procedura civila, luând în calcul raportul de evaluare a imobilului supus vânzarii, efectuat de catre un evaluator ANEVAR (Oprea Dumitru), la cererea debitorului garantat de contestator. Metoda uzitata la evaluare a fost cea a capitalizarii/actualizarii venitului generat de proprietate. Cum, din raportul de evaluare rezulta ca evaluatorul a inspectat imobilul la data de 15.12.2009, este cert ca, contestatorul avea cunostinta de concluziile raportului de evaluare.

Din aceasta perspectiva, nici sustinerea contestatorului privind nerespectarea de catre executorul bancar a prevederilor art. 504 din Codul de procedura civila, cu privire la întocmirea si afisarea publicatiei de vânzare în termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului, nu corespundea realitatii, atâta timp cât aceasta a fost afisata la 20. 08.2010, termen stabilit pentru licitatie fiind 23.09.2010.

A precizat intimata ca potrivit dispozitiilor art. 403 alin. 1 Cod procedura civila, instanta poate suspenda executarea numai cu conditia depunerii unei cautiuni, în cazul nedepunerii sumei cererea de suspendare urmând a fi respinsa ca inadmisibila, iar în cazul în care suma va fi platita, urmeaza a fi respinsa cererea ca neîntemeiata.

Intimata a solicitat respingerea cererii de suspendare a executarii, formulata în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006, întrucât s-a deschis procedura insolventei fata de persoana pe care contestatorul a garantat-o, iar art. 36 din prevede ca de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, însa în speta banca a solicitat executarea silita a contractului de ipoteca încheiat între contestator si banca, potrivit dispozitiilor art. 1790 din Codul civil, asa încât în dosarul de executare este urmarit contestatorul si nu societatea comerciala aflata în procedura de insolventa fata de care s-au suspendat numai actiunile îndreptate împotriva societatii.

În drept, întâmpinarea s-a întemeiat pe dispozitiile art. 115 – 118 din Codul de procedura civila, solicitându-se instantei încuviintarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele si probatoriile administrate în cauza instanta a retinut si constatat urmatoarele :

Contestatia a fost formulata în termenul prev . de art. 401 Cod procedura civila la 03.09.2010 cu privire la executarea în care s-a întocmit publicatia de vânzare la 20.08.2010, înscris contestat, astfel încât a fost respinsa exceptia tardivitatii formularii contestatiei.

În ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare, instanta a retinut ca în cauza s-a depus cautiune în cuantum de 500 lei, astfel cum rezulta din recipisa de consemnare nr. 458430/1 din 22.09.2010 ( fila 9), astfel ca prin sentinta civila nr. 2627/17.12.2010. definitiva si irevocabila, au fost mentinute dispozitiile luate prin încheierea din 09.11.2010, s-a respins exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind suspendarea executarii silite.

Raportat la capatul de cerere privind suspendarea executarii silite, conform art. 36 din Legea nr. 85/2006, acesta a fost respins ca nefondat, întrucât dispozitiile legale invocate , respectiv art. 36 din Legea nr. 85/2006 prevad în mod expres ca se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, debitorul fiind în cauza SC I.C. SRL, societate comerciala garantata de contestator prin contractul de ipoteca nr. 441 din 14.04.2006, contract ce face obiectul executarii silite.

S-a retinut din contractul de ipoteca, mai înainte mentionat, încheiat între CEC S.A. – Agentia CEC R. si contestator ca aceasta din urma s-a obligat sa constituie ipoteca asupra imobilului situat în municipiul R., .., judetul Teleorman, pentru suma de 61.905 lei în vederea garantarii creditorului în valoare de 330.000 lei si a dobânzilor aferente acordate debitorului SC I.C. SRL, în baza contractului de credit nr.730 din 14.04.2006

Obligatia asumata de contestator în calitate de garant ipotecar expres prevazuta în contract, a fost aceea ca în caz de neachitare a creditului garantat a dobânzilor aferente, comisioanelor si a celorlalte obligatii ce decurg din contractul de credit, CEC – Agentia R. se va putea îndestula cu sumele obtinute prin executarea silita a bunului imobil ipotecat prin prezentul act de garantie, act însusit de contestator prin semnatura si care constituie titlu conform art. 79 alin. 2 din legea nr. 58/1998.

Contestatorul si-a dat acordul în acest înscris cu privire la constituirea ipotecii asupra apartamentului facând mentiunea ca are cunostinta de faptul ca în cazul nerespectarii obligatiilor prevazute în contractul de credit nr. 730 din 14.04.2006 încheiat între CEC _ Agentia R. si SC I.C. SRL se va proceda la executarea silita a prezentei garantii.

Întrucât în cauza nu s-a facut dovada solicitarii privind suspendarea executarii silite pâna la solutionarea irevocabila a prezentei contestatii, potrivit art. 403 alin. 1 Cod procedura civila, a fost respins ca nefondat acest capat de cerere.

S-a retinut ca au fost respectate dispozitiile art. 496 Cod procedura civila, întocmindu-se proces verbal de situatie fara a fi prezent contestatorul.

În cauza contestatorul a facut mentiunea ca nu este de acord cu pretul stabilit, însa nu a solicitat o expertiza tehnica de specialitate în vederea stabiliri unui alt pret, necontestându-l în vreo alta modalitate.

Sustinerile contestatorului ca nu au fost îndeplinite dispozitiile art. 504 Cod procedura civila, în sensul ca nu i s-a comunicat nimic privind întocmirea publicatiei de vânzare, în termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului, sunt nefondate atâta timp cât acesta a avut cunostinta de publicatia de vânzare depusa în original la filele 5,6 ale dosarului si contestata prin prezenta.

Cu motivarea ce precede, conform art. 399 si urmatoarele Cod procedura civila, 401, 403 si 504 Cod procedura civila, a fost respinsa contestatia ca nefondata, si s-a retinut ca intimata nu avea obligatia sa comunice contestatorului titlu executoriu, reprezentat de contractul de credit, încheierea privind încuviintarea executarii silite.