Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Suspendarea executării unei hotărâri AGEA formulată de un terţ separat de acţiunea în anulare a aceleiaşi hotărâri, pe cale de ordonanţă preşedinţială. Examinarea interesului distinct, ca o condiţie de exerciţiu a acţiunii civile şi nu pentru determinar O


2. Invocarea de către reclamant a prevederilor articolului 974 ca temei al cererii de suspendare a executării hotărârii A.G.E.A. Aplicabilitate.

(Decizia comercială nr.227/21.02.2008, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V a Comercială)

Prin cererea înregistrată la numărul 47227/3/2007 din 27 decembrie 2007 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI a Comercială, reclamantul I.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC G. SA, cu sediul în Bucureşti, ca instanţa, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să suspende hotărârea nr. 116A din 12 decembrie 2007 adoptată de societatea pârâtă, ca nelegală, până la soluţionarea irevocabilă a cererii de anulare a acestei hotărâri, ce formează obiectul dosarului nr. 47226/3/2007 aflat pe rolul aceleiaşi instanţe.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat în esenţă că prin hotărârea A.G.E.A. din 12 decembrie 2007 s-a aprobat modificarea actului constitutiv al societăţii pârâte în sensul majorării capitalului social, al delegării către consiliul de administrate pe o perioadă de un an a exerciţiului atribuţiei de majorare a capitalului social şi al creşterii numărului membrilor consiliului de administraţie de la 3 la 5 şi a duratei mandatului administratorilor de la 1 la 4 ani. A susţinut că, urmare a acestor modificări, SC M.I.I.G. SRL (în care reclamantul deţine 50% din părţile sociale), care are calitatea de acţionar majoritar al societăţii pârâte, deţinând 99,449% din capitalul social, a fost prejudiciat în mod direct, întrucât modificările au fost votate pentru SC M.I.I.G. SRL de către administratorul M. L., fără a fi mandatat în acest sens de către asociaţi şi acţionând abuziv, cu încălcarea prevederilor articolelor 70 şi 72 din legea nr. 31/1990 republicată şi modificată.

A susţinut că SC M.I.I.G. SRL a fost prejudiciat şi prin faptul că i s-a interzis să voteze conform numărului de acţiuni deţinute şi plătite efectiv, încălcându-se astfel prevederile articolului 101 alineat 1 din legea nr.31/1990, ceea ce l-a determinat pe reclamant să promoveze acţiunea în anulare în temeiul articolului 132 din lege şi al articolului 974 Cod civil (calea acţiunii oblice) în calitate de creditor social.

A arătat că a suferit un prejudiciu direct şi personal în calitatea sa de asociat al SC M.I.I.G. SRL, prin faptul că acestei din urmă societăţi i s-a ridicat dreptul de a vota majorarea efectivă a capitalului social, urmare a delegării acestui drept către consiliul de administraţie, ca şi prin faptul că s-a decis ca plata acţiunilor noi să se facă simultan cu subscripţia acţiunilor, ceea ce îi prejudiciază pe acţionarii care nu au creditat deja SC G. SA.

A arătat şi că sunt întrunite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale, relative la caracterul urgent şi temporar, la preîntâmpinarea producerii unui prejudiciu iminent şi la neprejudecarea fondului.

Cererea este întemeiată în drept şi pe dispoziţiile articolului 133 alineat 1 din legea nr. 31/1990 republicată şi modificată, ca şi pe dispoziţiile articolului 581 şi următoarele Cod procedură civilă .

La 8 ianuarie 2008, pârâta a depus întâmpinare, prin care s-a apărat în fapt şi în drept faţă de cererea de ordonanţă preşedinţială, ridicând în principal excepţia lipsei de interes a acestei cereri, motivată de faptul că reclamantul nu a invocat şi nici nu putea să invoce încălcarea unui drept personal, ca şi de faptul că SC M.I.I.G. SRL, ca acţionar al societăţii pârâte, nu şi-a exercitat în nici un fel dreptul la acţiune în justiţie, de care singură poate dispune.

În subsidiar, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa comercială nr.561 din 16 ianuarie 2007, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI a Comercială a admis excepţia lipsei de interes, a respins acţiunea ca lipsită de interes şi l-a obligat pe reclamant la plata sumei de 3.570 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea pârâtei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut în esenţă că în speţă se cere anularea hotărârii şi în acest cadru se solicită suspendarea ei fără a se invoca motive de nulitate absolută, astfel cum impun prevederile articolului 132 alineat 3 din legea nr.31/1990 republicată

A reţinut că nu este îndeplinită una din condiţiile cumulative ale exerciţiului dreptului de chemare în judecată, respectiv interesul direct personal, actual şi determinat, că reclamantul nefiind acţionar al pârâtei şi în condiţiile în care lipseşte cererea în anulare a acţionarului SC M.I.I.G. SRL, nu poate invoca un interes direct şi personal care să îi confere calitatea procesuală, judecătorului fiindu-i dat să cerceteze nu numai aparenţa dreptului invocat, ci şi pe aceea a interesului din cererea principală.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat recurs nemotivat reclamantul, cauza fiind înregistrată sub acelaşi număr unic la 28 ianuarie 2008 pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a V a Comercială.

La 4 februarie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 303 alineat 2 Cod procedură civilă, reclamantul a depus motive de recurs.

În motivare, a fost criticată hotărârea pentru nelegalitate şi netemeinicie prin prisma prevederilor articolelor 304 punctul 9 şi 3041 Cod procedură civilă, susţinându-se că instanţa de fond, reţinând că ar fi avut interes numai dacă atât în acţiunea în anulare, cât şi în cererea de suspendare ar fi invocat motive de nulitate absolută, a nesocotit faptul că în ambele cereri a invocat două motive de nelegalitate, respectiv încălcarea prevederilor articolului 70 şi ale articolului 101 alineat 1 din legea nr.31/1990.

A criticat hotărârea şi pentru că, la pronunţarea ei, judecătorul fondului a nesocotit cel de-al doilea temei juridic al cererii de ordonanţă preşedinţială, respectiv dispoziţiile articolului 974 Cod civil, care îi conferă acces la justiţie în calitate de asociat al SC M.I.I.G. SRL (deci de creditor al acestei societăţi), pe calea acţiunii oblice.

În susţinerea acestui motiv de recurs a reiterat susţinerile despre prejudiciul suferit de SC M.I.I.G. SRL, al cărei interes îl apără, ca şi despre faptul că prejudiciul este cauzat de acţiunea abuzivă a asociatului M.L., care a votat fără a avea mandat special în acest sens.

A subliniat faptul că prejudiciul suferit de SC M.I.I.G. SRL se răsfrânge şi asupra sa, având în vedere sumele de bani pe care le-a vărsat atât la capitalul social, cât şi pentru plata preţului acţiunilor cumpărate de la A.V.A.S..

A invocat în drept şi dispoziţiile articolului 312 alineat 3 Cod procedură civilă.

La 21 februarie 2008, intimata pârâtă a depus întâmpinare, pe care a solicitat ca instanţa să o considere drept note scrise.

Faţă de actele şi lucrările dosarului, de probele administrate în cauză, Curtea apreciază recursul ca întemeiat şi îl va admite pentru următoarele considerente:

Examinând cauza sub toate aspectele, în conformitate cu dispoziţiile articolului 3041 Cod procedură civilă pe care le-a invocat şi recurentul, Curtea reţine că instanţa de fond a fost sesizată cu o cerere de suspendare a executării unei hotărâri AGEA (accesorie unei cereri de anulare a aceleiaşi hotărâri), formulată de asociatul unuia dintre acţionarii societăţii pârâte, terţ aşadar faţă de societatea pârâtă.

În atare situaţie, judecătorul fondului era îndrituit să analizeze, la nivel aparenţei de drept (în condiţiile articolului 581 şi urm. Cod procedură civilă) şi în conformitate cu dispoziţiile articolului 132 alineat 3 Cod procedură civilă, calitatea reclamantului de persoană interesată, aşadar legitimarea procesuală activă, nu interesul drept condiţie de exerciţiu a acţiunii civile.

Dar şi dacă s-ar admite că judecătorul fondului a procedat la soluţionarea excepţiei lipsei de interes în strictă conformitate cu dispoziţiile articolului 129 alineat 6 şi 137 Cod procedură civilă, soluţia pronunţată încă este criticabilă, întrucât s-a nesocotit efectul pe care o hotărâre prejudiciabilă pentru unul din acţionari îl poate avea asupra asociaţilor acelui acţionar, respectiv – aşa cum a susţinut şi recurentul – răsfrângerea prejudiciului în patrimoniul acestor asociaţi.

Susţinând că SC M.I.I.G. SRL a fost prezentă şi a votat în AGEA din 12 decembrie 2007 prin mandatar fără mandat special în acest sens, recurentul – reclamant, în calitate de coasociat al acestei societăţi, are un interes direct, personal, născut, actual şi legitim să ceară anularea hotărârii AGEA (respectiv suspendarea executării acesteia), de bună seamă sub rezerva dovedirii lipsei mandatului special, câtă vreme nu are la îndemână nici o altă acţiune împotriva mandatarului în legătură cu care pretinde depăşirea limitelor mandatului acordat.

Este neîntemeiată şi a fost înlăturată critica relativă la nesocotirea celui de-al doilea temei juridic al cererii de suspendare (respectiv dispoziţiile articolului 974 Cod civil), întrucât aceste dispoziţii legale nu sunt incidente în materia specială a hotărârilor adunării generale a acţionarilor, ci în materia convenţiilor (Codul civil – Titlul III – Despre contracte şi convenţii – Capitolul III – Despre efectul convenţiilor – Secţiunea II – Despre efectul convenţiilor în privinţa persoanelor a treia).

Pentru aceste considerente, în temeiul articolelor 304 punctul 9 şi 3041 Cod procedură civilă, raportat la articolul 312 alineat 1 – 3 Cod procedură civilă, Curtea va admite recursul şi, având în vedere că prin hotărârea pronunţată nu s-a cercetat fondul cauzei, în temeiul articolului 312 alineat 5 teza I Cod procedură civilă va casa această hotărâre şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

??

??

??

??

4