Suspendarea hotarârii adunarii generale a asociatilor pe calea ordonantei presedintiale. Cerintele legale pentru încuviintarea masurii de catre instanta. Necesitatea analizarii aparentei în drept Ordonanţă Preşedinţială


– Legea nr. 31/1990n republ., art. 133

Analizând cererea reclamantei doar din perspectiva urgentei masurii solicitate, celelalte cerinte nefiind în discutie, Curtea apreciaza ca prima instanta a retinut în mod corect ca aparenta în drept actioneaza în favoarea acesteia, în conditiile în care aceasta urmareste mentinerea situatiei existente anterior adoptarii hotarârii în legatura cu care se invoca motive de nulitate absoluta. Efectele acestei hotarâri, constând inclusiv în excluderea participarii intimatei, în calitate de asociat minoritar, la luarea deciziilor în cadrul societatii, ar fi imposibil de înlaturat cu mijloace rezonabile în eventualitatea desfiintarii acesteia, existând premisele unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara în alta modalitate.

Analizând cererea reclamantei doar din perspectiva urgentei masurii solicitate, celelalte cerinte nefiind în discutie, Curtea apreciaza ca prima instanta a retinut în mod corect ca aparenta în drept actioneaza în favoarea acesteia, în conditiile în care aceasta urmareste mentinerea situatiei existente anterior adoptarii hotarârii în legatura cu care se invoca motive de nulitate absoluta. Efectele acestei hotarâri, constând inclusiv în excluderea participarii intimatei, în calitate de asociat minoritar, la luarea deciziilor în cadrul societatii, ar fi imposibil de înlaturat cu mijloace rezonabile în eventualitatea desfiintarii acesteia, existând premisele unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara în alta modalitate.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA

DECIZIA COMERCIALA NR. 978 din 11.08. 2010)

Constata ca, prin sentinta comerciala nr. 7693/01.07.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI a Comerciala în dosarul nr. 27024/3/2010, a fost admisa actiunea formulata de reclamanta UAC si s-a dispus suspendarea efectelor Hotarârii AGA a societatii pârâte SC RC SRL din data de 25.01.2010 pâna la solutionarea dosarului nr. 27010/3/2010 al aceleiasi instante.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a apreciat îndeplinite cumulativ conditiile procedurii ordonantei presedintiale prevazute de art. 581 C.p.civ., la care fac trimitere dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 republ.

Astfel, s-a retinut ca reclamanta, în calitate de asociat, a înregistrat pe rolul instantei o actiune în anulare a Hotarârii AGA a societatii pârâte SC RC SRL din data de 25.01.2010, masura solicitata urmând a avea caracter vremelnic, respectiv pâna la solutionarea acestei actiuni.

În urma analizarii sumare a cauzei, fondul pricinii fiind în caderea instantei investite cu solutionarea actiunii în anulare, instanta a considerat ca aparenta dreptului este în favoarea reclamantei, având în vedere ca aceasta hotarâre, care a modificat actul constitutiv al societatii, a fost adoptata fara participarea reclamantei, convocata la o alta adresa decât cea de domiciliu, desi asociatul majoritar, care a efectuat procedura de convocare, cunostea schimbarea domiciliului.

Prima instanta a retinut ca hotarârea privind modificarea actului aditional a fost adoptata doar cu votul asociatului UME, desi dispozitiile art. 192(2) din Legea nr. 31/1990 republ. si ale actului constitutiv impuneau votul tuturor asociatilor, iar urgenta masurii s-a apreciat justificata prin faptul ca aceasta modificare exclude participarea asociatului minoritar la luarea deciziilor privind angajarea societatii în conditiile în care corespondenta societatii pârâte evidentiaza încercarea acesteia de a minimiza profitul realizat din activitatea desfasurata.

Împotriva sentintei a declarat recurs în termenul legal pârâta SC MBC SRL, solicitând modificarea sentintei în sensul respingerii cererii formulate.

În motivare, recurenta a sustinut ca solutia instantei este nelegala si netemeinica, fiind rezultatul aplicarii gresite a dispozitiilor art. 192(2) din Legea nr. 31/1990 republ. si interpretarii gresite a prevederilor art. 8(1) din actul constitutiv, potrivit carora adunarea generala a asociatilor hotaraste în orice situatie cu majoritatea absoluta a partilor sociale si a asociatilor.

Totodata, a aratat ca procedura de convocare a reclamantei pentru aceasta adunare s-a realizat la adresa mentionata în actul constitutiv mentionata în Registrul asociatilor prin grija administratorului societatii, iar aceasta nu-si poate invoca propria culpa în neactualizarea datelor, neavând relevanta ca celalalt asociat cunostea ca acestea nu mai corespund realitatii.

Intimata a precizat ca reclamanta detinea o pozitie pur formala în cadrul societatii, neimplicându-se în problemele sociale, ci urmarind propriile cauze, iar votul sau nu ar fi putut modifica sub nici un aspect hotarârea adoptata, ce implica si atragerea raspunderii sale.

Recurenta a formulat si cerere de suspendare a executarii sentintei atacate, în solutionarea careia nu a mai insistat cu prilejul judecatii recursului.

Intimata UAC a formulat concluzii de respingere a recursului si de mentinere a hotarârii ca legala si temeinica.

În probatoriu, partile au depus înscrisuri privind demersurile reciproce pentru protejarea intereselor proprii.

Analizând hotarârea atacata prin prisma motivelor invocate, Curtea apreciaza nefondat recursul pentru urmatoarele considerente:

În cadrul prezentei cauze, instanta de fond a respectat limitele impuse de art. 133 din Legea nr. 31/1990 republ. rap. la art. 581-582 C.p.civ., analizând doar îndeplinirea cerintelor legale prevazute pentru procedura speciala a ordonantei presedintiale si, în principal, urgenta masurii solicitate prin cercetarea aparentei în drept desprinsa din situatia de fapt prezentata.

În cuprinsul motivarii recursului, recurenta nu contesta punctual neîndeplinirea cerintelor legale ale acestei proceduri, ci face sustineri cu privire la retinerea în mod eronat a aparentei în drept în favoarea intimatei, reluând argumentele privind legalitatea hotarârii adoptate sub aspectul procedurii de convocare, majoritatii si cvorumului de sedinta.

Limitele procedurii de fata impun însa, astfel cum s-a retinut si de catre prima instanta, neprejudecarea fondului, cercetarea temeniciei acestor argumente ramânând în competenta exclusiva a instantelor investite cu solutionarea actiunii în anulare împotriva hotarârii adoptate de Adunarea generala din data de 25.01.2010.

Pe de alta parte, din perspectiva societatii recurente, exista posibilitatea valorificarii efectelor hotarârii dupa expirarea masurii dispuse si recunoasterea valabilitatii actului modificator, inclusiv sub aspectul antrenari raspunderii administratorului, fara înregistrarea unor prejudicii previzibile si imposibil de acoperit, pozitia asociatului majoritar nefiind afectata.

Pentru aceste considerente, apreciem nefondat recursul de fata si îl vom respinge ca atare.