Taxă pe valoarea adăugată. Societate comercială care pune la dispoziţia unor organizatori de jocuri de noroc spaţii pentru instalarea automatelor de joc, personal de supraveghere, efectu­ând şi operaţiuni de casă.


Curtea Supremă de Justiţie (C.S.J.), Secţia de administrativ, decizia nr. 213 din 2 februarie 1998 (dosar nr. 1949/1997)

Societatea Comercială “S O S.” S.R.L. Sfantu Gheorghe a încheiat con­tracte de colaborare cu societăţile “PALOMA” S.R.L. Sibiu şi “ULTRA ROMANIA” S.R.L. Braşov, organizatoare de jocuri de noroc, punând la dis­poziţia acestora spaţiile de instalare a automatelor de joc, personalul de supraveghere şi curăţenie, şi efectuând, totodată, operaţiuni de casă.

Prin aceste contracte s-a stabilit în sarcina organizatorilor jocurilor de noroc obligaţia de a asigura autorizaţiile legale necesare în vederea des­făşurării activităţii în ce priveşte prevederile Legii nr. 82/1992, respectiv autorizarea aparatelor şi a spaţiilor, fapt ce atestă că reclamanta nu este titu­lară de licenţă pentru practicarea jocurilor de noroc.

Potrivit art. 16 lit. A 1/5 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, sunt scu­tite de operaţiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe spectacol, a impozitului pe vânzarea de active, aşa cum aces­tea sunt definite prin lege, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie şi a taxelor pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc.

Or, operaţiunile efectuate de reclamantă nu se regăsesc în categoria celor limitativ prevăzute de textul de lege mai sus arătat, ele constituind activităţi de prestări de servicii ce intră în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată.

Faţă de cele expuse, se constată că recurenta – reclamantă nu poate bene­ficia de facilităţile prevăzute de lege referitoare la scutirea de taxă pe valoa­rea adăugată pentru sumele încasate de la organizatorii jocurilor de noroc, cum corect a reţinut Curtea de Apel Braşov – Secţia de contencios adminis­trativ prin sentinţa civilă nr. 102/F din 8 iulie 1997.

în consecinţă, recursul introdus de Societatea Comercială “S.O.S.” S.R.L. Sfantu Gheorghe urmează a fi respins ca nefondat.