Taxe vamale. Import de utilaje agricole scutite de taxe vamale. Reconsiderarea taxelor vamale în raport de reglementările legale apărute ulterior realizării importului. încălcarea principiului retroactivităţii legii.


Curtea Supremă de Justiţie (C.S.J.), Secţia de administrativ, decizia nr. 564 din 5 martie 1998 (dosar nr. 1194/1997)

în luna februarie 1995, reclamanta Societatea Comercială “AGROIND” S.A. Piatra Olt a importat două combine pentru recoltat şi treierat, depunând la Biroul Vamal Curtici declaraţia vamală de tranzit nr. 3421 din 16 februa­rie 1995, fundu-i acordat un termen de 5 zile pentru prezentarea bunurilor spre vămuire la Biroul Vamal Craiova.

La acest din urmă birou vamal, reclamanta a prezentat declaraţia vamală de tranzit şi, cu dispoziţia de plată nr. 8 din 22 februarie 1995, a achitat suma reprezentând comisionul vamal, apoi a procedat la preluarea celor două com­bine, pe care le-a transportat la sediul său, folosindu-le în producţie, aşa cum se arată şi în întîmpinarea depusă de Direcţia Regională Vamală Craiova.

Reclamanta a susţinut că, deşi cunoaşte că pentru bunurile de felul celor importate nu se plăteau taxe vamale, urma să depună şi declaraţia vamală pentru importul definitiv, dar a decis să îndeplinească această formalitate du­pă obţinerea amânării la plata , întrucât nu avea

disponibilităţi în cont.

Prin certificatul nr. 197 din 25 ianuarie 1996, Ministerul Finanţelor i-a acordat amânarea şi când reclamanta s-a prezentat pentru a-1 depune împre­ună cu declaraţia vamală de import, Vama Craiova a obligat-o să plătească suma de 116.218.560 lei cu titlu de taxe vamale, cu motivarea că, la data de­punerii declaraţiei, nu mai era în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 71/1995, prin care bunurile de felul celor importate erau exceptate de la plata taxelor vamale,fiind aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 953/1995, potri­vit cărora sunt exceptate de la plata acestor taxe numai combinele noi pentru recoltat şi treierat cu o putere mai mare de 135 kW.

In aceste condiţii, reclamanta ar fi putut să beneficieze de exceptare de la plata taxelor vamale doar dacă ar fi depus în cursul anului 1995 declaraţia vamală de import, în prezent fiind datoare să plătească taxele vamale în vigoare la data înregistrării declaraţiei.

Acest punct de vedere al autorităţilor vamale, însuşit de instanţa de fond, este rezultatul unei greşite interpretări şi aplicări a dispoziţiilor legale în materie.

Potrivit art. 12 din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat producă­torilor agricoli, în vigoare la data efectuării importului, erau exceptate de la plata taxelor vamale, printre altele, importurile pentru tractoare, maşini agri­cole, echipamente pentru agricultură şi valorificarea producţiei agricole.

Acest text de lege a fost modificat prin Legea nr. 56 din 13 iulie 1994, dar, şi în conţinutul pe care l-acăpătat, importurile unor astfel de bunuri au continuat să fie exceptate de la plata taxelor vamale.

în mod succesiv, prin Hotărârea Guvernului nr. 756/1994, Hotărârea Guvernului nr. 71/1995 şi Hotărârea Guvernului nr. 194/1995, s-a prevăzut că importurile de combine pentru recoltat şi treierat, efectuate în perioada octombrie 1994 – 31 decembrie 1995, au fost exceptate de la plata taxelor vamale, după care, prin Hotărârea Guvernului nr. 953 din 29 noiembrie 1995, s-a stabilit că se exceptează temporar de la plata taxelor vamale, prin­tre alte bunuri, combinele noi pentru recoltat şi treierat cu o putere mai mare de 135 kW.

întrucât dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 83/1993, în vigoare la data efec­tuării importului, nu stabileau că numai anumite tipuri de combine pentru recoltat şi treierat pot fi importate fără a se plăti taxe vamale, sunt nelegale actele autorităţilor vamale prin care societatea comercială reclamantă a fost obligată la astfel de taxe, precum şi soluţia instanţei de fond care a menţinut aceste acte, pe considerentul că, prin Hotărârea Guvernului nr. 953/1995 ale cărei prevederi se aplicau la data la care s-a depus declaraţia vamală pentru definitivarea importului, numai combinele agricole de un anumit tip erau exceptate de la plata taxelor vamale.

Prin art. 107 alin. 2 din Constituţie, se prevede că hotărârile adoptate de

Guvern se emit pentru organizarea executării legilor, deci o astfel de hotărâre trebuie să fie în strictă conformitate cu legea în baza căreia este emisă, nefi­ind permis să se abată de la ea şi cu atât mai puţin să o contrazică.

Această condiţie de legalitate nu a fost respectată de Hotărârea Guver­nului nr. 953/1995 adoptată tocmai în baza art. 12 din Legea nr. 83/1993 şi care, cu toate că prin acest text de lege nu se stabileşte nici o excepţie în facilitatea acordată importurilor de maşini agricole, prin hotărâre se arată că numai anumite tipuri de combine agricole pot fi importate fară a se plăti taxe vamale, distingând acolo unde legea nu a facut-o şi contravenind atât conţi­nutului cât şi spiritului legii, prin care a fost acordat sprijin producătorilor agricoli.

Pentru cele ce preced, recursul se priveşte ca fondat, astfel că urmează a fi admis; în conformitate cu dispoziţiile art. 314 din va fi casată hotărârea atacată şi în fond va fi admisă acţiunea, vor fi anulate actele atacate şi se va dispune restituirea sumei încasate de la recla­mantă cu titlu de taxe vamale.