Viceprimar. Schimbare din funcţie. Obligativitatea solicitării raportului compartimentului de resort. Hotărârea adoptată în şedinţă extraordinară


Prin sentinţa civilă nr. 253/CA/2003, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea formulată de prefectul judeţului Constanţa, precum şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de S.V., şi a dispus anularea hotărârii Consiliului Local Tuzla, de schimbare din funcţia de viceprimar a interve-nientului S.V. Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a stabilit că dispoziţiile art. 78 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 prevăd că schimbarea din funcţie a viceprimarului se face de consiliul local, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau a primarului, prin hotărâre adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie. în cauză, hotărârea de schimbare din funcţia de viceprimar a avut la bază un act, intitulat „expunere de motive” semnată de un număr de 6 consilieri locali, act care nu întruneşte condiţiile prevăzute de lege. Totodată, tribunalul a stabilit că nu a fost întocmit nici raportul compartimentului de resort care stă la baza oricărui proiect de hotărâre.

împotriva sentinţei civile nr. 253/CA/2003 a Tribunalului Constanţa a declarat recurs consiliul local, considerând-o nelegală şi netemeinică.

Curtea de Apel Constanţa a admis recursul, a casat hotărârea atacată şi a respins cererea formulată de S.V. de anulare a hotărârii nr. 79/2002 a Consiliului Local Tuzla. Pentru a decide astfel, curtea de apel a stabilit că prima instanţă a dat o greşită interpretare actelor depuse la dosar. Astfel, comisiile nr. 1,2 şi 3 din cadrul consiliului local au emis avizele de specialitate iar prevederile art. 78 alin. 2 şi art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 au fost îndeplinite atunci când s-a dispus schimbarea din funcţie a primarului. Soluţia instanţei de fond a fost rezultatul unei greşite interpretări dată probelor cauzei.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 247/CA din 12 noiembrie 2003