1344 Faliment


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COMERCIAL MURES

FALIMENTE

SENTINTA COMERCIALA Nr. 1344

Sedinta publica de la 21 Septembrie 2007

Pe rol fiind solutionarea contestatilor formulate de:

1 creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Mures, împotriva tabelului preliminar de creante întocmit de administratorul judiciar F C I.P.U.R.L.

2. debitoarea S.C. N S.A., împotriva tabelului preliminar de creante întocmit de administratorul judiciar F C I.P.U.R.L., cu privire la înscrierea creantei creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Mures

3. contestatia debitoarei S.C. N S.A., împotriva tabelului preliminar de creante întocmit de administratorul judiciar F C I.P.U.R.L cu privire la înscrierea creantei creditoarei P M S

4. contestatia formulata de creditorul E P, împotriva tabelului preliminar de creante întocmit de administratorul judiciar F C I.P.U.R.L., în cadrul procedurii reglementata de Legea nr.85/2006 privind pe debitoarea SC N SA.

La apelul nominal se constata lipsa partilor.

Procedura este legal indeplinita,

S-a facut referatul cauzei., dupa care:

Mersul dezbaterilor si sustinerile în fond ale partilor au fost consemnate în incheierea de sedinta din data de 5 septembrie 2007, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarâre si când judecatorul sindic a amânat succesiv pronuntarea asupra contestatiilor pentru datele de 14.09.2007 si respectiv 21.09.2007.

JUDECATORUL SINDIC,

I. Referitor la creanta creditoarei Directia Generala a Finatelor Publice Mures

1. Prin contestatia înregistrata la Tribunalul Comercial Mures la data de 16.07.2007 creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Mures a contestat tabelul preliminar în ceea ce priveste înscrierea creantei sale de catre administratorul judiciar F C IPURL.

În urma notificarii primite de la administratorul judiciar, prin cererea nr.16182/01.06.2007, înregistrata la Tribunalul Comercial Mures la data de 05.06.2007 (fila 49 vol.II dosar), creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Mures a solicitat înscrierea sa în tabelul creditorilor cu o creanta totala de 599.748 lei, din care creanta garantata în cuantum de 198.822 lei (124.806-garantii reale imobiliare +74.016-garantii reale mobiliare ).

La cererea de admitere a creantei au fost anexate înscrisurile doveditoare, respectiv: fisa sintetica (filele 52-124 dosar), procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr.3213/26.02.2007 împreuna cu încheierea nr.3013/27.02.2007 a Biroului de si Publicitate Imobiliara Sighisoara si extrasul de Carte Funciara nr.9658 al loc. Sighisoara (filele 125-128, 129, 130-134 dosar), procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.8730/23.10.2006 ( 135-139 dosar), titlurile executorii ( filele 141-224 dosar), dovezile de înscriere în arhiva electronica de garantii reale mobiliare ( filele 225-256 dosar).

Ulterior, la data de 27.07.2007, creditoarea D.G.F.P. Mures a înregistrat la dosarul cauzei (fila 132 vol.IV) o precizare la cererea de admitere a creantei, în care se mentioneaza ca pe lânga sumele indicate în cererea initiala solicita înscrierea sa în tabelul de obligatii al debitoarei si cu suma suplimentara de 293.396 lei stabilita prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.759/27.06.2007, emisa în baza raportului de inspectie fiscala încheiat la data de 26.06.2007 de catre Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul D.G.F.P. MURES. Creditoarea precizeaza ca obligatiile fiscale mentionate în aceasta precizare la cererea de admitere a creantei privesc perioada anterioara deschiderii procedurii insolventei fata de debitoarea S.C. N S.A, respectiv perioada 01.01.2004-31.03.2007.

Creditoarea a anexat la aceasta cerere actele doveditoare, respectiv: adresa nr.7372/23.07.2007 a Administratiei Finantelor Publice Sighisoara (fila 133 dosar), Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare nr.759/27.06.2007 (filele 134-139 dosar), raportul de inspectie fiscala din data de 26.06.2007 (filele 140-149 dosar).

La data de 04.07.2007 administratorul judiciar F C IPURL a înregistrat la dosarul cauzei tabelul preliminar de creante al debitoarei S.C. N S.A. Creditoarea D.G.F.P. MURES a fost înscrisa în tabelul preliminar astfel: în categoria creditorilor cu creante garantate cu suma de 124.806 lei si în categoria creditorilor bugetari cu suma de 437.694 lei, valoarea totala a creantei acceptate fiind de 562.500 lei, mai putin cu 37.248 lei decât declaratia de creanta initiala a creditoarei. În ceea ce priveste precizarea de creanta depusa ulterior de creditoarea D.G.F.P. MURES pentru suma de 293.396 lei, administratorul judiciar nu a acceptat înscrierea creditoarei în tabelul preliminar de obligatii cu aceasta suma, întrucât a apreciat ca aceasta solicitare a creditoarei nu reprezinta o cerere de declarare a unei creante asupra careia sa se pronunte judecatorul sindic, ci o simpla informare. Prin punctul de vedere exprimat în scris si înregistrat la dosarul cauzei la data de 13.08.2007, administratorul judiciar a considerat ca în lipsa unei cereri din partea creditoarei D.G.F.P. MURES de prorogare a termenului de formulare a declaratiei de creanta, aceasta nu poate fi înscrisa în tabelul preliminar de obligatii si cu suma de 293.396 lei. În plus, administratorul judiciar precizeaza si faptul ca împotriva Raportului de inspectie fiscala în baza caruia a fost emisa decizia de impunere pentru suma de 293.396 lei a fost formulata contestatie de catre debitoare, contestatie înregistrata sub nr.27.720/07.08.2007 la D.G.F.P. MURES, ceea ce face ca aceasta suma suplimentara solicitata de creditoare sa nu aiba la acest moment caracter cert si exigibil.

Prin contestatia formulata, creditoarea D.G.F.P. MURES a solicitat modificarea tabelului preliminar de creante al debitoarei, în sensul înscrierii sale cu suma totala de 599.748 lei, din care creanta garantata în valoare de 198.822 lei. În ceea ce priveste diminuarea valorii creantei garantate acceptata de catre administratorul judiciar, creditoarea D.G.F.P. MURES sustine ca aceasta este nelegala, întrucât ea beneficiaza de garantii reale asupra bunurilor din patrimoniul debitoarei, atât garantii reale imobiliare sub forma ipotecii pâna la concurenta sumei de 124.806 lei, instituite în conditiile art.150 alin.5-7 Cod procedura fiscala, cât si garantii reale mobiliare pentru suma de 74.016 lei sub forma gajului instituit în conditiile art.147 alin.8 Cod procedura fiscala. Creditoarea sustine ca nu exista niciun temei legal pentru care administratorul judiciar nu a acceptat înscrierea sa în tabelul preliminar de obligatii al debitoarei cu suma de 74.016 lei în categoria creantelor garantate, observatia facuta de administratorul judiciar referitoare la faptul ca, în ipoteza în care plata partii din creanta garantata nu ar putea fi acoperita în întregime cu sumele obtinute din vânzarea garantiilor, aceasta va deveni creanta chirografara, este prematura si nefondata.

Creditoarea D.G.F.P. MURES sustine ca administratorul judiciar a încalcat dispozitiile art.66 alin.2 din Legea nr.85/2006 prin diminuarea cu suma de 37.248 lei a valorii creantei sale, întrucât creanta sa este o creanta bugetara ce nu este supusa procedurii de verificare, deoarece rezulta dintr-un titlu executoriu ce nu a fost contestat în termenele prevazute de legile speciale incidente în materie.

Administratorul judiciar si-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de contestatia creditoarei D.G.F.P. MURES prin înscrisul înregistrat la dosarul cauzei la data de 14.08.2007. Din cuprinsul acestuia rezulta ca în urma verificarii sustinerilor creditoarei D.G.F.P. MURES cât si ale debitoarei S.C. N S.A. (care a contestat la rândul ei creanta creditoarei D.G.F.P. MURES), administratorul judiciar a acceptat înscrierea acestei creditoare în tabelul de obligatii al debitoarei ‚cu suma totala de 599.748 lei, din care suma de 57.870 lei cu titlu de creanta garantata si suma de 541.878 lei cu titlu de creanta bugetara.

În privinta creantei garantate, administratorul judiciar arata ca valoarea acesteia nu este cea indicata de creditoare, adica 198.822 lei, ci doar 57.870 lei, calculata astfel:

-din suma de 124.806 lei reprezentând valoarea garantiilor reale imobiliare se deduce mai întâi suma de 8.666 lei, deoarece valoarea însumata a creantelor înscrise pe titlurile executorii aferente procesului-verbal de sechestru imobiliar este de doar 116.140 lei; apoi, se va mai deduce si suma de 83.792 lei achitata de debitoare, ramânând neachitata si garantata doar suma de 32.348 lei ;

-din suma de 74.016 lei reprezentând valoarea garantiilor reale mobiliare se deduce se va deduce suma de 48.494 lei achitata de debitoare, ramânând neachitata si garantata doar suma de 25.522 lei .

Creditoarea D.G.F.P. MURES si-a exprimat pozitia fata de împrejurarile relevate de administratorul judiciar prin adresele înregistate la dosarul cauzei la datele de 04.09.2007 si respectiv 11.09.2007.

Astfel, în privinta creantei initiale în suma de 599.748 lei, creditoarea arata ca debitoarea a achitat suma de 110.849 lei, ramânând de achitat suma de 488.899 lei. Referindu-se la sumele înscrise în procesele-verbale de sechestru, creditoarea arata ca din suma de 74.016 lei înscrisa în Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.8731/23.10.2006 a fost achitata de catre debitoare suma de 40.001 lei, ramânând neachitata suma de 34.015 lei, iar din suma de 124.806 lei înscrisa în Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr.3213/26.02.2007 a fost achitata de catre debitoare suma de 44.408 lei, ramânând neachitata suma de 80.398 lei. Asadar, cu toate ca suma ramasa de achitat din cele doua procese-verbale de sechestru este de 114.413 lei, creditoarea solicita sa fie înscrisa în tabelul de obligatii al debitoarei cu o creanta garantata tot la valoarea initiala de 198.822 lei, invocând dispozitiile art. 130 si ale art.152 alin.8 din Codul de procedura fiscala, potrivit carora sechestrele aplicate de organul fiscal asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor continua sa produca efecte atâta timp cât acestia înregistraza obligatii fiscale neachitate fata de bugetul general consolidat al statului.

În ceea ce priveste creanta suplimentara în suma de 293.396 lei solicitata prin precizarea din data de 26.07.2007, creditoarea arata ca cererea sa de admitere a creantei a fost înregistrata în termenul limita stabilit de judecatorul sindic, fiind incidente în speta dispozitiile art.132 alin.2 Cod procedura civila, potrivit carora modificarea câtimii obiectului cererii poate fi facuta pâna la închiderea dezbaterilor asupra fondului litigiului. Creditoarea precizeaza ca este îndreptatita sa solicite înscrierea sa în tabelul de obligatii al debitoarei si cu suma stabilita în urma efectuarii inspectiei fiscale, chiar daca aceasta a avut loc ulterior deschiderii procedurii, nefiind incidente în speta dispozitiile art.36 din Legea nr.85/2006 care se refera la actiunile de realizare a creantelor împotriva debitoarei, si nu la cele de stabilire cu exactitate a obligatiilor acesteia fata de diversi creditori. În fine, creditoarea arata ca nici sustinerea administratorului judiciar referitoare la lipsa caracterului cert si exigibil al acestei creante, ca efect al atacarii de catre debitoare a respectivei decizii de impunere, nu este fondata, întrucât potrivit dispozitiilor art.215 alin.1 din Codul de procedura fiscala „introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal”, iar neachitarea de catre debitoare în termenul legal a sumelor înscrise în decizia de impunere (ce constituie titlu de creanta), duce la dobândirea caracterului executoriu de catre titlul de creanta.

Prin urmare, creditoarea D.G.F.P.MURES solicita, ca urmare a admiterii contestatiei, sa fie înscrisa în tabelul de obligatii al debitorei S.C. NICOVALA S.A. cu suma totala de 782.295 lei ( 488.899+293.396 ), din care suma de 198.822 lei cu titlu de creanta garantata si suma de 583.473 lei cu titlu de creanta bugetara.

2. Pentru a putea stabili valoarea creantei cu care creditoarea D.G.F.P. MURES urmeaza sa fie înscrisa în tabelul de obligatii al debitoarei S.C. N S.A. judecatorul sindic apreciaza ca este necesar sa analizeze concomitent si contestatia formulata de debitoarea S.C. N S.A. împotriva creantei cu care a fost înscrisa creditoarea D.G.F.P. MURES în tabelul preliminar de obligatii.

Astfel, la data de 25.07.2007 a fost înregistrata la dosarul cauzei (filele 1-2 vol.IV) contestatia debitoarei S.C. N S.A., la care au fost anexate actele justificative (filele 4-129 vol.IV).

În esenta, fata de înscrierile facute de administratorului judiciar în tabelul preliminar vis-a-vis de creanta creditoarei D.G.F.P. MURES, debitoarea are urmatoarele obiectiuni:

-din suma de 124.806 lei înscrisa ca si creanta garantata contesta suma de 83.792 lei ca fiind achitata si suma de 8.666 lei, reprezentând diferenta dintre suma declarata de creditoare si cea rezultata din titlurile executorii; valoarea recunoscuta de debitoare este asadar de 32.348 lei;

-din suma de 74.016 lei, declarata de creditoare ca si creanta garantata, contesta suma de 48.494 lei lei ca fiind achitata, si arata ca este de acord cu opinia administatorului judiciar care nu a înscris-o în tabelul preliminar la categoria creantelor garantate; prin urmare, din aceasta suma recunoaste ca datorata doar suma de 25.522 lei, ce ar trebui sa fie înscrisa în categoria creantelor bugetare si nu a celor garantate.

Prin urmare, din valoarea totala a creantei declarate initial de creditoarea D.G.F.P. MURES de 599.748 lei, debitoarea recunoaste doar suma de 544.199 lei, deoarece pâna la data de 16.07.2007 a mai fost achitata în contul acestui debit suma de 55.417 lei.

Administratorul judiciar si-a exprimat opinia vis-vis de aceasta contestatie a debitoarei prin adresa nr.404/07.08.2007, în care arata ca este de acord cu solicitarea debitoarei de micsorare a valorii creantei garantate la nivelurile indicate de debitoare (cele redate anterior), dar nu accepta solicitarea acesteia de deducere din valoarea totala a creantei creditoarei D.G.F.P. MURES a sumei de 55.417 lei, întrucât aceasta a fost platita de debitoare dupa data deschiderii procedurii, situatie în care va fi considerata ca o plata curenta, si nu în contul creantei anterioare.

În urma analizarii celor doua contestatii si tinând seama si de pozitia exprimata de administratorului judiciar, judecatorul sindic apreciaza ca este întemeiata contestatia înaintata de creditoarea D.G.F.P. MURES.

Astfel, în ceea ce priveste creanta solicitata initial de creditoarea D.G.F.P. MURES, în valoare totala de 599.748 lei, o prima mentiune ce trebuie facuta este aceea ca dupa deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C. N S.A., prin încheierea nr.599/25.04.2007 a Tribunalului Comercial Mures, aceasta a achitat suma de 110.849 lei, astfel încât valoarea actuala a creantei este de 488.899 lei.

Desi în tabelul preliminar de obligatii al debitoarei administratorul judiciar a acceptat înscrierea creantei creditoarei D.G.F.P. MURES doar pentru valoarea de 562.500 lei, în urma contestatiei înregistrate de creditoare, administratorul judiciar si-a reconsiderat pozitia, fiind de acord cu înscrierea valorii totale a creantei solicitate initial de creditoare, adica de 599.748 lei.

Judecatorul sindic retine ca aceasta creditoare a dovedit prin titlurile executorii anexate cererii de admitere a creantei ca valoarea obligatiilor fiscale datorate de debitoarea S.C. N S.A. înainte de deschiderea procedurii insolventei se ridica la suma solicitata, respectiv 599.748 lei. De altfel, nici debitoarea S.C. N S.A. nu a contestat valoarea totala a sumei solicitate de creditoarea D.G.F.P. MURES, mentionând doar ca ulterior, aceasta s-a diminuat ca urmare a achitarii unor sume în contul acestei creante. Creanta solicitata initial de creditoarea D.G.F.P. MURES face parte din categoria creantelor bugetare constatate prin titluri executorii, care potrivit dispozitiilor art.66 alin.1 din Legea nr.85/2006 nu sunt supuse procedurii de verificare de catre administratorul judiciar; în plus, titlurile executorii anexate cererii initiale de admitere a creantei nu au fost contestate de debitoare în termenele legale prevazute de art.169-170 din O.G. nr.92/2003.

Ca urmare a platilor facute de debitoare în contul acestei creante dupa deschiderea procedurii, în suma de 110.849 lei (asa cum rezulta din adresa nr.8839/07.09.2007) valoarea actuala a acestei creante este de 488.899 lei.

Creditoarea a solicitat ca din valoarea acestei creante sa fie înscrisa în tabelul preliminar cu suma de 198.822 lei în categoria creantelor garantate, din care suma de 124.806 lei cu titlu de garantie reala imobliara si suma de 74.016 lei cu tilu de garantie reala mobiliara.

Debitoarea S.C. N S.A. a solicitat ca din aceste sume sa fie deduse sumele deja achitate, precum si suma de 8.666 lei care nu s-ar regasi pe titlurile executorii indicate în procesul-verbal de sechestru a bunurilor imobile.

Aceasta din urma sustinere a debitoarei este nefondata. În procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile din data de 26.02.2007 (fila 125, vol.II dosar) sunt indicate ca si temei al obligatiilor fiscale stabilite în sarcina debitoarei titlurile executorii nr.23-33/30.10.2006, nr.9-15/ 29.11.2006 si nr.1/25.12.2006, aceste titluri executorii fiind anexate de creditoare la cererea de admitere a creantei.

O prima observatie ce trebuie facuta vizeaza eroarea strecurata în cuprinsul procesului-verbal de sechestru în privinta datei titlurilor executorii cu nr.1, acestea fiind emise la data de 28.12.2006, si nu 25.12.2006, asa cum eronat s-a mentionat.

Apoi, trebuie precizat ca la filele 181-186 din vol.II se regasesc cele sase titluri executorii înregistrate cu nr.1/28.12.2006. Atunci când debitoarea a sustinut ca suma totala rezultata din însumarea valorilor înscrise pe titlurile executorii indicate în procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile este cu 8.666 lei mai mica decât cea stabilita de creditoare ca fiind datorata, respectiv 124.806 lei, debitoarea a omis de la calcul unul din titlurile executorii cu nr.1/28.12.2006, mai exact pe cel aflat la fila 182 din vol.II, si care este emis pentru valoarea de 242.791 lei. Omisiunea debitoarei este evidenta prin simpla verificare a titlurilor executorii anexate de debitoare la contestatia pe care a formulat-o vis-a-vis de creanta D.G.F.P. MURES, unde la filele 15-37, vol.IV se gasesc toate titlurile executorii indicate în procesul-verbal de sechestru a bunurilor imobile, cu exceptia titlului executoriu nr.1/28.12.2006 emis pentru suma de 242.791 lei, titlu executoriu ce nu a fost contestat de debitoare.

Judecatorul sindic constata ca acest titlu executoriu a fost emis pentru obligatiile fiscale ale debitoarei S.C. N S.A. ce constau în contributia de asigurari sociale datorata de angajator, obligatii stabilite prin deciziile nr.177/RU/31.12.2003 emisa pentru suma de 1.066 lei si decizia nr.177/31.12.2003 emisa pentru suma de 241.725 lei. Verificând adresa nr.5216/25.05.2007 a Administratiei Financiare SighisoarA (fila 50, vol.II dosar), anexata la cererea de admitere a creantei creditoarei D.G.F.P. MURES, adresa în care sunt indicate în mod detaliat, pe categorii, obligatiile fiscale datorate de debitoare, judecatorul sindic constata ca suma de 241.725 lei indicata în titlul executoriu nr.1/28.12.2006 aflat la fila 182 dosar se regaseste printre sumele datorate de debitoare cu titlu de majorari cas angajator (amânate la plata).

O ultima observatie ce mai trebuie facuta în privinta valorii indicate în procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr.3213/26.02.2007, este aceea ca valoarea cumulata a sumelor înscrise pe titlurile executorii indicate în acest proces-verbal este mult mai mare decât suma de 124.806 lei pentru care s-a instituit sechestrul imobiliar, si aceasta deoarece, asa cum rezulta din chiar apararile debitoarei S.C. N S.A. si din actele justificative depuse de aceasta (a se vedea înscrisurile de la filele 7, 41, 50, 61, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113 vol.IV dosar), au fost achitate o parte din sumele pentru care au fost emise respectivele titluri executorii.

În privinta valorii creantei garantate a creditoarei D.G.F.P. MURES, judecatorul sindic retine mai întâi ca din valoarea de 124.806 lei a fost achitata suma de 44.408 lei, iar din valoarea de 74.016 lei a fost achitata suma de 40.001 lei. Debitoarea si administratorul judiciar au considerat ca diminuarea sumelor înscrise în procesele-verbale de sechestru pentru bunurile imobile si mobile ale debitoarei duce automat la diminuarea corespunzatoare a valorii creantei garantate.

Aceste sustineri nu sunt însa în concordanta cu dispozitiile legale în materie, mai exact cu dispozitiile din O.G. nr.92/2003. Astfel, împotriva debitoarei S.C. N S.A. a fost începuta procedura executarii silite, prin emiterea somatiilor, iar ulterior au fost identificate si declarate sechestrate bunurile imobile si mobile indicate în cele doua procese-verbale la care s-a facut referire anterior. În aceste conditii, sunt incidente în speta dispozitiile art.152 alin.8 din Codul de procedura fiscala, potrivit carora “bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se considera sechestrate si în cadrul noii executari silite.”

Totodata, la art. 148 alin.4 lit.a din O.G. nr.92/2003 se prevede ca “executarea silita înceteaza daca s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute în titlul executoriu, inclusiv obligatiile de plata accesorii, cheltuielile de si orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii”, iar la alin.5 se prevede ca “ masurile de executare silita aplicate în conditiile prezentului cod se ridica prin decizie întocmita în cel mult doua zile de la data la care a încetat executarea silita, de catre organul de executare.” Prin urmare, legiuitorul a prevazut ca atâta timp cât nu s-au stins obligatiile fiscale constatate prin titluri executorii, executarea silita nu poate înceta, iar masuriel luate în cadrul executarii silite ramân în vigoare.

În fine, la alin.5^1 al aceluiasi articol se face o mentiune expresa pentru masurile de sechestrare a bunurilor debitoarei luate în cadrul executarii silite, în sensul ca “ în masura în care creantele fiscale înscrise în titluri executorii se sting prin plata, prin poprire sau prin alte modalitati prevazute de prezentul cod, sechestrele aplicate pentru aceste titluri executorii se ridica prin decizie a organului de executare în cel mult doua zile de la data stingerii.” Per a contrario, atâta timp cât nu au fost stinse integral obligatiile stabilite prin titlurile executorii, masura sechestrului nu poate fi ridicata.

Diminuarea valorii obligatiilor fiscale stabilite în sarcina debitoarei, ca urmare a achitarii unor sume de bani de catre aceasta în contul respectivelor obligatii fiscale nu impune organului fiscal sa emita un nou titlu executoriu pentru diferenta de suma ramasa datorata, neexistând nicio dispozitie legala în acest sens în Codul de procedura fiscala. Întrucât debitoarea are si alte obligatii fiscale fata de bugetul consolidat, constatate tot prin titluri executorii, pentru care a început executarea silita, creditoarea pastreaza garantiile reale mobiliare si imobiliare constituite anterior pâna la stingerea tuturor obligatiilor fiscale ale debitoarei într-unul din modurile prevazute de lege.

Prin urmare, din valoarea totala a creantei declarate initial de creditoarea D.G.F.P. MURES, debitoarea mai datoreaza suma de 488.899 lei, din care suma de 198.82 lei urmeaza a fi înscrisa în tabelul de obligatii al debitoarei în categoria creantelor garantate.

În fine, în ceea ce priveste precizarea la cererea de admitere a creantei, înregistrata la dosarul cauzei la data de 27.07.2007, judecatorul sindic considera ca cererea creditoarei este întemeiata si sub acest aspect. Astfel, potrivit dispozitiilor art.62 alin.1 lit.b din Legea nr.85/2006, notificarea trimisa creditorilor de catre administratorul judiciar trebuie sa indice termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor. Judecatorul sindic retine ca D.G.F.P. MURES a înregistrat cererea de admitere a creantei sale în termenul limita stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii, iar prin precizarea depusa ulterior la dosarul cauzei, a modificat cuantumul acestei creante, în sensul majorarii acesteia. Pentru a depune aceasta precizare a cererii de admitere a creantei nu era necesara o cerere de prorogare a termenul limita stabilit initial de judecatorul sindic, deoarece cererea de admitere a creantei a fost înregistrata în interiorul acestui termen.

Pentru a se putea pronunta asupra acestei precizari la cererea de admitere a creantei, judecatorul sindic a avut în vedere dispozitiile din O.G. nr.92/2003, care constituie legea speciala în materie de obligatii fiscale fata de bugetul consolidat al statului.

Astfel, judecatorul sindic retine ca suma de 293.396 lei solicitata de creditoarea D.G.F.P. MURES, a fost stabilita în urma inspectiei fiscale, finalizate prin raportul întocmit la data de 26.06.2007. Potrivit dispozitiilor art.94 alin.3 lit.e, f din Codul de procedura fiscala obiectul inspectiei fiscale îl reprezinta si activitatile de “stabilire corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate în plus sau în minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si/sau stabilita, dupa caz, la momentul începerii inspectiei fiscale”, precum si “stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora”.

Potrivit dispozitiilor art.85 din Codul de procedura fiscala, obligatiile fiscale suplimentare de plata constatate de inspectia fiscala se stabilesc prin decizia de impunere, la art.109 din cod prevazându-se ca raportul ce se întocmeste la finalul inspectiei fiscale sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferentele în plus sau în minus, dupa caz, fata de creanta fiscala existenta la momentul inspectiei fiscale.

În speta, în urma raportului de inspectiei fiscala încheiat la data de 26.06.2006 a fost întocmita decizia de impunere nr.759/27.06.2007, prin care au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare în sarcina debitoarei S.C. N S.A. în cuantum de 293.396 lei, obligatii nascute înainte de data la care s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva acestei societati.

Aceasta decizie de impunere este un titlu de creanta ce constata o anterioara deschiderii procedurii, ce nu a fost cunoscuta la data la care a fost înregistrata cererea de admitere a creantei de catre creditoarea D.G.F.P. MURES. Ori, într-o atare situatie legiuitorul a prevazut chiar si posibilitatea modificarii cuantumului creantei înscrise în tabelul definitiv, la art.75 alin.1 din Legea nr.85/2006 facând referire printer altele si la ipotezele în care se descopera erori esentiale sau se descopera existenta unor titluri hotarâtoare si necunoscute pâna atunci. Este evident ca daca în astfel de situatii poate fi modificat tabelul definitiv de creante, cu atât mai mult se pot face modificari ale creantelor înscrise în tabelul preliminar, înainte de definitivarea acestuia, ca urmare a solutionarii tuturor contestatiilor.

În fine, un ultim argument, este acela ca potrivit dispozitiilor art.149 din Legea nr.85/2006, dispozitiile din aceasta lege se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila, în masura în care sunt compatibile cu acestea. Ori, potrivit dispozitiilor art.132 alin.2 pct.2 din Codul de procedura civila, reclamantul are posibilitatea de a majora sau micsora câtimea obiectului cererii sale, o atare modificare a cuantumului pretentiei nefiind o modificare a cererii initiale. Prin urmare, fiind vorba de obligatii fiscale ale debitoarei anterioare datei la care s-a deschis procedura insolventei împotriva acesteia, este îndreptatita solicitarea acesteia de a fi înscrisa în tabelul de obligatii al debitoarei si cu suma de 293.396 lei.

Nici împrejurarea ca titlul de creanta a fost atacat de debitoare pe cale administrativa, nu este de natura sa duca la neînscrierea acestei creante a creditoarei în tabelul de obligatii al debitoarei, întrucât potrivit dispozitiilor art.215 alin.1 “introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal.” În plus, prin decizia nr.1131/22.08.2007 a D.G.F.P. MURES a fost respinsa, ca neîntemeiata, contestatia formulata de debitoare, iar potrivit dispozitiilor art. 210 alin.2 “decizia sau dispozitia emisa în solutionarea contestatiei este definitiva în sistemul cailor administrative de atac.”

În concluzie, pentru considerentele expuse pe larg anterior, judecatorul sindic va admite contestatia creditoarei D.G.F.P. MURES si va respinge contestatia debitoarei S.C. N S.A., iar ca urmare a solutionarii celor doua contestatii, va da dispozitie administratorului judiciar sa modifice tabelul de obligatii al debitoarei în privinta creantei creditoarei D.G.F.P. MURES, în sensul ca aceasta va fi înscrisa cu o creanta totala în valoare de 782.295 lei, din care cu suma de 198.822 lei în categoria creantelor garantate si cu suma de 583.473 lei în categoria creantelor bugetare.

II. Referitor la creanta creditoarei Primaria Municipiului Sighisoara

Prin cererea înregistrata la dosarul cauzei (fila 70) la data de 15.06.2007, creditoarea Primaria Municipiului Sighisoara a solicitat înscrierea sa în tabelul de obligatii al debitoarei S.C. NICOVALA S.A. cu suma de 36.119,05 lei, asa cum rezulta din titlul executoriu nr.3.696/2007, anexat cererii.

Administratorul judiciar a acceptat cererea creditoarei si a înscris creanta acesteia în totalitate în tabelul preliminar, la categoria creantelor bugetare, de rang VI.

Prin contestatia înregistrata la dosarul cauzei la data de 25.07.2007, debitoarea S.C. NICOVALA S.A. a contestat valoarea creantei cu care a fost înscrisa aceasta creditoare în tabelul preliminar, suma recunoscuta de debitoare fiind de doar 29.377 lei.

În motivarea contestatei sale, debitoarea arata ca nu accepta valoarea impozitului pe cladiri, deoarece nivelul acestuia a fost stabilit în baza Hotarârii Consiliului Local Sighisoara nr.193/2006, hotarâre care vine în contradictie cu dispozitiile art.253 alin.2 din Legea nr.571/2003. Debitoarea arata ca desi dispozitiile legale respective prevad o cota a impozitului pe cladiri între 0,25%-1,5%, Consiliul Local Sighisoara a stabilit valoarea impozitului pe cladiri la cota maxima de 1,5%, pe care a majorat-o apoi în mod nelegal cu 20%. Apoi, din valoarea impozitului suplimentar pentru cladiri, debitoarea contesta suma de 540,73 lei, astfel încât aceasta suma se va scadea din valoarea totala a impozitului pe cladiri conform declaratiei de impunere, de 46.516,49 lei, rezultând o valoare de 45.975,76 lei anual si de 22.988 lei semestrial. Debitoarea nu accepta nici penalitatile impuse în valoare de 2.087,93 lei.

În plus, debitoarea sustine ca în urma solicitarii sale de recalculare a impozitului pe cladirii pe ultimii 3 ani, facuta prin adresele nr.141/30.01.2007 si nr.512/10.04.2007, Primaria Sighisoara i-a comunicat prin adresa nr.7974/IV.2/16.04.2007 ca va proceda la recalcularea impozitului, care se va scadea începând din luna februarie 2007. Valorile acestui impozit pe cladiri- constructii speciale pe ultimii 3 ani sunt urmatoarele: 2004-139,24 lei, 2005-161,29 lei si 2006-240,20 lei, valoarea totala fiind de 540,73 lei.

În fine, debitoarea mai face precizarea ca titlul executoriu nr.3696/ 13.06.2007 a fost emis dupa data la care a fost deschisa procedura insolventei fata de S.C. N S.A.

Creditoarea Primaria M S a depus la dosarul cauzei, la data e 31.08.2007, întâmpinare, prin care solicita sa fie respinsa contestatia debitoarei. Creditoarea arata mai întâi faptul ca titlul executoriu nr.3696/ 13.06.2007 invocat ca temei al creantei sale, nu a fost atacat de debitoare în termenul legal de 15 zile de la comunicare prevazut de art.173 din O.G. nr.92/2003. Apoi, acest titlu executoriu, desi emis dupa data la care s-a deschis procedura insolventei fata de debitoarea S.C. N S.A., nu se încadreaza în categoria actiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor, carora le sunt aplicabile dispozitiile art.36 din Legea nr.85/2006; în fapt, e vorba de o declaratie de creanta la care se anexeaza un titlu de executoriu, ce este în deplina concordanta cu evidenta fiscala a debitoarei, astfel încât sunt incidente în speta dispozitiile art.177 alin.1 din O.G. nr.92/2003, ce impun comunicarea catre administratorii/lichidatorii judiciari a creantelor existente la data declararii conform evidentei fiscale pe platitor.

În fine, referitor la sustinerile debitoarei privitoare la recalcularea impozitului pe cladiri pe ultimii 3 ani, creditoarea precizeaza ca, prin adresa nr.7974/IV.2/16.04.2007 a comunicat debitoarei ca nu poate beneficia de scutire la impozitul pe cladire pentru “Cladire posttrafo” si “Cladire statie de pompe”, iar pentru celelalte cladiri indicate de debitoare s-a procedat la recalcularea impozitului începând cu 01.01.2007, astfel ca la data emiterii titlului executoriu nr.3696/13.06.2007 aceste scutiri erau operate, evidentiate si luate în calcul.

Debitoarea a formulat un raspuns la întâmpinarea depusa de creditoare, în care arata ca a atacat titlul executoriu de care se prevaleaza creditoarea în termenul prevazut de lege, contestatia sa urmând sa fie solutionata de Judecatoria Sighisoara, în dosarul nr.1153/308/2007. Debitoarea sustine apoi, ca desi a recalculat impozitul pe cladiri în urma sesizarii sale, creditoarea nu a procedat la diminuarea taxei impuse si platite pentru ultimii 3 ani.

Debitoarea precizeaza înca odata, ca suma contestata este de 6.742 lei, si se compune din: majorarea impozitului suplimentar pe cladiri cu 20%- 4.651,75 lei pe semestru, impozitul pe cladiri nedatorat pe ultimii 3 ani-270,35 lei si penalitatile calculate dupa data de 25.04.2007-1.820,05 lei.

Administratorul judiciar si-a exprimat punctul de vedere prin înscrisul înregistrat la dosarul cauzei la data de 13.08.2007, în care precizeaza ca din totalul creantei solicitate de creditoarea Primaria Municipiului Sighisoara, debitoarea nu a contestat suma de 5.672 lei, reprezentând: 156 lei-taxa auto, 5.477 lei-impozit teren, 17 lei-taxa firma si 22 lei-taxa circulatie. Administratorul judiciar precizeaza ca ceea ce contesta debitoarea sunt majorarile calculate pentru aceste debite principale, în cuantum de 449,12 lei, precum si debitul principal de 27.910 lei-impozit pe cladiri si majorarile de întârziere aferente acestuia, de 2.087,93 lei.

În privinta obligatiei fiscale reprezentând impozit pe cladiri, administratorul judiciar precizeaza ca, potrivit declaratiei depuse, valoarea acesteia se ridica la suma de 46.516,49 lei, suma care ulterior a fost majorata cu 20% prin Hotarârea Consiliului Local Sighisoara nr.193/2006, astfel încât a ajuns la valoarea de 55.820 lei pe anul 2007, aceasta valoare a impozitului pe cladiri a fost comunicata debitoarei prin înstiintarea de plata din data de 03.04.2007. Administratorul judiciar precizeaza ca nu poate fi acceptata contestatia debitoarei cu privire la aceasta obligatie fiscala, deoarece majorarea valorii acesteia a fost stabilita printr-un act administrativ ce nu poate fi atacat decât în conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. Prin urmare, debitoarea datoreaza suma de 27.910 lei aferenta semestrului I al anului 2007, cea de-a doua transa, cu scadenta pe data de 30.09.2007, urmând sa fie platita în cadrul platilor curente.

Administratorul judiciar este de acord însa cu contestatia debitoarei în privinta majoprarilor de întârziere calculate pentru acest debit, în cuantum de 2.087,93 lei, întrucât aceste majorari au fost calculate si emise dupa data deschiderii procedurii insolventei împotriva debitoarei, iar art.41 alin.1,4 din Legea nr.85/2006 stabileste obligatia de a calcula majorari si penalitati la debite numai pâna la data deschiderii procedurii, emiterea unor titluri executorii dupa acest moment intrând sub incidenta art.36 din Legea nr.85/2006.

În concluzie, administratorul judiciar accepta doar partial contestatia debitoarei, în sensul diminuarii creantei cu care va fi înscrisa creditoarea Primaria Municipiului Sighisoara, de la valoarea de 36.119,05 lei la valoarea de 33.582 lei, compusa din 5.672 lei-debite principale necontestate, plus 27.910 lei-impozit pe cladiri pe semestrul I al anului 2007; diferenta de 2.537,05 lei neacceptata reprezinta majorarile de întârziere pentru toate debitele principale.

Judecatorul sindic verificând sustinerile debitoarei din cuprinsul contestatiei si tinând seama si de pozitia administratorului judiciar si de cea a creditoarei, exprimata prin întâmpinarea depusa la dosarul cauzei, apreciaza ca partial îndreptatita contestatia debitoarei.

Astfel, în privinta debitelor principale stabilite prin titlul executoriu nr.3696/13.06.2007 (fila 71 vol.III dosar), judecatorul sindic retine ca nu au fost contestate obligatiile fiscale reprezentând taxa auto, impozit pe teren, taxa firma si taxa circulatie, în cuantum total de 5.672 lei, singurul debit principal contestat fiind impozitul pe cladiri, în cuantum de 27.910 lei.

Cu privire la impozitul pe cladiri, contestatia debitoarei vizeaza atât majorarea de 20% stabilita prin Hotarârea Consiliului Local Sighisoara, cât si scutirile ce ar fi trebuie acordate pentru o parte din cladirile proprietatea sa. Judecatorul sindic retine ca în privinta majorarii cu 20% a valorii impozitului pe cladiri nu poate verifica legalitatea acestei masuri în cadrul contestatiei la tabelul preliminar, deoarece aceasta masura a fost stabilita printr-un act administrative ce poate fi atacat doar în conditiile stabilite de Legea nr.544/2004. În privinta scutirilor la impozitul pe cladiri, judecatorul sindic retine ca debitoarea a atacat titlul executoriu 3696/13.06.2007 cu privire la acest aspect, pe calea contestatiei la titlu, dosarul fiind înregistrat la Judecatoria Sighisoara sub nr.1153/308/2007.

De aceea, în privinta debitului principal, judecatorul sindic apreciaza ca aceasta creditoare poate fi înscrisa în tabelul preliminar de obligatii al debitoarei cu suma de 33.311,65 lei ( 33.582-270,35 ), iar diferenta de 270,35 lei contestata de debitoare pe calea contestatiei la titlu, va fi înscrisa provizoriu pâna la solutionarea irevocabila a respectivei contestatii.

În privinta majorarilor de întârziere calculate pentru debitele principale, judecatorul sindic retine ca potrivit dispozitiilor art.1221 din O.G. nr.92/2003 “pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei nu se datoreaza si nu se calculeaza majorari de întârziere dupa data deschiderii procedurii insolventei” Aceasta dispozitie legala este în deplina concordanta cu dispozitiile art.41 alin.1 din Legea nr.85/2006, care interzice calcularea de accesorii ( dobânzi, majorari, penalitati, cheltuieli ) la creantele nascute anterior datei deschiderii procedurii insolventei. Asadar, pâna la data deschiderii procedurii insolventei fata de debitoarea S.C N S.A., creditoarea Primaria M S este îndreptatita sa calculeze majorari de întârziere pentru obligatiile fiscale nascute anterior acestei date.

Din titlul executoriu depus de creditoare si din întâmpinarea formulata de aceasta la contestatia debitoarei nu rezulta modul de calcul a majorarilor de întârziere si nici perioada pentru care au fost calculate aceste majorari. De aceea, judecatorul sindic va dispune înscrierea în mod provizoriu a sumei de 2.537,05 lei cu titlu de penalitati de întârziere, urmând ca sa se solicite creditoarei sa precizeze modul de calcul a penalitatilor pentru fiecare din debitele principale, perioada pentru care au fost calculate si valoarea majorarilor de întârziere pentru fiecare din debitele principale de la data scadentei si pâna la data de 25.04.2007.

Prin urmare, judecatorul sindic va admite partial contestatia debitoarei si va dispune administratorului judiciar sa modifice tabelul preliminar de obligatii al debitoarei S.C. N S.A. în privinta creantei creditoarei Primaria Municipiului Sighisoara, în sensul ca va înscrie creanta acesteia la valoarea totala de 36.119,05 lei din care suma de 33.311,65 lei cu titlu definitiv si suma de 2.807,40 lei cu titlu provizoriu (270,35+2.537,05). Totodata, pentru aceasta din urma suma, se va solicita creditoarei Primaria M S sa precizeze modul de calcul a penalitatilor pentru fiecare din debitele principale, perioada pentru care au fost calculate si valoarea majorarilor de întârziere pentru fiecare din debitele principale de la data scadentei si pâna la data de 25.04.2007.

III. Referitor la creanta creditorului E P

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Comercial Mures (fila 288 vol.II) la data de 11.06.2007 creditorul Evlagimenos Ploutarchos a solicitat înscrierea sa la masa credala a debitoarei S.C. N S.A. cu suma totala de 404.689,63 lei compusa din 79.571,92 lei conform contractului de împrumut nr.2655/11.12.2000 si suma de 325.117,71 lei reprezentând împrumut de casa.

Creditorul a anexat la cererea sa contractul de împrumut nr.2655/11.12.2000 si actul aditional (filele 289, 290 dosar), contractul de garantie mobiliara nr.6395/19.12.2001 (fila 291 dosar), dovada înscrierii în arhiva electronica de garantii mobiliare (filele 292-296 dosar).

Administratorul judiciar a înscris în tabelul preliminar de obligatii al debitoarei întreaga creanta declarata de creditorul E P, în categoria creantelor de rang VII.

Prin contestatia înregistrata la dosarul cauzei la data de 25.07.2007 (fila 268,vol.III), creditorul a sustinut ca suma cu care trebuia sa fie înscris în tabelul de obligatii al debitoarei era de 520.928,29 lei, compusa din suma de 79.571,92 USD=195.810,58 lei si suma de 325.117,71 lei. Creditorul a anexat la contestatie dovezile împrumutului de casa (filele 270-276 dosar).

Administratorul judiciar si-a exprimat punctul de vedere vis-ŕ-vis de contestatia creditorului Evlogimenos Ploutarchos, apreciind ca aceasta este întemeiata în conditiile în care creditorul a îndreptat practic, eroarea materiala strecurata în cuprinsul declaratiei initiale de creanta, în sensul ca suma de 79.571,92 ce a fost exprimata initial în lei este de fapt exprimata în USD.

Judecatorul sindic retine mai întâi ca potrivit dispozitiilor art.67 alin.1 din Legea nr.85/2006 obligatia verificarii fiecarei creante revine administratorului judiciar, rolul judecatorului sindic limitându-se la solutionarea eventualelor contestatii, care potrivit dispozitiilor art.73 alin.1 din Legea nr.85/2006, pot fi formulate de debitor, creditori si orice alta persoana interesata cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creante.

Verificând asadar creanta creditorului Evlogimenos Ploutarchos înscrisa de administratorul judiciar în tabelul preliminar de obligatii al debitoarei S.C. N S.A., în limita contestatiei formulate de acest creditor, judecatorul sindic apreciaza ca aceasta contestatie este întemeiata.

Astfel, asa cum a precizat si în cazul contestatiilor analizate la pct.1, judecatorul sindic considera ca în temeiul dispozitiilor art.149 Cod procedura civila sunt aplicabile în speta dispozitiile art.132 Cod procedura civila. Potrivit dispozitiilor alin.2 pct.1 ale acestui articol cererea initiala nu se considera modificata în situatia în care se îndreapta erorile materiale din cuprinsul acesteia. Pe aceasta linie, chiar daca creditorul a indicat initial în cererea sa de admitere a creantei ca solicita sa fie înscris în tabelul de obligatii al debitoarei S.C. N S.A. cu suma de 404.689,63 lei (compusa din sumele de 79.571,92 lei+325,117,71 lei), precizarea facuta în cadrul contestatiei referitoare la faptul ca suma de 79.571,92 a fost indicata în mod gresit în lei, în loc de USD, reprezinta o îndreptare a erorii materiale din cererea initiala si nu o modificare a creantei initiale. În aceste conditii, ca urmare a calcularii în lei a sumei de 79.571,92, la rata de schimb de la data deschiderii procedurii insolventei, în conformitate cu dispozitiile art.69 alin.2 din Legea nr.85/2006, suma totala a creantei creditorului Evlogimenos Ploutarchos este de 520.928,29 lei.

În consecinta, în baza art.73 alin.3 din Legea nr.85/2006, judecatorul sindic va admite contestatia creditorului Evlogimenos Ploutarchos si va da dispozitie administratorului judiciar sa modifice înscrierile facute în tabelul preliminar de obligatii al debitoarei S.C. NICOVALA S.A. referitoare la creanta acestui creditor, în sensul înscrierii valorii totale a creantei de 520.928,29 lei, în loc de 404,689,63 lei.

În concluzie, conformându-se dispozitiilor art.73 alin.3 din Legea nr.85/2006, judecatorul sindic va solutiona prin prezenta sentinta toate contestatiile la tabelul preliminar formulate în cauza, si va dispune administratorului judiciar sa procedeze în conformitate cu dispozitiile art.74 alin.1 din lege la modificarea tabelului preliminar de obligatii al debitoarei S.C. N S.A. în sensul dispus în urma solutionarii contestatiilor, la înregistrarea si afisarea lui la sediul instantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

În baza art.73 alin.3 din Legea nr.85/2006:

I.Admite contestatia formulata de creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Mures,judetul Mures împotriva tabelului preliminar de creante întocmit de administratorul judiciar F C I.P.U.R.L., cu sediul în Târgu-Mures, judetul Mures pe seama debitoarei S.C. N S.A., cu sediul în Sighisoara,

Respinge contestatia formulata de debitoarea S.C. N S.A., cu sediul în Sighisoara, împotriva tabelului preliminar de creante întocmit de administratorul judiciar F C I.P.U.R.L., cu sediul în Târgu-Mures pe seama debitoarei S.C. N S.A., cu privire la înscrierea creantei creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Mures, si în consecinta,

În baza art.74 din Legea nr.85/2006 da dispozitie administratorului judiciar F C I.P.U.R.L. sa modifice tabelul de obligatii al debitoarei S.C. N S.A., în privinta creantei creditoarei D.G.F.P. MURES, în sensul ca aceasta va fi înscrisa cu o creanta totala în valoare de 782.295 lei, din care, cu suma de 198.822 lei în categoria creantelor garantate si cu suma de 583.473 lei în categoria creantelor bugetare.

II. Admite în parte contestatia debitoarei S.C. N S.A., cu sediul în Sighisoara , împotriva tabelului preliminar de creante întocmit de administratorul judiciar F C I.P.U.R.L., cu sediul în Târgu-Mures pe seama debitoarei S.C. N S.A., cu privire la înscrierea creantei creditoarei Primaria M S, cu sediul în Sighisoara si în consecinta,

În baza art.74 din Legea nr.85/2006 da dispozitie administatorului judiciar F C I.P.U.R.L. sa modifice tabelul de obligatii al debitoarei S.C. N S.A., în privinta creantei creditoarei Primaria Municipiului Sighisoara, în sensul ca va înscrie creanta acesteia la valoarea totala de 36.119,05 lei din care suma de 33.311,65 lei cu titlu definitiv si suma de 2.807,40 lei cu titlu provizoriu (270,35+2.537,05).

Totodata, se va solicita creditoarei Primaria Municipiului Sighisoara sa precizeze modul de calcul a penalitatilor pentru fiecare din debitele principale, perioada pentru care au fost calculate si valoarea majorarilor de întârziere pentru fiecare din debitele principale de la data scadentei si pâna la data de 25.04.2007.

Respinge restul pretentiilor debitoarei S.C. N S.A.

III. Admite contestatia formulata de creditorului E P, cu domiciliul în Sighisoara împotriva tabelului preliminar de creante întocmit de administratorul judiciar F C I.P.U.R.L., cu sediul în Târgu-Mures pe seama debitoarei S.C. N S.A., cu sediul în Sighisoara

În baza art.74 din Legea nr.85/2006 da dispozitie administratorului judiciar F C I.P.U.R.L. sa modifice tabelul de obligatii al debitoarei S.C. N S.A., în privinta creantei creditorului E P, în sensul înscrierii valorii totale a creantei de 520.928,29 lei în loc de 404,689,63 lei.

Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 21.09.2007.