2. Autonomie publică locală. Legea nr. 215/2001. Acord/contract colectiv de muncă. Depăşirea competenţei de către autoritatea publică deliberativă. Contracte de muncă


Depăşirea de competenţă a autorităţii publice deliberative prin care s-a aprobat Acord/Contract colectiv de muncă poate fi cenzurată de instanţa de administrativ întrucât art. 36 din Legea nr. 215/2001 enumeră atribuţiile Consiliului local iar printre acestea nu se regăsesc şi aprobarea unui Acord/Contract colectiv de muncă prin care s-au negociat drepturile şi personalului contractual. Această atribuţie nu poate fi încadrată în art. 2 lit. a sau art. 3 lit. b întrucât acestea se referă la aspecte ce ţin de organizare, stat de funcţii, înfiinţarea şi desfiinţarea unor compartimente din aparatul de specialitate.

Potrivit art. 61 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 autorităţile şi instituţiile publice pot încheia anual în condiţiile legii acorduri cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici care să cuprindă numai măsuri referitoare la : constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă; programul zilnic de lucru; perfecţionarea profesională; alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. Prin urmare obiect al negocierii dintre autoritatea publică şi nu pot fi decât măsurile referitoare la segmentele expres şi limitativ enumerate şi nicidecum cele trei categorii de indemnizaţii şi sporuri stabilite prin acordul de muncă.

(Sentinţa nr. 352 din 4 martie 2008 pronunţată de Tribunalul Vâlcea – Secţia comercială şi de contencios administrativ în dos. nr. 4982/90/2007, irevocabilă prin respingerea recursului conform deciziei nr. 561/R-C din 30 mai 2008 a C A Piteşti ).

Prin cererea înregistrată la data de 13 decembrie 2007 PREFECTUL JUDEŢULUI VÂLCEA a chemat în judecată pârâtul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂNICEI şi PRIMARUL COMUNEI DĂNICEI pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea actelor administrative – H.C.L. nr. 26/31.07.2007, privind aprobarea acordului/contractului colectiv de muncă al personalului încadrat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Dănicei şi a Dispoziţiei nr. 971/04.10.2007, privind acordarea unor drepturi băneşti personalului încadrat în aparatul de specialitate al primarului, precum şi suspendarea executării actelor administrative, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

In motivarea acţiunii reclamantul arată că prin H.C.L. nr. 26/2007 Consiliul Local Dănicei a aprobat acordul/contractul colectiv de muncă al personalului încadrat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Dănicei, hotărâre ce este nelegală deoarece potrivit legii nr.130/1996, privind contractul colectiv de muncă, republicată, salariaţii pot încheia la nivelul administraţiei acorduri/contracte colective de muncă, însă nu pot negocia clauze referitoare la drepturile salariale ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale.

Prin Dispoziţia nr.971 din 04 octombrie 2007 a primarului Comunei Dăniciei s-a acordat salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, secretarului comunei, precum şi salariaţilor serviciilor publice înfiinţate în subordinea consiliului local o serie de drepturi salariale ce exced dispoziţiilor legale.

Aceste drepturi sunt reglementate pentru funcţionarii publici de O.G. nr.6/2007 iar pentru personalul contractual O.G. nr.10/2007.

Mai arată reclamantul că prevederile acordului/contractului colectiv de muncă aprobat prin H.C.L. nr.26/2007, respectiv art.10 alin.2, art.12 alin.2, art.13 alin.11 şi 12, art.14, art.15, art.16 alin.5 lit.”a”,”b”,”d” şi „e”, art.17 alin.1 şi 2, sunt nelegale, contrare dispoziţiilor care stabilesc aceste drepturi din O.G. nr.6/2007 şi respectiv O.G. nr.10/2007, încălcându-se dispoziţiile art.12 din legea nr.130/1996, privind contractul colectiv de muncă, republicată, deoarece s-au negociat clauze referitoare la drepturile salariale ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale, chiar şi Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vâlcea a înregistrat contractul colectiv de muncă cu observaţii legate de prevederile art.5, art.16 alin.5 lit.”d”,”e”, art.17, art.30 alin.4 şi art.31 din contractul colectiv de muncă, menţionând că au fost încălcate prevederile art.12 alin.1 din Legea nr.130/1996, precizând că drepturile stabilite în acest articol exced prevederilor O.G. nr.6 şi respectiv, O.G. nr.10/2007.

In dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar referatul privind controlul legalităţii actelor administrative emise, sau adoptate de primar, respectiv consilii locale, precum şi de consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, H.C.L. nr.26/31 iulie 2007, adresa din 08.08.2007 emisă de D.M.P.S. Vâlcea, adresa nr.16167/26.10.2007, emisă de către Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea, prin care se solicită revocarea H.C.L. nr.26/2007, acordul/contractul colectiv de muncă încheiat între Primarul comunei Dănicei – Pirneci Dumitru şi salariaţii aparatului de specialitatea Primarului, reprezentat de Sindicatul „Primus”.

Pârâtul Consiliul Local al comunei Dănicei a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ca neîntemeiată, dat fiind faptul că atât contractul colectiv de muncă, cât şi H.C.L. nr.26/31.07.2007 prin care s-a aprobat contractul colectiv de muncă, sunt legale, contractul colectiv de muncă primind şi girul DMSSF Vâlcea, instituţie care,potrivit prevederilor art.27 alin.1 şi 8 din Legea nr.130/1996 asigură legalitatea contractului, care nu a sesizat sau constatat vreo încălcare a legii, astfel că nu există temei de fapt şi de drept pentru a se constata nelegalitatea hotărârii atacate de Prefectul Judeţului Vâlcea.

Pârâtul a depus la dosar practică judiciară cu privire la acordarea drepturilor înscrise în contractele colective de muncă din unele localităţi din ţară şi alte acte care au precedat emiterea H.C.L. nr.26/2007.

Reclamantul a depus la dosar concluzii scrise solicitând admiterea acţiunii, având în vedere că autoritatea deliberativă nu are atribuţii de aprobare a contractului colectiv de muncă, potrivit legii nr.215/2001, iar pe de altă parte s-au încălcat prevederile art.12 din Legea nr.130/1996.

Din analiza probelor administrate în cauză rezultă că prin Hotărârea nr.26/31.07.2007 a Consiliului Local al Comunei Dănicei, s-a aprobat acordul/contract colectiv de muncă încheiat între Primarul comunei Dănicei şi salariaţii din aparatul propriu de specialitate al primarului, reprezentaţi de Sindicatul „Primus”, potrivit căruia au fost negociate şi acordate salariaţilor unele drepturi salariale sau alte drepturi a căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale, respectiv pentru funcţionarii publici prin O.G. nr.6/2007, iar pentru personalul contractual prin O.G. nr.10/2007, încălcându-se dispoziţiile art.12 din Legea nr.130/1996, privind contractul colectiv de muncă, republicată, potrivit cărora „Contractele colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare .Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale…”

In acest sens sunt, printre altele şi art.10 alin.2, art.12, art.13, art.17 alin.1-2, art.30, art.31 din contractul colectiv de muncă, prin care au fost negociate drepturi care , pe de o parte sunt prevăzute de dispoziţiile legale, iar pe de altă parte, alte drepturi acordate sunt în afara legii, cum este sporul de dispozitiv (art.16 alin.5 lit.”e”).

Cu privire la acest drept reclamanţii, în calitate de funcţionari publici, beneficiază de drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 şi O.G.nr.6/2007, iar personalul contractual de O.G.nr.10/2007 şi nu de dispoziţiile legale derogatorii cu caracter special care se aplică altor categorii de salariaţi cu statut special la care se referă Legea nr.138/1999 – privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii – drepturi salariale la care se referă şi Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.496/2003.

Şi Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vâlcea a înregistrat contractul colectiv de muncă cu observaţii referitoare la unele articole din contract, cu precizarea că au fost încălcate prevederile art.12 alin.1 din Legea nr.130/1996 şi nu există sursă de finanţare pentru drepturile negociate şi aprobate ce exced O.G. nr.6 şi nr.10/2007, potrivit adresei nr.16167/27.10.2007.

H.C.L. Dănicei nr.26/31.07.2007 este astfel, nelegală şi pentru faptul că prin atribuţiile consiliului local prevăzute de art.36 din Legea nr.215/2001, republicată, nu se regăseşte şi aceea de aprobare a contractului colectiv de muncă a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului, îndeplinirea acestei atribuţii nefiind stabilită nici de o altă lege, aşa cum prevede alin.9 din art.36 din Legea nr.215/2001, republicată, de unde rezultă că autoritatea deliberativă nu avea competenţa să aprobe contractul colectiv de muncă.

De asemenea, Dispoziţia Primarului comunei Dănicei nr.971 din 04.10.2007 , emisă ca urmare a H.C.L. nr.26/31 iulie 2007, este nelegală şi netemeinică pentru aceleaşi motive.

Faţă de aceste considerente, acţiunea reclamantului este întemeiată, urmând ca în baza art. 18 din Legea nr.554/2004 să se anuleze Hotărârea nr.26/31.07.2007 a Consiliului Local al Comunei Dănicei, judeţul Vâlcea şi Dispoziţia Primarului Comunei Dănicei nr. 971 din 04.10.2007.

De asemenea, se va dispune suspendarea actelor administrative menţionate, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.