8. Drept de petiţionare. Formularea unei noi cereri cu acelaşi obiect. Clasarea în temeiul art. 10 alin. 2 din OG nr. 27/2002. Cereri


În temeiul art. 10 alin. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor în mod corect a fost clasată petiţia reclamantului întrucât a primit un răspuns similar la o altă petiţie cu acelaşi obiect la data de 15 martie 2003

Sentinţa nr. 596 din 15 aprilie 2008 pronunţată de Tribunalul Vâlcea – Secţia comercială şi de administrativ în dos. nr. 140/90/2008 rămasă irevocabilă prin respingerea recursului conform deciziei nr. 597/R-C din 13 iunie 2008 a CA Piteşti .

La data de 16.01.2008, reclamantul G.I., a chemat în judecată Preşedinţia României şi pe Preşedintele României Traian Băsescu, cu sediul în Bucureşti, str. B-dul Geniului, nr. 1-3, sector 6, solicitând instanţei de contencios administrativ ca prin hotărârea ce o va pronunţa să-i oblige a-i comunica răspunsurile la petiţiile memorii depuse, întrucât nu s-a respectat Legea nr. 544/2001 şi OG nr. 27/2002.

În motivarea acţiunii se arată că la data de 20.09.2007 a înaintat Preşedinţiei României şi Preşedintelui României o petiţie memoriu la care nu a primit răspuns în termen legal şi nici până în prezent, după ce în anul 2005 a formulat o petiţie memoriu similară şi după aproape 3 luni a primit un răspuns.

Într-o atare situaţie, se consideră că Preşedinţia României nu respectă prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Astfel, se arată că prin petiţia memoriu înaintată la data de 20.09.2007 a solicitat Preşedinţiei să-i comunice dacă acceptă propunerea petentului de o decora pe sportiva Nadia Comăneci cu diploma şi medalia 31 ani de la Olimpiada de la Montreal 1976 şi dacă la împlinirea a 30 de ani de la evenimentul menţionat a fost sau nu decorată.

În dovedirea acţiunii s-a solicitat proba cu acte.

Acţiunea este timbrată legal.

În şedinţa publică din 19.02.2008, reclamantul şi-a precizat acţiunea prin cererea de la fila 22 dosar, în sensul că opţiunea de decorare a sportivei Nadia Comăneci este atributul exclusiv al Preşedintelui României şi ca atare, solicită ca acesta să răspundă cu da sau nu dacă este de acord să o decoreze aşa cum a arătat prin cererea introductivă.

Prin întâmpinarea de la filele 16-18 dosar, Administraţia Prezidenţială a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, întrucât potrivit art. 1 din Legea nr. 47/1994, modificată prin O.U.G. nr. 1/2001 „pentru exercitarea de către Preşedintele României a prerogativelor care-i sunt stabilite prin României şi alte legi, se organizează şi funcţionează Administraţia Prezidenţială, instituţie publică cu personalitate juridică cu sediul în mun. Bucureşti”.

Cu privire la cererea formulată de petent se arată că petiţia înregistrată la data de 20.09.2007 prin care se solicita decorarea sportivei Nadia Comăneci a fost clasată în temeiul art. 10 alin. 2 din O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, deoarece sub nr. DPO-4/162/15.03.2006 a primit răspuns la o altă petiţie cu acelaşi obiect, răspuns care a fost anexat în copie.

Examinând acţiunea formulată de reclamant în raport de motivele invocate, dispoziţiile legale aplicabile şi actele dosarului, tribunalul constată că este nefondată.

Din actele dosarului, instanţa reţine că Administraţia Prezidenţială a răspuns petentului cu privire la petiţia înregistrată sub nr. 26099 din 20.09.2007, în sensul că a clasat-o în temeiul art. 10 alin. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a litigiilor, modificată prin Legea nr. 233/2002, deoarece sub nr. DPO-4/162/15.03.2006 a primit răspuns la o altă petiţie cu acelaşi obiect de la consilierul pe probleme de tineret şi sport.

Astfel, i s-a comunicat că sportiva Nadia Comăneci a primit din partea statului român prin intermediul instituţiilor abilitate cele mai înalte distincţii, iar acordarea unei noi distincţii aşa cum solicită petentul nu este posibilă.

În raport de cele arătate, rezultă că acţiunea formulată de reclamant este neîntemeiată, întrucât nu au fost încălcate prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nici dispoziţiile Legii nr. 554/2004, a contenciosului administrativ.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 544/2001 „accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României”.

Petiţia memoriu înaintată de petent Administraţiei Prezidenţiale nu se referă la accesul la informaţii de interes public ci la un atribut al Preşedintelui României, respectiv acela de a conferi decoraţii şi titluri de onorare aşa cum dispune art. 94 alin. 1 lit. a din Constituţia României revizuită prin Legea nr. 429/2003.

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Prezidenţiale, soluţionarea petiţiilor adresate Preşedintelui României în conformitate cu Normele privind procedura de soluţionare a petiţiilor adresate Preşedintelui României emise în baza Legii nr. 233/2002 de aprobare a O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor sunt de competenţa compartimentului probleme cetăţeneşti. Termenul de răspuns către petent din partea Compartimentului probleme cetăţeneşti este de 45 zile.

În cauza dedusă judecăţii, normele şi termenele procedurale menţionate au fost respectate, întrucât petiţia înregistrată la data de 20 septembrie 2007 a fost clasată pe considerent că petiţionarului i s-a comunicat un răspuns la o altă petiţie cu acelaşi obiect la data de 15.03.2006.

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de către o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat cât şi public”.

Prin urmare, acţiunea formulată de reclamant este nefondată întrucât pe de o parte, Administraţia Prezidenţială a răspuns acestuia la petiţia memoriu înaintată la data de 20.09.2007, iar pe de altă parte, atribuţia Preşedintelui României de a conferi decoraţii şi titluri de onoare nu poate fi cenzurată de către instanţele judecătoreşti.

Aşa fiind, tribunalul urmează să respingă acţiunea formulată de reclamant ca nefondată.