9. Aviz în vederea eliberării autorizaţiei de construcţii. Act administrativ. Anulare Condiţii. Autorizare


Autoritatea administrativă emitentă nu a încălcat dispoziţiile legale la care se referă Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Potrivit art. 45 alin. 3 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor, care nu au constituite structuri de specialitate la cererea acestora”.

Potrivit art. 45 alin. 3 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor, care nu au constituite structuri de specialitate la cererea acestora”.

Sentinţa nr. 529 din 1 aprilie 2008 pronunţată de Tribunalul Vâlcea – Secţia comercială şi de administrativ în dos. nr. 491/90/2008 rămasă irevocabilă prin respingerea recursului conform deciziei nr. 684/R-C din 30 iunie 2008 a CA Piteşti.

La data de 14.02.2008, reclamanţii B. D. şi B. F-B., au chemat în judecată Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral. Praporgescu nr. 1, jud. Vâlcea şi SC „ROVIMET” SA, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Râureni, nr. 14, jud. Vâlcea, solicitând instanţei de contencios administrativ ca prin hotărârea ce o va pronunţa să anuleze Avizul nr. 167 din 6.10.2007 emis de Consiliul Judeţean Vâlcea şi să dispună sistarea lucrărilor de construire pe care le execută SC „ROVIMET” SA pe terenul din comuna Bujoreni, str. Muzeul Satului nr. 79, jud. Vâlcea.

De asemenea, s-a solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii se arată că pârâta SC „ROVIMET” SA este proprietara unui teren în com. Bujoreni, str. Muzeul Satului nr. 79, judeţul Vâlcea, situat în apropierea gospodăriei reclamanţilor, teren pe care a început lucrările de construire a unor blocuri de locuinţe cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor legale în materie şi cu lezarea drepturilor şi intereselor legitime ale reclamanţilor.

Astfel, pentru autorizarea lucrărilor de construire pe terenul menţionat, pârâtei SC „ROVIMET” SA i s-a eliberat de către primarul comunei Bujoreni certificatul de urbanism nr. 26 din 2 iunie 2006, care a fost anulat prin sentinţa nr. 612 din 2007, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi urmarea acestui fapt s-a eliberat un nou certificat de urbanism cu nr. 4 din 16.01.2007 care a prevăzut obţinerea mai multor avize în vederea eliberării autorizaţiei de construcţie.

Unul dintre aceste avize este şi cel emis de Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 167 din 6.10.2007, care este lovit de nulitate, nefiind semnat de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea şi care nu a avut în vedere raportul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismului care l-a avizat nefavorabil.

Totodată, se arată că pârâta SC „ROVIMET” SA a demarat deja construcţiile pe terenul menţionat, motiv pentru care se impune sistarea lucrărilor până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii în contencios administrativ.

În dovedirea acţiunii s-a solicitat proba cu acte.

Acţiunea este timbrată legal şi s-a efectuat procedura prealabilă prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Prin întâmpinarea de la filele 65-69 dosar, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat respingerea acţiunii formulate de reclamanţi, întrucât avizul nr. 167/6.11.2007 a fost emis cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Examinând acţiunea formulată de reclamanţi în raport de motivele invocate, dispoziţiile legale aplicabile şi probele administrate, tribunalul constată că este nefondat.

Din probele dosarului, instanţa reţine că SC „ROVIMET” SA posedă un teren în comuna Bujoreni, str. Muzeul Satului nr. 79, judeţul Vâlcea, situat în imediata vecinătate a gospodăriei reclamanţilor, teren pe care a solicitat eliberarea autorizaţiei de construire a unor blocuri de locuinţe.

Pentru autorizarea lucrărilor de construire, primarul comunei Bujoreni a eliberat certificatul de urbanism nr. 26 din 2 iunie 2007, care a fost anulat de către Tribunalul Vâlcea, Secţia comercială şi de contencios administrativ prin sentinţa nr. 612 din 3 iulie 2007, rămasă irevocabilă.

Urmarea acestui fapt, la data de 16 ianuarie 2007, Primarul comunei Bujoreni a eliberat un nou certificat de urbanism în care s-a menţionat obţinerea avizelor prevăzute de lege în vederea eliberării autorizaţiei de construcţie.

Prin avizul nr. 167 din 6.10.2007 emis de Consiliul Judeţean Vâlcea, se dispune intrarea în legalitate în ceea ce priveşte planul de situaţie depus de SC „ROVIMET” SA pentru construirea a 3 blocuri de locuinţe, a instalaţiilor aferente şi împrejmuirea parţială.

Avizul menţionat a fost emis cu următoarele precizări şi recomandări pentru solicitant, respectiv respectarea regimului juridic al terenului, a regimului economic şi a regimului termic.

Faţă de conţinutul avizului a cărui anulare se solicită, instanţa constată că autoritatea administrativă emitentă nu a încălcat dispoziţiile legale la care se referă Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

În raport de dispoziţiile legale citate, rezultă că autoritatea administrativă emitentă a avizului nr.167/06.10.2007 s-a conformat competenţei ce îi revine şi nu a încălcat nici o dispoziţie legală.

Normele metodologie de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul Ministrului Transportului, Construcţiilor şi Turismului nr. 1430/2005, dispun la art. 18 alin. 1 că „în situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii potrivit legii, avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune şi după caz a primarilor de oraşe sau municipii pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora”.

Într-o atare situaţie, primarul comunei Bujoreni nu putea să elibereze certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire a 3 blocuri de locuinţe în regim de D+ P + 3E + M, instalaţii aferente şi împrejmuire parţială în comuna Bujoreni, jud.Vâlcea fără avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Vâlcea.

Pentru aceste considerente, autoritatea administrativă a emis avizul nr. 167/06.10.2007 şi a dispus intrarea în legalitate, întrucât s-a constatat că prin actele administrative eliberate, primarul comunei Bujoreni nu a respectat prevederile art. 4 lit. f pct. 1 şi art. 6 din Legea nr. 50/1991.

Susţinerea reclamanţilor că avizul menţionat a fost emis de autoritatea administrativă cu încălcarea dispoziţiilor legale este neîntemeiată.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este constituită de către Consiliul Judeţean Vâlcea prin hotărâre adoptată în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 1 din Legea nr. 350/2001.

Această comisie avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism precum şi studiile sau cercetările prealabile, acte administrative, care au o reglementare diferită de actele care intră în competenţa de avizare a structurii de specialitate.

La redactarea avizului nr. 167/06.11.2007 s-au respectat prevederile art. 18 alin. 4 din Ordinul Ministrului Transportului, Construcţiilor şi Turismului nr. 1430/2005.

Documentaţia planului urbanistic zonal a fost solicitată chiar prin avizul a cărui anulare se solicită emis de structura de specialitate a Consiliului Judeţean Vâlcea care, prin avizul nr. 13 din 20.11.2007 a fost avizat nefavorabil, întrucât nu a fost rezolvată problema epurării apelor şi eliminate disfuncţionalităţile cu privire la reţelele edilitare, respectiv cele de canalizare.

În cadrul documentaţiei respective nu au fost studiate relaţiile cu vecinătăţile, întrucât prin avizul nr. 13/20.11.2007 emis de comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism ce a fost menţinut de Consiliul judeţean Vâlcea prin Hotărârea nr. 196/30.11.2007, au fost făcute referiri la îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 2 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, privind amplasarea clădirilor destinate locuinţelor.

Într-o atare situaţie nu se poate reţine că Avizul nr. 167/06.11.2007, încalcă dispoziţiile legale şi prejudiciază pe reclamanţi din moment ce autorizaţia de construire este de competenţa primarului comunei Bujoreni care are obligaţia să verifice dacă toate celelalte cerinţe prevăzute de lege sunt îndeplinite.

În ceea ce priveşte sistarea lucrărilor de construire pe care le execută pârâta SC „ROVIMET” SA pe terenul situat în comuna Bujoreni, str. Muzeul Satului nr. 79, judeţul Vâlcea, instanţa reţine cererea este neîntemeiată din moment ce în cauza dedusă judecăţii nu se analizează legalitatea autorizaţiei de construire emisă de primarul comunei Bujoreni ci numai avizul menţionat care este un act premergător.

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de către o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat cât şi public”.

Aşa fiind, tribunalul urmează să respingă acţiunea formulată de reclamanţi ca nefondată.