Achiziţie publică. Contestarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor


– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006: art. 2878 alin. (1)

în măsura în care decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este atacată la instanţă, autoritatea contractantă nu are dreptul să încheie contractul de achiziţie publică, conform art. 2878 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.

(Decizia civilă nr. 956 din 30 septembrie 2010, Secţia administrativ şi fiscal, R.O.)

Prin decizia nr. 4225/C6/4720 din 12 august 2010, CNSC a respins contestaţia formulată de SC S.T.I. SRL Piteşti în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi a respins totodată cererea de obligare a autorităţii contractante la plata către contestatoare a sumei de 501.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin decizia civilă nr. 956 din 30 septembrie 2010 pronunţată în dosarul nr. 948/59/2010, Curtea de Apel Timişoara a respins plângerea formulată împotriva deciziei CNSC, considerându-se că prin decizia nr. 3302/C6/2984/3068 din 30 iunie 2010, CNSC a admis contestaţiile promovate de ofertanţii SC S.T.I. SRL Piteşti şi SC M.E.C. SA Portugalia, dispunând anularea Raportului procedurii nr. 4750 din 7 mai 2010 şi adresele de comunicare a rezultatului procedurii, şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, cu respectarea normelor legale în vigoare în materia achiziţiilor publice şi a celor reţinute în motivarea deciziei, precum şi obligând autoritatea contractantă la cheltuieli ocazionate ofertantului SC S.T.I. SRL Piteşti în procedura administrativ jurisdicţională.

Din cuprinsul dosarului administrativ rezultă că în aplicarea deciziei mai sus menţionate Comisia de evaluare a întocmit raportul de reevaluare a procedurii, acesta fiind generalizat la data de 16 iulie 2010. având nr. 7328 din 16 iulie 2010.

La aceeaşi dată a fost înregistrată la Consiliul Judeţean Caraş-Severin cu nr. 7377 din 16 iulie 2010 plângerea formulată de Asocierea SC T. SRL Nădrag şi SC E.P. SRL Băuţari împotriva deciziei nr. 3302/C6/2984/3068 din 30 iunie 2010.

Curtea constată că la data de 19 iulie 2010 autoritatea contractantă a anunţat pe toţi participanţii la procedura de achiziţie că a fost formulată plângerea împotriva deciziei nr. 3302/C6/2984/3068 din 30 iunie 2010, la Curtea de Apel Timişoara.

Faţă de împrejurarea că s-a formulat plângere împotriva acestei decizii, autoritatea contractantă, în aplicarea art. 287 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009, nu a mai continuat procedura de reevaluare a ofertelor.

Curtea constată că în speţă sunt incidente prevederile O.U.G. nr. 34/2006 astfel cum erau în vigoare anterior adoptării O.U.G. nr. 76/2010, dispoziţiile acestui din urmă act normativ aplicându-se începând cu data de 2 iulie 2010.

Astfel fiind, potrivit art. 2878 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, în redactarea în vigoare la data iniţierii procedurii contestate şi a emiterii deciziei Consiliului nr. 3302/C6/2984/3068 din 30 iunie 2010, „indiferent de decizia instanţei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă nu are în nicio situaţie dreptul de a încheia contractul înainte de soluţionarea cauzei de către instanţă”.

Prin raportare la această prevedere legală, Curtea constată că din momentul introducerii plângerii în faţa instanţei de judecată şi până la momentul soluţionării acesteia (prin decizia civilă nr. 84114 septembrie 2010 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în dosar nr. 837/59/2010) autoritatea contractantă nu avea competenţa de a desfăşura o nouă procedură de atribuire, astfel cum s-a dispus prin decizia nr. 3302/C6/2984/3068 din 30 iunie 2010, câtă vreme această decizie făcea obiectul cenzurii în faţa instanţei de contencios administrativ.

Prin urmare, Curtea a constatat că decizia CNSC nr. 4225/C6/4720 din 12 august 2010 este întemeiată, fiind pronunţată în conformitate cu prevederile legale mai sus precizate şi a respins plângerea reclamantei ca fiind neîntemeiată.