Achiziţii publice: anulare decizie Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Acte ale autorităţilor publice


– art.186 şi 190 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006

Potrivit dispoziţiilor art.186 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului pentru îndeplinirea unui contract poate fi susţinută şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între aceştia.

În cauză au fost respectate dispoziţiile art.185 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, fiind solicitate de către autoritatea contractantă tuturor societăţilor documente justificative privind cifra de afaceri, astfel că nu există temei legal pentru a înlătura susţinerea financiară fermă dată in condiţiile art.186 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A VIII A ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DECIZIA CIVILĂ NR.2656/27.11.2008)

Curtea constată următoarele asupra plângerii de faţă:

Prin plângerea înregistrată sub nr.3897/2/2008 pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal petenta S. C. C. în calitate de autoritate contractantă a solicitat în contradictoriu cu intimata GUVERUL ROMÂNIEI, anularea Deciziei nr.2456/332 C4/1866 din 10.06.2008 pronunţată de CNSC şi continuarea procedurii de achiziţie publică.

În motivarea plângerii petenta arată că prin decizia contestată CNSC a admis contestaţia formulată de intimată SC D. S. SRL în mod nelegal fiind anulat raportul procedurii nr.5021 din 5.05.2008 şi a fost obligată autoritatea contractantă la reanalizarea şi reevaluarea ofertelor dispuse.

Aceasta în condiţiile în care arată petenta ofertele au fost corect evaluate, iar contestatoarea – intimată a obţinut punctajul cel mai mic.

Se arată că în mod nelegal CNSC a apreciat că ofertantul declarat câştigător SC M. C. SRL nu îndeplineşte condiţiile de calificare, considerând că s-a făcut calificarea acestuia în mod eronat.

Aceasta deoarece în mod legal autoritatea contractantă a făcut aplicarea art.186 din OUG nr.34/2006 normă a cărei aplicabilitate a fost înlăturată nemotivat de CNSC.

Aceasta deoarece textul de lege indicat permite susţinerea capacităţii economice şi financiare a candidatului de către un terţ în cazul în care subscrisa ca autoritate contractantă a solicitat un nivel determinat al situaţiei economice, în cazul de faţă cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani egală sau mai mare de 3.000.000 lei.

Iar în cauză operatorul economic SC M. C. SRL a depus oferta cu susţinerea operatorului economic SC H. P. Co SRL susţinere materializată prin depunerea unui angajament ferm conform art.186 şi art.190 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 prin care acesta se obligă să acorde toate resursele financiare necesare, susţinere tehnică şi profesională şi fişa de informaţii generale în care este menţionată cifra de afaceri mai mare decât cea solicitată de autoritatea contractantă.

La dosar s-au depus actele care au stat la baza emiterii deciziei contestate, iar intimata a formulat întâmpinare în care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

În termenul de amânare a pronunţării ambele părţi au depus concluzii scrise.

Analizând plângerea formulată, în raport de motivele expuse faţă de actele depuse de părţi, Curtea va aprecia pentru următoarele considerente că decizia contestată a CNSC din 10.06.2008 este nelegală în mod greşit fiind admisă contestaţia formulată de intimata SC D. Serv SRL.

În primul rând în cauză contestatoarea-intimată care în procedura de evaluare a ofertelor a obţinut punctajul cel mai mic, nu a probat existenţa unui prejudiciu cert în legătură cu procedura de achiziţia publică contestată, contestaţia sa fiind în mod greşit aplicată ca admisibilă în raport de dispoziţiile art.255 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006.

În al doilea rând decizia CNSC din 10.06.2008 este nelegală pe fond prin faptul admiterii contestaţiei prin faptul că în mod nemotivat şi nelegal s-a constatat inaplicabilitatea dispoziţiilor art.186 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 dispoziţii care permit ca o terţă persoană, în cauză SC H. P. Co. SRL să acorde susţinere valabilă operatorului economic, care a participat la licitaţie şi care a fost declarat câştigător respectiv SC M. C. SRL. Susţinerea în cauză a fost valabilă, fiind în mod nelegal înlăturată, deoarece nu este interzisă susţinerea capacităţii economice, probată cu documente justificative a societăţii care a depus oferta de către terţ în cazul în care petenta în calitate de autoritate contractantă a solicitat ca cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani să fie egală sau mai mare de 3.000.000 lei.

În cauză s-au respectat dispoziţiile art.185 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, autoritatea contractantă solicitând tuturor societăţilor documente justificative privind cifra de afaceri şi nu avea temei legal pentru a înlătura susţinerea financiară fermă dată conform art.186 şi art.190 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 prin care SC H. P. Co SRL se obligă să acorde toate resursele financiare necesare realizării contractului de achiziţie publică pentru servicii de curăţenie şi dezinfecţie.

Faţă de cele expuse mai sus, Curtea în baza art.312 (1) şi (2) Cod procedură civilă va admite plângerea şi va anula decizia CNSC din 10.06.2008 şi pe cale de consecinţă va respinge contestaţia formulată de intimată şi va dispune continuarea procedurii de achiziţie publică.