Achiziţii publice. Art. 171 şi 285 aiin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. Modificarea ofertei în perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Nelegalitate


O.U.G. nr. 34/2006, art. 171 şi 285 alin. (3)

Potrivit art. 171 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. în consecinţă modificarea devizului de lucrări depus de ofertantă, pe perioada procedurii, este nelegală.

C.A. Alba-lulia, Secţia de administrativ şi fiscal Decizia penală nr. 454/CA din 12 noiembrie 2007

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a contestaţiilor sub nr. 1464/26.02.2007, petenta S.C. R.B. S.R.L. Petroşani a solicitat anularea procedurilor şi a operaţiunilor desfăşurate de Centrul de Execuţie Bugetară Şcoala Generală S.H. Petroşani în calitate de autoritate contractantă pentru atribuirea contractului de lucrări „reparaţii capitale la Şcoala generală S.H. S-a solicitat anularea raportului de evaluare, a deciziei de stabilire a ofertei câştigătoare precum şi reluarea procedurii de licitaţie prin emiterea unui nou raport de evaluare şi obligarea comisiei la emiterea unei decizii de stabilire a ofertei câştigătoare care să ţină cont de criteriile Caietului de sarcini şi a obiectivelor impuse prin Decizia nr. 153/C1/473 adoptată la 05.02.2007 de CNSC.

Prin Decizia nr. 406/C1/242/27.03.2007, a fost respinsă contestaţia formulată de S.C. R.B. S.R.L. şi s-a dispus continuarea procedurii de cerere de oferte.

în motivarea deciziei, s-a reţinut că în mod corect autoritatea contractantă a procedat la reevaluarea ofertelor, comparând valorile propunerilor

financiare fără TVA depuse de ofertanţi, stabilind ofertantul câştigător cu respectarea procedurilor art. 81 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Oferta având caracter obligatoriu, nu se putea lua în calcul noul deviz depuse de contestatoare.

împotriva Deciziei nr. 406/C 1/242/27.03.2007 a formulat plângere ofertanta contestatoare S.C. R.B. S.R.L., care i-a adus critici de nete-meinicie, susţinând că au fost interpretate greşit mijloacele de probă administrate, neluând în calcul valoarea ofertei de 210.787 lei, fară TVA, mult sub oferta S.C. M.P. S.R.L. şi nesolicitând clarificări în acest sens potrivit art. 78 raportat la art. 80 din H.G. nr. 925/2006, pentru a putea stabili corect oferta câştigătoare.

Potrivit art. 283 şi următoarele din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, C.A. soluţionează plângerile împotriva deciziilor pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin secţia de contencios administrativ şi fiscal conform procedurii recursului, iar potrivit art. 287 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, dispoziţiile ordonanţei se completează cu cele ale Legii nr. 554/2004 în măsura în care nu sunt contrare.

Prin decizia nr. 33/CA/2007 pronunţată în dosar nr. 731/57/2007 C.A. Alba lulia a dispus anularea ca netimbrată a plângerii.

Prin decizia nr. 232/CA/2007 pronunţată în dosar 940/57/2007, a fost admisă contestaţia în anulare formulată de contestatoarea S.C. R.B. S.R.L. împotriva deciziei 33 /CA/2007, a fost anulată decizia atacată şi s-a stabilit termen pentru rejudecarea plângerii la data de 29 octombrie 2007.

în rejudecarea plângerii, a fost depusă o precizare de acţiune prin care petenta S.C. R. B. S.R.L. a arătat că lucrarea de Reparaţii capitale la Şcoala generală S.H. Petroşani a fost deja executată şi solicită aplicarea art. 285 alin. (3) şi 286 din O.U.G. nr. 34/2006, în sensul de a fi obligată autoritatea contractantă la plata prejudiciului pe care i l-a creat prin nerealizarea profitului înscris în devizul de ofertă de 5%, în cuantum total de 11.944,55 lei.

A arătat în precizarea plângerii că decizia nr. 406/C1/242/27.03.2007 a C.N.S.C. a fost greşită, întrucât s-a reţinut greşit că oferta S.C. M.P. S.RL. este de 218.026,54 lei fară TVA, iar oferta S.C. R.B. S.R.L. este de 250.836,69 lei tot fără TVA, deşi această din urmă ofertă conţinea TVA.

La solicitarea instanţei au fost depuse înscrisuri noi în probaţiune: proces-verbal nr. 1000/21.11.2006 încheiat cu ocazia deschiderii ofertelor, contractul administrativ încheiat cu S.C. M.P. S.R.L. şi dovada finalizării lucrărilor licitate.

Din procesul-verbal de deschidere a ofertelor nr. 1000/21.11.2006, Curtea reţine că au fost prezenţi reprezentanţii S.C. R.B. S.R.L.. Petroşani şi ai S.C. M.P. S.R.L. Petroşani, au fost depuse oferte de către S.C. M.P. S.R.L., S.C. R.B. S.R.L. şi S.C. S. S.R.L., criteriul de atribuire al contractului fiind „preţul cel mai scăzut”. S-a consemnat în acelaşi proces-verbal, urmare deschiderii plicurilor, că preţul ofertei S.C. M.P. S.R.L. este de 218.026,54 lei RON fără TVA, iar preţul ofertei S.C. R.B. S.R.L. este de

250.835.68 lei RON fără TVA.

Susţinerea contestatoarei S.C. R.B. S.R.L. cum că în preţul ofertat de

250.835.68 lei este inclus şi TVA nu se confirmă, ci din contră devizul întocmit de aceasta şi depus la dosarul Curţii, cuprinde un total cu TVA de 298.494,47 lei RON. Aceasta a fost valoarea propunerii financiare a petentei, consemnată şi în procesul verbal de deschidere a ofertelor, conform art. 33 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, act însuşit prin semnătură şi fără obiecţiuni de către reprezentantul acesteia.

în aceste condiţii, în mod corect autoritatea contractantă a desemnat ofertantul câştigător, cu respectarea prevederilor art. 81 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006.

Nu poate fi luat în considerare faptul că petenta a depus ulterior un nou deviz, odată cu documentele privind calculul capacităţii financiare de susţinere a lucrării pe o perioadă de o lună.

în acest sens, se reţine că potrivit art. 171 din O.U.G. nr. 34/ 2006, oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă. Aşadar, modificarea devizului de lucrări de către petentă este nelegală şi nu poate produce efecte juridice.

Urmare celor expuse, reţinând că raportul de evaluare şi decizia de stabilire a ofertei câştigătoare au fost legale şi temeinice, Curtea constată că reclamanta nu este îndreptăţită să solicite aplicarca art. 285 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/ 2006, nefiindu-i cauzat vreun prejudiciu printr-o conduită culpabilă a autorităţii contractante, iar plângerea acesteia împotriva deciziei CNSC nr. 406/C 1/242/27.03.2007 este nefondată.