Achiziţii publice. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire şi a încheierii/executării contractului de achiziţie. Inadmisibilitate


Este inadmisibil capătul de cerere care priveşte suspendarea procedurii de atribuire a contractului şi este lipsit de obiect cel de al doilea capăt de cerere, care se referă la suspendarea încheierii/sau executării contractului, raportat la susţinerile autorităţii contractante, conform cărora aceasta a suspendat întreaga procedură de atribuire din momentul reevaluării ofertelor, până la soluţionarea, în instanţă, a tuturor litigiilor legate de această procedură.

Secţia comercială şi de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 2919 din 5 iulie 2011

Prin cererea formulată la data de 08.06.2011, petenta S.C. C.C. S.R.L. Negrești Oaș în calitate de leader al Asocierii formata din S.C. C.C. S.R.L. NEGREȘTI OAȘ și S.C. A. S.R.L. MâNEClU, a solicitat, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Administrația Bazinală de apa Someș Tisa Cluj-Napoca și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor suspendarea procedurii de atribuire a Contractului de achiziție publica pentru pentru obiectivul “îndiguire și consolidări de mal pe râul Tisa, între bornele de frontiere 254-319” jud. Maramureș, precum și a încheierii si/sau executării Contractului de achiziție publica pentru pentru obiectivul “îndiguire și consolidări de mal pe râul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319” jud. Maramureș, pana la judecarea irevocabila a Plângerii împotriva Deciziei Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 9894/C6/876,887 din 12.05.2011 depusa la Curtea de Apel Cluj.

La termenul de astăzi, Curtea, din oficiu, a invocat excepția inadmisibilității capătului de cerere care privește suspendarea procedurii de atribuire a contractului și excepția lipsei de obiect în privința celui de al doilea capăt de cerere, care se referă la suspendarea încheierii/sau executării contractului, raportat la susținerile autorității contractante, conform cărora aceasta a suspendat întreaga procedură de atribuire din momentul reevaluării ofertelor, până la soluționarea, în instanță, a tuturor litigiilor legate de această procedură.

Deliberând asupra celor două excepții, Curtea constată că asocierea formata din SC C.C. SRL si SC A. SA MANECIU a participat la licitația publica deschisa organizata de către Administrația Bazinală de Apa Someș Tisa pentru obiectivul “îndiguire si consolidări de mal pe râul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319” jud. Maramureș, criteriul de calificare stabilit prin caietul de sarcini fiind prețul cel mai scăzut.

Propunerea financiara prezentata in cadrul ofertei de către Asociație, este de 48.593.789,47 lei fără TVA.

In urma analizării ofertelor, Autoritatea Contractanta – Administrația Bazinală de apa Someș Tisa, cu Adresa nr.12861/22.12.2010, i-a comunicat petentei ca oferta Asociației nu a fost declarata câștigătoare, “fiind neconforma, în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) din H.G. 925/2006.

De asemenea, i s-a comunicat ca a fost desemnata câștigătoare oferta depusa de SC A. SA Târgu Mureș a cărei valoare este de 48.977.592 lei fără TVA.

Petenta a formulat contestație împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii, respinsă de către CNSC, iar în prezent, pe rolul Curții de Apel Cluj se afla plângerea depusă de către asociere, la data de 01.06.2011.

In vederea protejării atât a intereselor asocierii, cât și a interesului public vizat de atribuirea contractului de achiziție publica, petenta apreciază că este necesară suspendarea procedurii de atribuire a contractului, până la soluționarea plângerii de către Curtea de Apel Cluj.

Raportat atât la prevederile art. 283 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cât și la poziția autorității contractante, conform căreia aceasta a suspendat din oficiu procedura, până la momentul soluționării plângerii, Curtea urmează a constata că, având în vedere actualul cadru legislativ, este inadmisibilă solicitarea de suspendare a procedurii de atribuire, iar cererea de suspendare a încheierii/executării contractului este lipsită de obiect, intimata neintenționând să procedeze la punerea în aplicare a rezultatelor din raportul procedurii de atribuire, la acest moment.

Pentru a dispune astfel, s-a luat în considerare împrejurarea că existența unui obiect determinat, licit și posibil este una dintre condițiile de admisibilitate ale unei cereri de chemare în judecată, în contextul în care instanțele judecătorești sunt chemate să se pronunțe asupra unor solicitări concrete ale părților, iar nu asupra unor situații teoretice.

Obiectul unei cereri de chemare în judecată a fost definit ca fiind protecția unui drept sau a unui interes pentru realizarea cărora calea justiției este obligatorie, respectiv pretenția concretă invocată de către reclamant.

Acest obiect trebuie să fie determinat sau determinabil, licit și posibil, în sensul în care să existe un drept sau interes actual a cărui ocrotire să fie necesară pe cale judiciară.

Așa fiind, întrucât intimata a arătat că nu a procedat și nu va proceda, până la soluționarea plângerii, la încheierea contractului, acest petit apare ca fiind lipsit de obiect, motiv pentru care va fi respins.

(Judecător Mirela Budiu)