Achiziţii publice. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire şi a încheierii/executării contractului de achiziţie. Suspendarea anterioară, de către autoritatea contractantă, a întregii proceduri, până la soluţionarea în instanţă a contestaţiilor form


Prin cererea formulată la data de 08.06.2011, petenta S.C. C.C. S.R.L. Negreşti Oaş în calitate de leader al Asocierii formata din S.C. C.C. S.R.L. NEGREŞTI OAŞ şi S.C. A. S.R.L. MÂNEClU,a solicitat, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Administratia Bazinala de apa Somes Tisa Cluj-Napoca şi Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor suspendarea procedurii de atribuire a Contractului de achizitie publica pentru pentru obiectivul “Indiguire si consolidari de mal pe raul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319” jud.Maramures, precum şi a incheierii si/sau executarii Contractului de achizitie publica pentru pentru obiectivul “Indiguire si consolidari de mal pe raul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319” jud.Maramures, pana la judecarea irevocabila a Plangerii impotriva Deciziei Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nr.9894/C6/876,887 din 12.05.2011 depusa la Curtea de Apel Cluj.

La termenul de astăzi, Curtea, din oficiu, a invocat excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere care priveşte suspendarea procedurii de atribuire a contractului şi excepţia lipsei de obiect în privinţa celui de al doilea capăt de cerere, care se referă la suspendarea încheierii/sau executării contractului, raportat la susţinerile autorităţii contractante, conform cărora aceasta a suspendat întreaga procedură de atribuire din momentul reevaluării ofertelor, până la soluţionarea, în instanţă, a tuturor litigiilor legate de această procedură.

Deliberând asupra celor două excepţii, Curtea constată că asocierea formata din SC C.C. SRL si SC A. SA MANECIU a participat la licitatia publica deschisa organizata de catre Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa pentru obiectivul “Indiguire si consolidari de mal pe raul Tisa, intre bornele de frontiere 254-319” jud.Maramures, criteriul de calificare stabilit prin caietul de sarcini fiind pretul cel mai scazut.

Propunerea financiara prezentata in cadrul ofertei de catre Asociatie, este de 48.593.789,47 lei fara TVA.

In urma analizarii ofertelor, Autoritatea Contractanta – Administratia Bazinala de apa Somes Tisa, cu Adresa nr.12861/22.12.2010, i-a comunicat petentei ca oferta Asociatiei nu a fost declarata castigatoare, “fiind neconforma, în baza prev art. 36 al.2 lit. a din HG 925/2006.

De asemenea, i s-a comunicat ca a fost desemnata castigatoare oferta depusa de SC A. SA Târgu Mureş a cărei valoare este de 48.977.592 lei fara TVA.

Petenta a formulat contestaţie împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii, respinsă de către CNSC, iar în prezent, pe rolul Curtii de Apel Cluj se afla plângerea depusă de către asociere, la data de 01.06.2011.

In vederea protejării atât a intereselor asocierii, cât şi a interesului public vizat de atribuirea contractului de achiziţie publica, petenta apreciază că este necesară suspendarea procedurii de atribuire a contractului, până la soluţionarea plângerii de către Curtea de Apel Cluj.

Raportat atât la prev. art. 283 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cât şi la poziţia autorităţii contractante, conform căreia aceasta a suspendat din oficiu procedura, până la momentul soluţionării plângerii, Curtea urmează a constata că, având în vedere actualul cadru legislativ, este inadmisibilă solicitarea de suspendare a procedurii de atribuire, iar cererea de suspendare a încheierii/executării contractului este lipsită de obiect, intimata neintenţionând să procedeze la punerea în aplicare a rezultatelor din raportul procedurii de atribuire, la acest moment.

Pentru a dispune astfel, s-a luat în considerare împrejurarea că existenţa unui obiect determinat, licit şi posibil este una dintre condiţiile de admisibilitate ale unei cereri de chemare în judecată, în contextul în care instanţele judecătoreşti sunt chemate să se pronunţe asupra unor solicitări concrete ale părţilor, iar nu asupra unor situaţii teoretice.

Obiectul unei cereri de chemare în judecată a fost definit ca fiind protecţia unui drept sau a unui interes pentru realizarea cărora calea justiţiei este obligatorie, respectiv pretenţia concretă invocată de către reclamant.

Acest obiect trebuie să fie determinat sau determinabil, licit şi posibil, în sensul în care să existe un drept sau interes actual a cărui ocrotire să fie necesară pe cale judiciară.

Aşa fiind, întrucât intimata a arătat că nu a procedat şi nu va proceda, până la soluţionarea plângerii, la încheierea contractului, acest petit apare ca fiind lipsit de obiect, motiv pentru care va fi respins. (Judecător Mirela Budiu)