Achiziţii publice. Completarea unor documente a căror valabilitate a fost depăşită. Incidenţa art. 77 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. principiu tratamentului egal. Drept administrativ. Achiziţii publice. Evaluarea ofertelor – achiziţii pub


La Curtea de Apel Bacău, sub nr. 107/32/26.02.2009, a fost înregistrată plângerea formulată de S.C. „P.C” S.R.L. Bacău împotriva deciziei nr. 585/C1/264 din 10.02.2009 prin care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia aceleaşi societăţi formulată în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul local Scorţeni.

În motivarea plângerii petiţionara a susţinut următoarele:

Pentru atribuirea contractului de lucrări „Lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţii construire Baza sportivă multifuncţională, corn Scorţeni” au depus oferte 4 societăţi.

Prin fişa de date a achiziţiei autoritatea contractantă a solicitat, la pct. V – Criterii de calificare – prezentarea de către ofertanţi a certificatelor constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de lată a impozitelor şi taxelor către stat, cu precizarea că „pentru a fi valabile, certificatele constatatoare trebuie emise cu maximum 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii”.

Astfel cum rezultă din procesul-verbal de deschidere a ofertelor nr. 3742/23.12.209, S.C. „A” S.A. a prezentat un certificat un certificat de atestare fiscală emis cu mai mult de 30 de zile înaintea datei şedinţei de deschidere a ofertelor, acesta nefiind valabil în raport cu cerinţele din fişa de date a achiziţiei. însă, oferta a fost considerată acceptabilă şi declarată câştigătoare.

Sub acest aspect a formulat contestaţie, autoritatea contractantă apărându-se prin invocarea art. 77 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006.

Actul normativ invocat prevede posibilitatea completării ofertei cu un document lipsă şi nu înlocuirea unuia existent. în virtutea principiului tratamentului egal, autoritatea contractantă avea obligaţia să analizeze documentele pentru care s-a cerut îndeplinirea unor condiţii aşa cum au fost ele depuse de ofertanţi la data deschiderii ofertelor – situaţi în care trebuia să constate cp oferta depusă de S.C. „A” S.R.L. nu îndeplinea criteriile de calificare.

Analizând decizia contestată în raport de criticile formulate prin plângere, curtea de apel constată următoarele:

În fapt,

Autoritatea contractantă Consiliul local al comunei Scorţeni, jud. Bacău a iniţiat procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, prin cerere de oferte, având ca obiect „Lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţii construire Baza sportivă multifuncţională, corn Scorţeni”.

Potrivit fişei de date a achiziţiei criteriul de atribuire a fost ales oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Valoarea estimativă a contractului este de 873.093 lei fără taxa pe valoarea adăugată.

În fişa de date a achiziţiei, la capitolul V – Criterii de calificare, secţiunea V.l) – Situaţia personală a candidatului/ofertantului, este menţionat drept condiţie obligatorie certificatul constatator privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (pct. 4 lit. a). în legătură cu această condiţie este făcută o notă potrivit căreia, pentru a fi valabile, certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maximum 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii şi vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.

Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 23.12.2008, prilej cu care s-a încheiat procesul-verbal 3742 din care rezultă participarea la procedură a patru societăţi comerciale: S.C. „A.G.” S.R.L. Bacău, S.C. „M.C.” S.R.L. Bacău, S.C. „P.C.” S.R.L. Bacău şi S.C. „A” S.A. Bacău. în procesul-verbal s-a făcut menţiunea, în ceea ce priveşte S.C. „A” S.A. Moineşti, că certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat este expirat.

Urmare a acestui fapt, autoritatea contractantă a solicitat S.C. „A” S.A., prin adresa nr. 3744/23.12.2008, să prezinte în termen de 72 de ore certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile la plata impozitelor şi taxelor către stat.

În aceeaşi zi, 23.12.2008, S.C. „A” S.A. a transmis autorităţii contractante – prin adresa nr. 5651, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 3746/23.12.2008 – certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale exigibile la plata impozitelor şi taxelor către stat, respectiv certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice nr. 816 din 23.12.2008. din care rezultă că societatea nu înregistrează, la data de 23.12.2008, obligaţii de plată.

Astfel cum rezultă din raportul procedurii nr. 247/21.01.2009 toate cele patru oferte au fost considerate admisibile, după ce trei dintre cei patru ofertanţi (mai puţin petiţionara) a transmis autorităţii contractante documentele constatate lipsă ori clarificările care le fuseseră solicitate.

În urma evaluării ofertelor s-a hotărât, conform aceluiaşi raport al procedurii, declararea drept câştigătoare a ofertei S.C. „A” S.A. Moineşti.

Invocând, între altele, şi aspectul arătat în plângerea de faţă, S.C. „P.C.” S.R.L. Bacău a formulat contestaţie împotriva comunicării nr. 249/21.01.2009 prin care oferta sa a fost declarată necâştigătoare, adresându-se, în temeiul art. 255 şi art. 266 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Contestatoarea a solicita următoarele: anularea raportului procedurii de atribuire a contractului deoarece oferta declarată câştigătoare nu îndeplinea condiţiile de calificare solicitate prin fişa de date a achiziţiei; reanalizarea ofertelor depuse şi stabilirea ofertei câştigătoare în funcţie de documentele depuse în oferte şi ţinând cont de condiţiile impuse în fişa de date a achiziţiei; anularea comunicării care i-a fost transmisă.

Prin decizia nr. 585/C1/264 din 10.02.2009 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia reţinând, cu privire la aspectul invocat în plângere, autoritatea contractantă a aplicat corect dispoziţiile art. 77 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, solicitând S.C. „A” S.R.L. certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale exigibile la plata impozitelor şi taxelor către stat.

În drept,

Curtea de apel consideră că nu există motive pentru care decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor să fie modificată conform art. 285 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Potrivit art. 77 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi a/au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională, aceasta va solicita ofertanţilor/candidaţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp, de regulă în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea să parvină în timp util ofertanţilor/candidaţilor.

În cauză, certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale exigibile la plata impozitelor şi taxelor către stat prezenta de S.C. „A” S.A. nu mai era valabil întrucât nu era emis cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii. Această din urmă cerinţă este în acord cu dispoziţiile cuprinse în art. 112 alin. 3 teza I din -dispoziţii potrivit cărora certificatul de atestare poate fi utilizat de către contribuabil pe o perioadă de până la 30 de zile de la data emiterii.

Scopul cerinţei din fişa de date a achiziţiei este acela ca ofertanţii să facă dovada faptului că aceştia nu au obligaţii fiscale exigibile la data deschiderii ofertelor. Ori această dovadă a fost făcută de S.C. „A” S.A. care a depus un asemenea certificat emis în ziua şedinţei de deschidere a ofertelor. Dacă legea permite completarea unui document care lipseşte, cu atât mai mult este posibilă înlocuirea unui document care – având, potrivit Codului de procedură fiscală care îi reglementează regimul, o durată de valabilitate limitată -a depăşit durata sa legală de valabilitate cu un nou document care atestă, practic, aceeaşi situaţie fiscală a contribuabilului devenit ofertant.

Nu poate fi reţinută nici situaţia de excepţie invocată de petiţionară, situaţie reglementată cu titlu de excepţie de art. 77 alin. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. Potrivit acestui text, prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseşte, în situaţia în care prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalţi ofertanţi/candidaţi, aducându-se atingere principiului tratamentului egal. Depunerea certificatului de atestare fiscală nr. 816/23.12.2008 nu poate fi considerată ca o situaţia generatoare de avantaje în favoarea S.C. „A” S.A. întrucât relevantă este situaţia atestată de acest certificat, situaţie identică cu cea atestată de certificatul iniţial. în consecinţă, nu se poate reţine nici că prin completarea acestui document s-ar fi adus atingere principiului tratamentului egal prevăzut de art. 2 alin. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 întrucât autoritatea contractantă nu a aplicat un tratament diferenţiat ofertanţilor, ci dimpotrivă, a permis şi altor doi participanţi să completeze documentele lipsă; nu a avut loc o între ofertanţi, toţi participanţii beneficiind de o analiză obiectivă a ofertelor, iar nu de una formală cum s-ar fi întâmplat dacă autoritatea contractantă nu ar fi ţinut seama de certificatul de atestare fiscală nr. 816/23.12.2008.

Faţă de cele ce preced, curtea de apel constată că plângerea este nefondată.