Achiziţii publice. Contestaţie tardivă. Calculul termenului de contestare. Acte ale autorităţilor publice


Art. art.2562 alin.1 lit.b, Art.55 lit.b, Art.3 lit.z

din OUG nr.34/2006 modificată prin OUG nr.76/2010

În aplicarea prevederilor art.2562 alin.1 lit.b din OUG nr.34/2006, raportat la art.55 lit.b şi art.3 lit.z din OUG nr.34/2006 actualizată cu ultimele modificări aduse prin OUG nr.76/2010, persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului în termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă,în funcţie de valoarea estimată a contractului. Modul în care se calculează termenele este reglementat special prin art.3 lit.z din OUG nr.34/2006 prin zile înţelegându-se zile calendaristice, în afara cazului când se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului, ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau în care s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calcul.

Secţia de Administrativ şi Fiscal – Decizia nr.1494/ 7 septembrie 2010

Autoritatea contractantă C.B. a organizat achiziţia publică pentru atribuirea contractului de lucrări „Proiect integrat înfiinţare reţea publică de apă şi apă uzată în sat B., îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în satele aparţinătoare comunei B, protejată pentru persoane cu handicap, achiziţionare şi dotare cu bunuri de moştenire culturală,comuna B., judeţul A.”, prin licitaţie deschisă, valoarea estimată a contractului fiind de 7.714.803 lei RON fără TVA, sens în care a publicat anunţul de participare nr.96622/24.03.2010.

Prin comunicarea nr.307/8.07.2010 autoritatea contractantă a informat participanta la procedură SC ”A.S.” SRL că oferta sa a fost declarată inacceptabilă conform art.36 al.1 din HG nr.926/2006, întrucât nu îndeplinea cerinţele minime de calificare privind experienţa similară, detaliind această concluzie raportat la contractele depuse de societatea ofertantă.

Împotriva acestei comunicări SC ”A.S.” SRL a declarat contestaţie, înregistrată la societate sub nr.281/16.07.2010, iar la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr.25642/16.07.2010, în care a criticat calificarea ofertei sale ca inacceptabilă, arătând că în urma admiterii contestaţiei sale, autoritatea contractantă nu mai putea repune în discuţie aspecte care au fost stabilite de CNSC, astfel că folosind aceleaşi argumente desfiinţate de CNSC, nu putea declara oferta sa din nou ca inacceptabilă.

Prin Decizia CNSC nr.3986/398C4/4560 din 30.07.2010 s-a respins ca tardivă contestaţia SC”A.S.”SRL reţinând că autoritatea contractantă i-a comunicat contestatoarei rezultatul procedurii la 10.07.2010, astfel că potrivit art. 2562 alin.1 lit.b din OUG nr.34/2006, art.55 al.2 şi art.3 lit.z din acelaşi act normativ, contestaţia trebuia înregistrată în termen de 5 zile calendaristice, termenul împlinindu-se la 15.07.2010, iar contestaţia a fost formulată şi înregistrată la CNSC în 16.07.2010, fiind tardivă.

Împotriva Deciziei CNSC nr.3986/398C4/4560/30.07.2010 a formulat plângere SC ”A.S.” SRL, în contradictoriu intimata CB înregistrată la Curtea de Apel Alba Iulia sub dosar nr.1062/57/2010.

Prin plângerea sa petenta solicită a se dispune anularea deciziei CNSC şi a Raportului de atribuire nr.306/7.07.2010, calificarea ofertei sale ca fiind conformă cerinţelor de eligibilitate şi obligarea autorităţii contractante să continue procedura de atribuire a contractului.

S-a solicitat şi suspendarea provizorie a procedurii până la soluţionarea plângerii în fond, însă această cerere nu a mai fost susţinută.

În motivarea plângerii petenta susţine că prin decizia atacată a fost soluţionată greşit excepţia tardivităţii contestaţiei prin aplicarea greşită a art.3 lit.”z” din OUG nr.34/2006 în raport cu art.2562 al.1 lit.b, în fapt termenul de 5 zile calendaristice calculat „de la începutul primei ore a primei zile a termenului, se încheie la 16 iulie, ora 24,00, astfel că şi contestaţia este în termen.

Pe fond petenta susţine că oferta sa era conformă cerinţelor din fişa de date a achiziţiei, astfel încât în mod greşit a fost descalificată, indicând în concret care sunt argumentele acestui motiv.

Prin întâmpinare autoritatea contractantă solicită respingerea plângerii, apreciind decizia CNSC ca legală, întrucât termenul de 5 zile calendaristice s-a calculat corect prin interpretarea art.3 lit.z din OUG nr.34/2006, acesta împlinindu-se în 15.07.2010 la ora 24,00.

Instanţa a analizat în primul rând legalitatea deciziei CNSC prin care s-a respins ca tardivă contestaţia petentei.

Plângerea s-a apreciat a fi nefondată.

Părţile sunt de acord că petentei i s-a comunicat rezultatul procedurii la 10.06.2010 şi aceasta a declarat şi înregistrat contestaţia la 16.07.2010 la CNSC.

În cauză se aplică prevederile art.2562 alin.1 lit.b din OUIG nr.34/2006, raportat la art.55 lit.b şi art.3 lit.z din OUG nr.34/2006 actualizat cu ultimele modificări aduse prin OUG nr.76/2010.

CNSC a reţinut corect aplicabilitatea în cauză a acestor texte legale.

Astfel, potrivit art.2562 al.1 lit.b „Persoana vătămată poate sesiza CNSC …..în vederea anulării actului……în termen de……b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art.23 şi ale cap.II secţiunea 2-a este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art.55 al.2”.

Valoarea estimată a contractului este 7.714.803 lei conform fişei de date a achiziţiei, iar termenul este de 5 zile şi începe să curgă din ziua următoarele celei în care s-a primit comunicarea, deci începând cu 11.07.2010 ora „0”.

Modul în care se calculează termenele este reglementat special prin art.3 lit.z din OUG nr.34/2006, prin zile înţelegându-se zile calendaristice, în afara cazului când se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului, ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau în care s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calcul.

În aplicarea acestui text de lege, termenul de 5 zile implică 5 zile calendaristice, începând cu 11.07.2010 ora zero, acest termen împlinindu-se aşa cum corect a reţinut CNSC în 15.07.2010 ora 24,00.

Ori contestaţia petentei a fost formulată în 16.07.2010, cu depăşirea celor 5 zile calendaristice, astfel încât corect a fost respinsă ca tardivă prin Decizia CNSC atacată. Faţă de aceste considerente, nefiind incidente criticile de nelegalitate şi netemeinicie invocate, s-a respins plângerea petentei conform art.304 pct.9, 3041 Cod procedură civilă raportat la art.283 al.3 din OUG nr.34/2006 şi 312 al.1 Cod procedură civilă.