ACHIZITII PUBLICE Contracte


– art.266, 271, 272, 277, 283, 285 din OUG 34/2006;

– art. 312 alin.5 Cod procedura civila.

În situatia în care în fata CNSC se face dovada depunerii în termen legal a contestatiei formulate în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, iar exceptia tardivitatii contestatiei este respinsa, consiliul este obligat sa procedeze la solutionarea ei pe fond chiar daca pâna la parvenirea prin posta a contestatiei s-a procedat de catre autoritatea contractanta la încheierea contractului.

Prin decizia nr.2548/44/C10/2178 din 13.06.2008 pronuntata în dosar nr.2178/2008, Consiliul National de Solutionare a Contestatiile a respins exceptia tardivitatii invocata de autoritatea contractanta, ca neîntemeiata.

A respins contestatia formulata de SC S.SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractanta Primaria Comunei C. ca inadmisibila si a dispus continuarea procedurii.

Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a avut în vedere ca autoritatea contractanta a initiat procedura de atribuire prin “licitatie deschisa”, a contractului de achizitie publica de lucrari, având ca obiect “Alimentare cu apa a localitatilor T., S., S. – comuna C.” prin publicarea în S.E.A.P. a anuntului de participare nr.46388/14.03.2008 stabilind data limita de depunere a ofertelor la 15.04.2008 si criteriul de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

Raportat la valoarea estimata a contractului de achizitie publica, data transmiterii (pe fax) a comunicarii rezultatului procedurii, respectiv 21.05.2008, precum si data transmiterii contestatiei catre C.N.S.C, conform trimiterii postale din data de 26.05.2008, contestatia a fost formulata în termenul legal de 5 zile.

Depunerea contestatiei la C.N.S.C. a fost înregistrata sub nr.119336/28.05.2008, iar la sediul autoritatii contractante a fost înregistrata sub nr.1593/28.05.2008, numar ulterior celui sub care a fost înregistrata la autoritatea contractanta.

Împotriva deciziei C.N.S.C., în termen legal a formulat plângere SC S.SRL solicitând :

1.Sa se dispuna suspendarea Deciziei nr.2548/44C10/2178 pronuntata de C.N.S.C. pâna la solutionarea plângerii formulate, în temeiul art.284 alin.1 din OUG 34/2006.

2.Sa se constate nulitatea absoluta a contractului încheiat în perioada de suspendare.

3.Sa se dispuna admiterea plângerii, desfiintarea deciziei si trimiterea cauzei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor spre solutionare pe fond, potrivit art.280 alin.2 din OUG 34/2006.

4.În subsidiar, admiterea plângerii si modificarea deciziei în sensul admiterii contestatiei, anularii actului de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire prin licitatie publica, anularea raportului procedurii si obligarea autoritatii contractante la reluarea procedurii.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca prin Decizia nr.2548/44C10/2178/13.06.2008, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins exceptia tardivitatii invocata de autoritatea contractanta ca neîntemeiata si a respins contestatia formulata de societate ca inadmisibila, dispunând continuarea procedurii. Considerentul retinut de C.N.S.C. pentru respingerea exceptiei tardivitatii ca neîntemeiata a fost faptul ca, asa cum reiese din dovada trimiterii postale din data de 26.05.2008, contestatia a fost formulata în termenul legal de 5 zile. În contradictie cu aceasta constatare, considerentul pentru respingerea contestatiei ca inadmisibila este faptul ca, chiar daca contestatia a fost depusa în termenul legal, a fost înregistrata la C.N.S.C. si la autoritatea contractanta cu un numar ulterior celui cu care a fost înregistrat contractul de achizitie de lucrari încheiat deja de catre autoritatea contractanta cu SC D.E. si C. O.SRL, ofertantul declarat câstigator. Organismul administrativ jurisdictional, considerând “data înregistrarii” contestatiei drept termen procedural de referinta, a apreciat ca, potrivit prev.art.266(1) din OUG 34/2006, consiliul este competent sa solutioneze contestatiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului, astfel încât contestatia formulata ar fi inadmisibila.

A considerat petenta ca, contestatia formulata de societate a fost înaintata spre solutionare C.N.S.C. cu respectarea termenului precum si a procedurilor de comunicare a actelor prevazute de lege. Potrivit art.272 din OUG 34/2006 – (1) Contestatia poate fi depusa în toate fazele procedurii de atribuire si împotriva oricarui act al autoritatii contractante, astfel cum este definit la art.255 alin.(4). (3) În cazul în care valoarea estimata conform prevederilor cap.II sectiunea 2 a contractului/acordului-cadru care urmeaza sa fie atribuit/încheiat este egala cu sau mai mica decât pragurile valorice prev.la art.55 alin.(2), contestatia poate fi depusa în cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta, în conditiile ordonantei de urgenta, de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal.

A aratat ca acest fapt a fost recunoscut si de catre C.N.S.C. asa cum reiese din considerentele deciziei pronuntate si din solutionarea exceptiei tardivitatii invocate de autoritatea contractanta în sensul respingerii acesteia ca neîntemeiata. Depunerea contestatiei catre C.N.S.C. si catre autoritatea contractanta a fost în mod evident facuta cu respectarea prevederilor legale de comunicare si transmitere a actelor procedurale, prin posta recomandata cu confirmare de primire, fiind predata la oficiul postal potrivit recipisei, la data de 26.05.2008.

A mai aratat petenta ca, potrivit art.277 din OUG 34/2006 – (1) Depunerea contestatiei în fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire pâna la data solutionarii contestatiei de catre Consiliu. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absoluta. Contestatia a fost depusa atât la C.N.S.C. cât si la autoritatea contractanta în termen, la data de 26.05.2008. Dupa data depunerii contestatiei, în perioada suspendarii de drept a procedurii de atribuire, la data de 27.05.2008, autoritatea contractanta a încheiat contractul de achizitie nr.1574/28.05.2008 privind lucrarea publica respectiva. C.N.S.C. a stabilit ca si reper procedural “data înregistrarii” contestatiei la autoritatea contractanta cât si la consiliu, desi aceasta interpretare nu este sustinuta nici de prevederile legale si nici de doctrina si jurisprudenta.

Asa fiind, a considerat contractul încheiat în perioada suspendarii de drept ca fiind absolut nul iar respingerea contestatiei ca inadmisibila fiind netemeinica si nelegala. Mai mult, conf.art.266(1) din OUG 34/2006, consiliul este competent sa solutioneze contestatiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului. Contestatia petentei, a fost formulata înainte de încheierea contractului de achizitie publica.

S-a mai aratat de petenta, ca organismul administrativ – jurisdictional, prin decizia atacata a respins contestatia pe calea exceptiei de inadmisibilitate, fara a intra în cercetarea motivelor de fond si fara a da o dezlegare fondului contestatiei, interpretând gresit situatia de fapt si de drept în cauza si din acest motiv apreciaza ca fiind incidente prev.art.285 alin.2.

În ce priveste fondul contestatiei, a solicitat a se observa faptul ca acesta este întemeiata pentru motivele aratate în cuprinsul ei, ca oferta societatii îndeplinea cerintele de eligibilitate stabilite prin lege si prin documentatia de atribuire fiind în mod gresit respinsa ca inacceptabila, cu atât mai mult cu cât oferta sa întrunea un punctaj suficient pentru a fi declarata câstigatoare.

Intimata Primaria com.C. a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata, cu motivarea ca contractul de achizitie s-a încheiat. Faza procedurii licitatiei a fost depasita, iar contestatia a parvenit în 28 mai.

Examinând plângerea formulata de petenta SC S.SRL, instanta a apreciat ca acesta este fondata.

Conform prev.art.272 alin.1 din OUG 34/2006 “Contestatia poate fi depusa în toate fazele procedurii de atribuire si împotriva oricarui act al autoritatii contractante, astfel cum este definit la art.255 alin.(4)”.

Alin.3 al aceluiasi articol, ” În cazul în care valoarea estimata conform prevederilor cap.II sectiunea a 2-a a contractului/acordului-cadru care urmeaza sa fie atribuit/încheiat este egala cu sau mai mica decât pragurile valorice prevazute la art.55 alin.2, contestatia poate fi depusa în cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal”.

Potrivit prev. art.277 alin.1 din OUG 34/2006 ” Depunerea contestatiei în fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire pâna la data solutionarii contestatiei de catre Consiliu. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absoluta”.

De asemenea conf.art.266 alin.1 din ordonanta de urgenta, “consiliul este competent sa solutioneze contestatiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului”..

În speta Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins exceptia de tardivitate invocata de catre autoritatea contractanta, motivând ca raportat la valoarea estimata a contractului de achizitie publica, data transmiterii (pe fax) a comunicarii rezultatului procedurii, respectiv 21.05.2008, precum si data transmiterii contestatiei catre Consiliu, conform trimiterii postale din data de 26.05.2008, contestatia a fost formulata în termenul de 5 zile prev.de art.272 alin.3 din ordonanta de urgenta.

Cu toate acestea a fost respinsa ca inadmisibila contestatia formulata de petenta SC S.SRL pe considerentul ca depunerea contestatiei a fost înregistrata la C.N.S.C. Bucuresti sub nr.119336/28.05.2008, iar la sediul autoritatii contractante a fost înregistrata sub nr.1593/28.05.2008, numar ulterior celui sub care a fost înregistrat la autoritatea contractanta, contractul încheiat cu SC D.E.si C.SRL, respectiv nr.1574/27.05.2008.

Instanta a apreciat ca fiind gresita aceasta solutie adoptata de Consiliu deoarece, în cauza, depunerea contestatiei atât catre C.N.S.C. cât si catre autoritatea contractanta a fost facuta cu respectarea prevederilor legale de comunicare si transmitere a actelor procedurale, prin posta recomandata cu confirmare de primire, fiind predata la oficiul postal potrivit recipisei la data de 26.05.2008.

Din coroborarea prev.art.271 alin.4 din ordonanta de urgenta cu prev.art.104 Cod procedura civila, rezulta ca actele de procedura trimise prin posta se socotesc împlinite în termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal înainte de împlinirea termenului.

Drept urmare, stabilirea de catre C.N.S.C. ca si reper procedural a datei înregistrarii contestatiei la autoritatea contractanta cât si la Consiliu nu este sustinuta nici de prevederile legale, nici de doctrina si jurisprudenta.

Textul art.266 alin.1 din OUG 34/2006 obliga consiliul sa solutioneze contestatiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului iar afirmatia din decizie în sensul ca nu ar fi incidente în cauza prev.art.277 alin.1, la care s-a facut referire mai sus, nu poate fi acceptata de instanta câta vreme depunerea contestatiei în fata Consiliului se considera a fi fost facuta la 26.05.2008, data trimiterii actelor de procedura prin posta. De altfel, însusi C.N.S.C. a retinut în decizia contestata, când a respins exceptia de tardivitate, ca petenta a formulat contestatia în termenul de 5 zile prev.de art.272 alin.3 din ordonanta de urgenta, conform trimiterii postale din data de 26.05.2008.

În consecinta, în baza considerentelor expuse, în temeiul prev.art.312 alin.5 Cod procedura civila rap.la prev.art.283 si art.285 alin.2 din OUG 34/2006, instanta a admis ca fondata plângerea declarata de petenta SC S.SRL împotriva Deciziei nr.2548/44/C10/2178/13.06.2008 pronuntata de C.N.S.C., care a fost casata cu trimitere pentru o noua judecare la C.N.S.C., urmând a se proceda la solutionarea pe fond a contestatiei.