Achizitii publice. Decizie Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor emisa cu respectarea dispozitiilor art. 209 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Contracte economice


– art. 209 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

In ceea ce priveste pretinsa încalcare a dispozitiilor art. 209 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, instanta apreciaza ca hotarârea Consiliului respecta prevederile art. 209 alin. 1 lit. d, cu raportare la art. 209 alin. 2 lit. a si b. Astfel, Consiliul a constatat abateri care au fost afectat procedura de atribuire, prin încalcarea de catre autoritatea contractanta O. A. a prevederilor art. 33 alin. 4 din HG nr. 925/2006, art. 72 si 80 din OUG nr. 34/2006. Aceste încalcari au afectat direct si nemijlocit pe contestatoare si au adus atingere principiilor prevazute de art. 2 alin. 2 lit. a – f din ordonanta. Pe de alta parte, aceste încalcari nu pot fi remediate, astfel cum se sustine in plângere, prin deschiderea ofertei respinse nelegal de autoritate. O astfel de masura este de natura a încalca principiile tratamentului egal si al transparentei, consacrate de art. 2 alin. 2 lit. b si d din OUG nr. 34/2006, in detrimentul ofertantilor concurenti ale caror oferte au fost deschise si analizate si sunt cunoscute de petenta. De astfel, aceasta este ratiunea pentru care legiuitorul a prevazut in mod expres prin prevederile art. 80 obligatia autoritatii de a deschide ofertele la data, ora si adresa indicate in anuntul de participare, pentru a se asigura transparenta procedurii, dar si tratamentul egal al participantilor prin pastrarea caracterului secret al continutului ofertelor pâna la acest moment. Contrar sustinerilor petentei, masura de anulare a procedurii nu are ca efect interzicerea dreptului sau de a participa la procedura de achizitie publica, aceasta putând sa adreseze o noua oferta in noua procedura, situatia in care se regasesc si ofertantii concurenti.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1745/19.07.2010)

Prin decizia nr. 2713/262C4/3261 din data de 04.06.2010 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu majoritate, a admis in parte contestatia formulata de SC T. SRL in contradictoriu cu O. A. si a anulat procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor nr. 4769/25.05.2010. Totodata, Consiliul a decis anularea întregii proceduri conform art. 278 alin. 6 din OUG nr. 34/2006. Pentru a pronunta aceasta decizie, Consiliul a retinut ca autoritatea contractanta O. A. a încalcat dispozitiile art. 33 alin. 1 din hotarâre, in conditiile in care, in vederea deschiderii ofertelor depuse si consemnarii elementelor principale ale fiecarei oferte si a documentelor lipsa, nu se poate desfasura decât o singura sedinta de deschidere la data si ora indicate in anuntul de participare, situatiile de exceptie fiind expres reglementate. A considerat Consiliul ca sedinta de deschidere a ofertelor nu se poate repeta pentru ca astfel sa fie luata in considerare si oferta SC Transmim SRL, astfel încât nu pot fi adoptate masuri de remediere care sa permita continuarea procedurii.

Împotriva acestei decizii a formulat plângere SC T. SRL, înregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII a Contencios Administrativ si Fiscal la data de 15.06.2010 sub nr. 5323/2/2010.

În motivarea plângerii petenta a aratat ca decizia de anulare a întregii procedurii de atribuire este abuziva întrucât Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor s-a pronuntat asupra unui capat de cerere ce nu a fost solicitat de niciuna dintre parti, încalcându-se astfel prevederile art. 129 alin 6 Cod procedura civila. Se sustine ca decizia de anulare a întregii proceduri nu respecta prevederile art. 209 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 care presupune ca anularea unei proceduri de atribuire poate fi dispusa doar in conditii expres prevazute de lege, cum ar fi abateri grave de la prevederile legislative. Arata petenta ca CNSC a recunoscut dreptul sau de a participa la procedura, iau prin anularea acestuia s-ar interzice acest drept.

Se sustine ca procedura de atribuire nu poate fi anulata pe baza de speculatii si temeri, iar decizia de continuare a acesteia prin deschiderea ofertei depuse de SC T. SRL nu ar conduce la încalcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica cum ar fi promovarea concurentei între operatorii economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica prevazute de art. 2 din OUG nr. 34/2006.

In drept cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 129 alin. 6 Cod procedura civila, art. 209 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, art. 278 alin. 2 din OUG nr. 34/2006.

La data de 05.07.2010 intimatul O. A. a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat admiterea actiunii si modificarea deciziei nr. 2713/262C4/3261 emisa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in sensul dispunerii continuarii procedurii prin deschiderea ofertei SC Transmim SRL.

Analizând actele si lucrarile dosarului prin prisma sustinerii partilor, Curtea retine urmatoarele:

La data de 31.03.2010 O. A., in calitate de autoritate contractanta, a initiat procedura de licitatie deschisa in vederea contractarii de lucrari “de proiectare si executie pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de turism in statiunea balneoclimaterica Amara pentru reamenajarea plajei si lacului din complexul de agrement Perla, înfiintarea unui centru de informare turistica si reabilitarea principalelor cai de acces catre unitatile hoteliere””.

In data de 28.05.2010 petenta SC Transmim SRL a formulat contestatie privind procedura si a solicitat anularea deciziei autoritatii de a nu lua in considerare scrisoarea de garantie bancara prezentata si acceptarea ofertei acesteia.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a retinut ca fiind întemeiate criticile formulate de catre petenta si a admis contestatia acesteia prin decizia a carei modificare se solicita, dispunând totodata anularea procedurii pentru considerentele anterior expuse.

Verificând legalitatea si temeinicia deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, Curtea apreciaza ca plângerea petentei este neîntemeiata.

Astfel, se sustine de catre reclamanta SC T. SRL ca decizia nr. 2713/262C4/3261 din 04.06.2010 este abuziva întrucât încalca dispozitiile art. 129 alin. 6 Cod procedura civila. Potrivit textului de lege invocat, “judecatorii hotarasc numai asupra obiectului cererii deduse judecatii”. Acest articol reprezinta o aplicare a principiului disponibilitatii care presupune ca judecatorii nu pot depasii limitele investirii lor, fara deosebire dupa cum obiectul este formulat printr-o cerere principala, accesorie sau incidentala. Pe de alta parte, potrivit dispozitiilor art. 278 alin. 6 din OUG nr. 34/2006 “in functie de solutia pronuntata, Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de achizitie publica”. Prin urmare, prin prevederi cu caracter special, legiuitorul a pus in sarcina Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor obligatia de a se pronunta asupra continuarii sau anularii proceduri, fara a distinge dupa cum contestatorul a solicitat sau nu expresis verbis acest lucru. De aceea, Curtea retine ca masura dispusa de Consiliu nu reprezinta o încalcare a prevederilor art. 129 alin. 6 Cod procedura civila, atât timp cât este obligatia legala a Consiliului sa dispuna continuarea ori anularea procedurii.

In ceea ce priveste pretinsa încalcare a dispozitiilor art. 209 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, instanta apreciaza ca hotarârea Consiliului respecta prevederile art. 209 alin. 1 lit. d, cu raportare la art. 209 alin. 2 lit. a si b. Astfel, Consiliul a constatat abateri care au fost afectat procedura de atribuire, prin încalcarea de catre autoritatea contractanta O. A. a prevederilor art. 33 alin. 4 din HG nr. 925/2006, art. 72 si 80 din OUG nr. 34/2006. Aceste încalcari au afectat direct si nemijlocit pe contestatoare si au adus atingere principiilor prevazute de art. 2 alin. 2 lit. a – f din ordonanta. Pe de alta parte, aceste încalcari nu pot fi remediate, astfel cum se sustine in plângere, prin deschiderea ofertei respinse nelegal de autoritate. O astfel de masura este de natura a încalca principiile tratamentului egal si al transparentei, consacrate de art. 2 alin. 2 lit. b si d din OUG nr. 34/2006, in detrimentul ofertantilor concurenti ale caror oferte au fost deschise si analizate si sunt cunoscute de petenta. De astfel, aceasta este ratiunea pentru care legiuitorul a prevazut in mod expres prin prevederile art. 80 obligatia autoritatii de a deschide ofertele la data, ora si adresa indicate in anuntul de participare, pentru a se asigura transparenta procedurii, dar si tratamentul egal al participantilor prin pastrarea caracterului secret al continutului ofertelor pâna la acest moment. Contrar sustinerilor petentei, masura de anulare a procedurii nu are ca efect interzicerea dreptului sau de a participa la procedura de achizitie publica, aceasta putând sa adreseze o noua oferta in noua procedura, situatia in care se regasesc si ofertantii concurenti.

Pentru toate aceste motive, in baza art. 283 si art. 285 din OUG nr. 34/2006, instanta v respinge plângerea c neîntemeiata.