Achizitii publice. Dreptul autoritatii contractante de a organiza o procedura de achizitie publica trebuie sa se subsumeze scopului prevazut de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, respectiv asigurarea utilizarii eficiente a fondur


– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Decizia de anulare a procedurii de atribuire emisa de autoritatea contractanta este legala, împrejurare retinuta corect de C.N.S.C. prin decizia contestata, având în vedere ca procedura e achizitie publica organizata de Primaria Municipiului Bucuresti vizeaza atribuirea unui contract având ca obiect “valorificarea deseurilor metalice rezultate din demolari la statia de epurare a apelor uzate – Etapa 1”, ce nu face obiectul OUG nr.34/2006, întrucât nu poate fi asimilat contractului de servicii reglementat de art.6 din acest act normativ.

Astfel, contractul de servicii este definit de art.6 alin.1 din OUG nr.34/2006 ca fiind acel contract de achizitie publica,altul decât cel de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în anexele nr.2A si 2B.

Astfel, contractul de servicii este definit de art.6 alin.1 din OUG nr.34/2006 ca fiind acel contract de achizitie publica,altul decât cel de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în anexele nr.2A si 2B.

Serviciul de vânzare deseuri nu se regaseste în anexa nr.2A, iar din ofertele prezentate rezulta ca este mult mai mic costul debitarii,încarcarii si transportului decât cel al vânzarii.

Serviciul de vânzare deseuri nu se regaseste în anexa nr.2A, iar din ofertele prezentate rezulta ca este mult mai mic costul debitarii,încarcarii si transportului decât cel al vânzarii.

Prin urmare, autoritatea contractanta a organizat eronat procedura de achizitie publica în vederea atribuirii unui contract de servicii, în temeiul OUG nr.34/2006,scopul acestui act normativ fiind de a se asigura utilizarea eficienta a fondurilor publice (art.2 alin.1 lit.d) si nu se obtinere a unor venituri din diverse operatiuni de prestare servicii sau de vânzare.

Prin urmare, autoritatea contractanta a organizat eronat procedura de achizitie publica în vederea atribuirii unui contract de servicii, în temeiul OUG nr.34/2006,scopul acestui act normativ fiind de a se asigura utilizarea eficienta a fondurilor publice (art.2 alin.1 lit.d) si nu se obtinere a unor venituri din diverse operatiuni de prestare servicii sau de vânzare.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR. 1103/26 APRILIE 2010)

Deliberând asupra cauzei de fata:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, sub nr.96/2/2010, petenta SC A. I. SRL a solicitat, în contradictoriu cu intimata P. M. B., modificarea Deciziei nr.6871/C2/7706/11.12.2009 emisa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.), anularea deciziei intimatei de anulare a procedurii de achizitie publica în cauza, obligarea autoritatii contractante la continuarea procedurii de achizitie publica, analizarea ofertelor depuse în conformitate cu criteriile enuntate în documentatia de atribuire si declararea SC A. SRL drept câstigatoare a procedurii de achizitie publica.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca P. M. B. a organizat procedura de achizitie publica deschisa având ca obiect – “Servicii debitare, încarcare, transport si valorificare a deseurilor metalice rezultate din demolari la statia de epurare a apelor uzate Bucuresti – Etapa I” – CPV 90512000-9, având drept unic criteriu de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

Petenta a mai aratat ca, la data de 14.10.2009, a avut loc deschiderea celor 7 oferte depuse, ocazie cu care s-a încheiat procesul verbal nr.4747/14.10.2009 si s-a constatat de catre membrii comisiei de evaluare ca nu s-au înregistrat obiectii cu privire la derularea procedurii, fapt pentru care comisia a oprit spre analiza ofertele depuse.

Ulterior, la data de 03.11.2009, petentei i s-a comunicat adresa nr.6734/03.11.2009 a P. M. B., prin care i s-a adus la cunostinta anularea procedurii “întrucât datorita unor abateri de la prevederile legislative a fost afectata procedura de atributie, facând imposibila atribuirea contractului”.

În opinia petentei, aceasta decizie este arbitrara si lipsita de temei legal, pentru urmatoarele motive:

1. Cerinta motivarii deciziei de anulare a procedurii de atribuire rezulta din caracterul exceptional al deciziei de anulare, potrivit art.209 din OUG nr.34/2006 (regula constituind-o atribuirea contractului în urma procedurii).

Pe cale de consecinta, tinând cont si de disp. art.200 din OUG nr.34/2006, de faptul ca legea impune conditia notei justificative pentru decizia de prelungire doar a perioadei de evaluare, este evident ca decizia de anulare a procedurii de atribuire necesita o justificare cel putin la fel de temeinica.

Or, în cazul de fata, prin adresa nr.6734/03.11.2009 a Primariei nu se aduc justificari cu privire a decizia de anulare a procedurii;

2. Mult mai târziu, prin punctul de vedere nr.7886/19.11.2009, depus în cadrul procedurii la C.N.S.C., Primaria a formulat o motivare a deciziei sale, însa aceasta motivare este întocmita pro causa si nu se încadreaza/ nu fundamenteaza temeiul de drept invocat pentru anularea procedurii.

Petenta a subliniat, ca un prim aspect, ca motivarea Primariei “apare” mult dupa ce decizia de anulare a procedurii fusese luata, ca aceasta motivare nu se regaseste nici în adresa nr.6734/03.11.2009 si nici ca raspuns la interpelarea petentei nr.145/05.11.2009, astfel ca lipsa unei atare motivari la momentul luarii deciziei de anulare a procedurii de atribuire echivaleaza cu nerespectarea de catre autoritatea contractanta a prevederilor art.210 din OUG nr.34/2006.

3. Motivarea cuprinsa în punctul de vedere nr.7886/19.11.2009 al Primariei nu fundamenteaza decizia de anulare a procedurii, întrucât sustinerea potrivit careia Primaria ar fi trebuit sa aplice mai degraba o procedura de vânzare este nefondata, în conditiile în care componenta de valorificare a deseurilor metalice reprezinta doar o parte a serviciilor contractate, care nu poate fi separata de celelalte.

Or, documentatia de atribuire continea criterii clare de determinare în privinta tuturor serviciilor contractate, care se aplicau în mod echitabil tuturor ofertantilor, nefiind incident niciun caz de anulare a procedurii.

În concluzie, petenta a solicitat sa se constate ca decizia autoritatii contractante de anulare a procedurii este abuziva si discretionara, întrucât nu ne aflam în prezenta unui caz de abatere grava de la prevederile legale care sa faca imposibila atribuirea contractului, astfel ca se imnpune anularea acesteia.

Intimata a formulat concluzii scrise în cauza, prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondata si mentinerea ca legala si temeinica a Deciziei nr.6871/C2/7706/11.12.2009 a C.N.S.C., sustinând, în esenta, ca procedura de atribuire a fost anulata în mod legal, deoarece în mod gresit s-a organizat licitatia conform procedurii de achizitie de servicii prevazute de OUG nr.34/2006, în conditiile în care nu era vorba numai de plata unor servicii catre un tert, ci si de realizarea unor venituri din valorificarea fierului vechi, realizare de venituri care nu numai ca depasea cheltuielile cu respectivele servicii, dar nici nu putea face obiectul OUG nr.34/2006.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele:

Prin Decizia C.N.S.C. nr.6871/C2/7706/11.02.2009 s-a respins ca nefondata contestatia formulata de SC A. I. SRL, în contradictoriu cu P. M. B.

Pentru a decide astfel, Consiliul a retinut urmatoarele:

Primaria Municipiului Bucuresti, în calitate de autoritate contractanta, a organizat procedura de licitatie deschisa, pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect “Servicii de debitare, încarcare, transport si valorificare deseuri metalice rezultate din demolari la statia de epurare a apelor uzate – Etapa 1”.

În cadrul documentatiei de atribuire, autoritatea contractanta a precizat faptul ca “desfasurarea lucrarilor de reabilitare a statiei de epurare presupune si scoaterea din functiune si dezafectarea activelor existente, potrivit Studiului de fezabilitate,aprobat prin Hotarârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.193/2005 (…). Pentru eliberarea suprafetelor de teren, din incinta statiei, ocupate cu deseuri, trebuie ca prestatorul de servicii sa asigure urmatoarele tipuri de servicii:debitarea deseurilor metalice (…), încarcarea deseurilor (…), transportul deseurilor la o unitate specializata si autorizata în colectarea acestui tip de deseuri, valorificarea la o unitate specializata si autorizata în colectarea deseurilor metalice”.

Potrivit prevederilor în domeniul deseurilor, respectiv lit.o) din cadrul Anexei nr.I A din OUG nr.78/2000,operatiunea de valorificare reprezinta orice operatiune mentionata în anexa nr.II B.

În speta, având în vedere obiectul contractului, rezulta ca valorificarea reprezinta “reciclarea/recuperarea metalelor si a compusilor metalici – R 4”,adica operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor metalice pentru scopul original sau pentru alte scopuri.

Consiliul a constatat ca în speta nu sunt aplicabile prevederile OUG nr.34/2006, deoarece contractul de servicii având ca obiect “valorificare deseuri metalice rezultate din demolari la statia de epurare a apelor uzate – Etapa 1” este un contract ce are ca temei aducerea la îndeplinire a unei obligatii izvorâte din prevederile OUG nr.78/2000 si nu poate fi asimilat contractului de servicii reglementat de disp. art.6 din OUG nr. 34/2006.

În sustinerea acestui punct de vedere Consiliul a facut trimitere si la disp. art.2 alin.1 lit.d) din OUG nr.34/2006, care dispun ca scopul acestei ordonante este de a asigura utilizarea eficienta a fondurilor publice, deci de cheltuire a banului public si nu de încasare a unor sume de bani provenite din diverse operatiuni de prestare servicii, vânzare etc.

Cu privire la stabilirea valorii estimate, Consiliul a constatat ca în cadrul acestei proceduri, autoritatea contractanta avea obligatia de a calcula aceasta valoare pe baza însumarii tuturor sumelor platibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, nu si cele încasabile, conform prevederilor art.25 din OUG nr.34/2006.

În speta, autoritatea contractanta în mod eronat a stabilit valoarea estimata “tinându-se cont atât de pretul ce va fi platit prestatorului cât si de venitul ce va fi obtinut din valorificarea deseurilor metalice”, având în vedere ca obiectul contractului ce urma sa fie atribuit era compus din servicii pe care autoritatea contractanta urma sa le plateasca si servicii a caror contravaloare urma sa fie încasata de aceasta.

În concluzie, Consiliul a retinut legalitatea deciziei autoritatii contractante de anulare a procedurii de achizitie publica si a dispus respingerea contestatiei ca nefondata.

Curtea, examinând decizia C.N.S.C. nr.6871/C2/7706/11.12.2009, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele si lucrarile dosarului si de dispozitiile legale aplicabile, constata ca plângerea este nefondata, în considerarea urmatoarelor argumente:

1. Prin adresa nr.6734/03.11.2009, astfel cum a fost completata prin adresa nr.6734/1/09.11.2009, Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Achizitii Concesionari Contracte a comunicat petentei decizia de anulare a procedurii de achizitie publica, datorita unor abateri de la prevederile legislative care au afectat procedura de atribuire, facând imposibila atribuirea contractului, respectiv nerespectarea prevederilor art.25 alin.1 din OUG nr.34/2006.

Prim urmare,este neîntemeiata critica de nelegalitate ce vizeaza nerespectarea prevederilor art.210 din OUG nr.34/2006 de catre autoritatea contractanta, prin lipsa unei justificari a deciziei de anulare a procedurii de atribuire.

2. Faptul ca în punctul de vedere transmis C.N.S.C. la data de 20.11.2009, cu privire la contestatia formulata de SC A. I. SRL, autoritatea contractanta a raspuns motivelor contestatiei prezentând detaliat argumentele avute în vedere la emiterea deciziei de anulare a procedurii de atribuire nu reprezinta altceva decât îndeplinirea obligatiei prevazute de art.274 din OUG nr.34/2006,astfel ca nu se poate sustine ca nu ar fi existat o motivare a deciziei de anulare a procedurii la momentul emiterii acesteia si ca aceasta motivare s-ar fi realizat pro causa.

Relevant în acest sens este Raportul de anulare a procedurii nr.7517/03.11.2009, prin care s-a hotarât anularea procedurii de achizitie publica de servicii de debitare, încarcare, transport si valorificare deseuri metalice rezultate din demolari la statia de epurare a apelor uzate – Etapa I, în temeiul disp. art.209 alin.1 lit.d) din OUG nr.34/2006, retinându-se încalcarea disp. art.25 alin.1 din acest act normativ, prin faptul ca valoarea estimata a achizitiei s-a determinat tinându-se cont atât de pretul ce va fi platit prestatorului, cât si de venitul ce va fi obtinut din valorificarea deseurilor metalice.

3. Decizia de anulare a procedurii de atribuire emisa de autoritatea contractanta este legala, împrejurare retinuta corect de C.N.S.C. prin decizia contestata, având în vedere ca procedura e achizitie publica organizata de Primaria Municipiului Bucuresti vizeaza atribuirea unui contract având ca obiect “valorificarea deseurilor metalice rezultate din demolari la statia de epurare a apelor uzate – Etapa 1”, ce nu face obiectul OUG nr.34/2006, întrucât nu poate fi asimilat contractului de servicii reglementat de art.6 din acest act normativ.

Pentru considerentele evidentiate, Curtea constata ca Decizia C.N.S.C. nr.6871/C2/7706/11.12.2009 este legala si temeinica, astfel ca va fi mentinuta, iar plângerea va fi respinsa ca nefondata, în temeiul art.285 alin.4 din OUG nr.34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare.