Achiziţii publice. Lucrări de modernizare a drumurilor. Durată nerealistă a lucrărilor. Consecinţe


– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006: art. 361, art. 201

– Hotărârea Guvernului nr. 925/2006: art. 36 alin. (2)

Faptul realizării unei lucrări într-o perioadă de timp mai scurtă decât cea avută în vedere de autoritatea contractantă nu constituie prin ea însăşi o dovadă a neîndeplinirii corespunzătoare a cerinţelor de calitate enunţate în caietul de sarcini. Atunci când diferenţa de apreciere a timpului necesar îndeplinirii corespunzătoare a tuturor obligaţiilor impuse de documentul de participare la licitaţie este neobişnuit de mare, autoritatea contractantă este îndreptăţită nu numai să solicite clarificări, ci să aprecieze dacă perioada de timp propusă de către ofertant este fezabilă.

Faptul realizării unei lucrări într-o perioadă de timp mai scurtă decât cea avută în vedere de autoritatea contractantă nu constituie prin ea însăşi o dovadă a neîndeplinirii corespunzătoare a cerinţelor de calitate enunţate în caietul de sarcini. Atunci când diferenţa de apreciere a timpului necesar îndeplinirii corespunzătoare a tuturor obligaţiilor impuse de documentul de participare la licitaţie este neobişnuit de mare, autoritatea contractantă este îndreptăţită nu numai să solicite clarificări, ci să aprecieze dacă perioada de timp propusă de către ofertant este fezabilă.

Chiar dacă normele de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006 se referă expres numai la preţul neobişnuit de mic (art. 361), pentru identitate de raţiune se apreciază că dreptul recunoscut autorităţii contractante într-o astfel de situaţie trebuie extins şi asupra timpului de a unei lucrări.

(Decizia nr. 1/R-CONT din 6 ianuarie 2010)

Prin plângerea înregistrată la 9 noiembrie 2009, SC A. SA Piteşti a solicitat în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Argeş anularea deciziei nr. 5791/534C7/5057/ 6558/6636/6886 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor la 27 octombrie 2009.

în ceea ce priveşte rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru lotul 2 din achiziţia publică de lucrări având ca obiect modernizare DJ nr. 734, anularea rezultatului procedurii comunicat la 1 octombrie 2009 şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de petentă.

în motivare s-a arătat că, la 18 august 2009, petenta a participat la licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Argeş pentru unul dintre loturile anunţate prin oferta de licitaţie. La 8 septembrie 2009 comisia de evaluare i-a solicitat clarificări cu privire la justificarea graficului de execuţie a lucrării, iar la 25 septembrie 2009 şi ulterior la 1 octombrie 2009, autoritatea contractantă i-a comunicat că oferta petentei a fost considerată neconformă pentru că nu satisface cerinţele caietului de sarcini, iar comisia a decis anularea procedurii.

Poziţia autorităţii contractante este nelegală şi nu ţine seama de faptul că petenta dispune de potenţialul necesar realizării lucrărilor în termenul anunţat, realizare care să respecte cerinţele de calitate, aspecte clarificate prin răspunsul oferit la cererea comisiei de evaluare.

împotriva rezultatului procedurii SC A. SA a formulat contestaţie, contestaţie soluţionată de CNSC la 27 octombrie 2009, prin decizia a cărei anulare se solicită, în sensul respingerii ei, ca de altfel şi a celorlalte contestaţii depuse de alţi participanţi la licitaţie.

Organul administrativ jurisdicţional a reţinut că graficul de execuţie întocmit de către contestatoare, prin care se alocau 30 de zile pentru realizarea lucrării, este nerealist în condiţiile în care lungimea totală a drumului este de aproape 20 km, lucrările se execută sub circulaţie, proiectantul a prevăzut ca durată de execuţie o perioadă de 19 luni, iar ceilalţi ofertanţi au propus 10 şi, respectiv, 14 luni, şi aceasta în condiţii de toamnă avansată, când, pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice, temperatura atmosferică trebuie să fie de peste 10°C şi timp uscat.

Examinând plângerea formulată se apreciază că ea este nefondată pentru cele ce se vor arăta mai jos.

Petenta a participat la licitaţia organizată pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de turism la DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, lotul nr. 2 pe o lungime de 19,840 km.

Prin caietul de sarcini s-a stabilit drept durată a contractului de execuţie perioada de 19 luni, avându-se în vedere nu numai faptul că lucrarea se face „sub circulaţie”, întrucât nu există variantă ocolitoare datorită poziţiei geografice a drumului, dar şi datorită faptului că majoritatea obiectivelor ce fac obiectul lucrării presupune un număr mare de lucrări (terasamente, reparaţii la infrastructură, trotuare, podeţe laterale şi tubulare, ziduri de sprijin, amenajare drumuri laterale şi de acces la proprietăţi etc.).

Potrivit ofertei depuse de petentă realizarea acestui obiectiv se poate face în 30 de zile, susţinându-se că există o capacitate de producţie ridicată ce permite efectuarea lucrărilor în acest răstimp.

în condiţiile art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006 autoritatea a solicitat clarificări ale ofertei tehnice, clarificări legate de graficul de execuţie a lucrării şi la care ofertanta a formulat răspuns, păstrând perioada anunţată pentru finalizare.

în condiţiile art. 36 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, o ofertă este considerată neconformă şi atunci când nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.

Chiar dacă normele de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006 se referă expres numai la preţul neobişnuit de mic (art. 361), pentru identitate de raţiune se apreciază că dreptul recunoscut autorităţii contractante într-o astfel de situaţie trebuie extins şi asupra timpului de executare a unei lucrări.

O astfel de apreciere se impune în speţă cu atât mai mult cu cât efectuarea unora dintre lucrările ce le presupune obiectul licitaţiei pot avea asigurată o calitate corespunzătoare în măsura în care se respectă cerinţele de acţiune în timp, de temperatură şi condiţii atmosferice care să permită obţinerea celor mai bune rezultate posibile.

în această ordine de idei nu poate fi acceptată susţinerea petiţionarei potrivit căreia întârzierea în începerea lucrărilor s-a datorat autorităţii contractante, cu atât mai mult cu cât finalizarea procedurii de atribuire presupune, datorită etapelor ce trebuie parcurse, de cele mai multe ori, o perioadă de timp care o îndreptăţea pe ofertantă să anticipeze că licitaţia organizată la 18 august 2009 nu va duce la încheierea contractului în aceeaşi zi şi astfel se va ajunge în perioada de toamnă când temperaturile încep să scadă, iar precipitaţiile sunt mai frecvente.

Observând şi că unele dintre etapele obligatorii pentru realizarea lucrării nu au afectată nicio perioadă de timp (de exemplu organizarea de şantier), că timpii alocaţi altor categorii de lucrări sunt mult prea scurţi pentru a permite obţinerea unei calităţi superioare a acestora, că trebuie respectate zilele de repaus şi momentele când, datorită condiţiilor atmosferice, nu se poate lucra, se apreciază că obţinerea calităţii la care se referă caietul de sarcini nu este posibilă dacă se încearcă efectuarea unui drum de 19,840 km, cu o suprafaţă totală de 72.195 mp, într-o perioadă de 30 de zile.

Aşa cum s-a arătat mai sus, concluzia este determinată şi de complexitatea lucrărilor, aşa cum a fost ea subliniată în cerinţele autorităţii contractante, în faptul că drumul rămâne „sub circulaţie”, iar estimarea de către proiectant la 19 luni nu este exagerată, atâta timp cât şi ceilalţi ofertanţi au propus termene de 10 şi, respectiv, 14 luni.

Concluzionând în sensul că termenul pentru efectuarea lucrării propus de petentă nu este de natură să asigure realizarea corespunzătoare a cerinţelor din caietul de sarcini, se apreciază că în mod corect autoritatea contractantă a reţinut că oferta este neconformă, iar organul administrativ jurisdicţional a menţinut punctul de vedere.

Pentru toate aceste considerente, plângerea a fost respinsă ca nefondată, în baza art. 285 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006.