ACHIZIŢII PUBLICE. MOMENTUL DE LA CARE CURGE TERMENUL DE CONTESTARE. TERMEN APLICABIL ÎN RAPORT DE CALIFICAREA CONTRACTULUI. Acte ale autorităţilor publice


TERMENUL DE CONTESTARE. TERMEN APLICABIL ÎN

RAPORT DE CALIFICAREA CONTRACTULUI.

-art. 8, 55 alin. 2, art. 272 alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006 privind

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de

servicii

Termenul de contestare a fişei de punctaj din cadrul documentaţiei de

atribuire a unui contract de achiziţie publică se calculează în raport de data publicării

acesteia în SEAP, fiind acela de 5 zile, reglementat de art. 272 alin.4 din OUG nr.

34/2006.

În ceea ce priveşte contestaţia împotriva procedurilor prin care s-a

atribuit contractul, termenul se calculează în raport de calificarea dată contractului de

achiziţie publică în considerarea normelor din secţiunea a 3-a din O.U.G. nr.

34/2006 şi a art. 8 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, fiind, după caz, acela de 10

sau de 5 zile, în funcţie de pragurile valorice stabilite de art. 55 alin. 2, la care face

trimitere art. 272 din susmenţionatul act normativ.

(Curtea de Apel piteşti – s.c.c.a.f., decizia nr. 458/R-C/25 aprilie

2008)

Prin plângerea înregistrată la data de 13 martie 2008, la

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor S.C. A. S.A. a solicitat

desfiinţarea deciziei nr. 808/C1/307/318/22 februarie 2008, emisă de

acest organ de jurisdicţie şi admiterea contestaţiei formulate de petentă.

În motivare s-a arătat că, prin decizia atacată s-a reţinut în

mod greşit tardivitatea contestaţiei care iniţial fusese depusă la 31

ianuarie 2008, iar ulterior, la 7 februarie 2008, C.N.S.C. a solicitat date

noi. Prin această contestaţie s-a criticat, atât punctajul pentru licitaţia

deschisă organizată de S.C. H. S.A., cât şi rezultatul procedurii de

atribuire, datorită modului de interpretare şi evaluare .

La 17 martie 2008, s-a depus la C.N.S.C. plângerea formulată

de S.C. E. S.A. împotriva aceleiaşi decizii pronunţate, cu privire la

procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului având ca

obiect „ reabilitare staţii electrice 6.3 KV şi 20 KV”.

Această petentă a arătat că, în mod greşit C.N.S.C. s-a

pronunţat numai pe forma contestaţiei, reţinând-o ca fiind tardivă, fără a

intra în cercetarea fondului. Concluzia este eronată pentru că, organul

administrativ de jurisdicţie s-a raportat la un termen de 5 zile în loc de 10

zile şi aceasta plecând de la încadrarea achiziţiei la codul CPV 452 –

lucrări de construcţii. Niciodată o astfel de lucrare nu a primit această

calificare şi a dus la ignorarea valorii contractului de peste un milion de

EURO.

Procedura de atribuire s-a desfăşurat cu favorizarea unui

ofertant, în detrimentul celorlalţi, cu descurajarea operatorilor economici,

iar consecinţa a fost păgubirea achizitorului final cu 485 mii lei.

Examinând plângerile formulate se constată că sunt

fondate pentru cele ce se vor arăta mai jos.

Prin decizia C.N.S.C. 808/C1/234/307/318 din 29 februarie

2008 au fost soluţionate contestaţiile formulate de cele două petente şi

de S.C. C.E. S.A. .

În privinţa contestaţiilor formulate de petiţionare s-a reţinut

că cea depusă de S.C. A. S.A. este tardivă în ceea ce priveşte modul de

stabilire al punctajului şi nefondată, sub aspectul reluării procedurii de

atribuire.

Astfel s-a arătat că, documentaţia de atribuire a fost publicată

în SEAP la 29 noiembrie 2007, iar contestaţia s-a depus la 4 februarie

2008 în afara termenului de 5 zile prevăzut de art. 272 alin. 2 din O.U.G.

nr. 34/2006.

În ceea ce priveşte evaluarea ofertelor, s-au respectat datele

din fişa de achiziţie, iar faptul că oferta acestei contestatoare este mai

scăzută din punct de vedere al preţului, nu o face şi mai avantajoasă din

punct de vedere economic.

Contestaţia formulată de S.C. E. S.A. a fost şi ea apreciată ca

tardivă, deoarece rezultatul procedurii fusese comunicat la 30 ianuarie

2008, iar contestaţia a fost formulată la 7 februarie 2008 şi înregistrată la

C.N.S.C. la 8 februarie 2008.

Concluzia a fost susţinută prin invocarea dispoziţiilor art. 272

alin. 3 şi art. 55 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu observarea valorii

contractului de 1.180.000 EURO fără TVA.

În condiţiile art.137 din Codul de pr.civilă – act normativ ce

se aplică în măsura compatibilităţii sale şi în completarea O.U.G. nr.

34/2006 – ,urmează a se verifica în mod prioritar excepţiile reţinute în

cauză de organul administrativ de jurisdicţie.

În ceea ce priveşte contestaţia S.C. A. S.A., aceasta în mod

corect a fost tratată sub două aspecte. Al nemulţumirii faţă de fişa de

punctaj din cadrul documentaţiei de atribuire, dar şi faţă de modul în care

aceasta a fost aplicată, de respectarea factorilor de evaluare şi

algoritmului de calcul.

Referitor la primul aspect concluzia este corectă.

Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP odată cu anunţul de

participare (aspect necontestat) la 29 noiembrie 2007. Chiar dacă s-ar

reţine depunerea contestaţiei la 30 ianuarie 2008 ea se situează în afara

termenului prevăzut de lege.

Aprecierea C.N.S.C. privind tardivitatea contestaţiei S.C. E.

S.A. este însă greşită şi ea pleacă de la calificarea eronată a contractului de

achiziţie publică.

Încadrarea acestuia la categoria „lucrări de construcţii” aşa cum

ea este definită de art. 4 din O.U.G. nr. 34/2006 este lipsită de suport.

Observând definiţia dată de art. 5 alin. 2 contractului de

furnizare de produse, se impune aprecierea ca achiziţia organizată de

autoritatea contractantă trebuia să primească o astfel de calificare.

Aprecierea este susţinută pe de o parte de faptul că, prin

contractul de achiziţie publică în care obiectul principal este furnizarea de

produse şi cu titlul accesoriu, operaţiuni de lucrări de instalare şi punere

în funcţiune a acestora trebuie să se reţină că este un contract de

furnizare. Pe de altă parte observând obiectul achiziţiei organizate de S.C.

H. S.A., atât în modelul de contract, în fişa de documentaţie, dar în

special în înscrisul de la filele 72-74, în care sunt detaliate lucrările ce se

impun (demontare celule vechi, montare celule noi şi probe) singura

calificare care poate fi reţinută este aceea a furnizării de produse.

Autoritatea contractantă – în licitaţia organizată după intrarea

în vigoare a O.U.G. nr.94/2007- face parte din categoria celor la care se

referă art. 8 lit. e din O.U.G. nr. 34/2006 aşa cum a fost el modificat.

Este vorba de un „subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) –

d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de cap.

VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este

acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci

când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri –

cadru destinate efectuării respectivelor activităţi”.

Activitatea desfăşurată de S.C. H. S.A. este dintre cele la care

se referă cap. VII secţiunea 1 (apă, energie, transport, poştă) şi se bucură

de un drept special acordat (art. 3 lit. k).

Valoarea contractului de furnizare de produse, ce a făcut

obiectul licitaţiei contestate este de 1.180.000 EURO fără TVA, element

care alături de cele de mai sus, face aplicabile dispoziţiilr art. 55 alin. 2 lit.

b şi nu „c” aşa cum greşit a reţinut C.N.S.C.

În aceste condiţii, termenul de formulare a contestaţiei este

cel la care se referă art. 272 alin. 2 şi nu alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006,

deci 10 zile de la data luării la cunoştinţă de actul considerat nelegal.

Cum S.C. E. S.A. a luat la cunoştinţă de rezultatul procedurii

la 30 ianuarie 2008, depunerea contestaţiei la 7 februarie 2008 se situează

în interiorul termenului de 10 zile, aşa încât concluzia privind tardivitatea

apare ca fiind greşită.

În conformitate cu prevederile art. 285 alin. 2 din O.U.G. nr.

34/2006, în cazul în care, în mod greşit contestaţiile au fost soluţionate

pe excepţie, instanţa va desfiinţa decizia şi va trimite cauza spre

soluţionare în fond.

Urmează aşadar, apreciind ca fiind întemeiată plângerea

formulată de S.C. E. S.A., să fie desfiinţată decizia consiliului şi trimisă

cauza spre soluţionare în fond , aceluiaşi organ administrativ de

jurisdicţie.

Faţă de această concluzie şi de dispoziţiile art. 48 alin.2 din Codul de

pr.civilă – potrivit cărora dacă prin natura raportului juridic efectele

hotărârii se întind şi asupra altor părţi actele de procedură săvârşite

numai de unele dintre ele folosesc şi celorlalte – va fi admisă şi plângerea

S.C. A. S.A. în ceea ce priveşte procedura de atribuire, a cărei analiză a

devenit la acest moment inutilă.