Achiziţii publice. Necomunicarea punctajului acordat fiecărei oferte admisibile. Consecinţe


– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006: art. 206-208, art. 213, art. 215

în temeiul dispoziţiilor art. 206-208 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă nu are obligaţia de a comunica punctajele obţinute de ceilalţi ofertanţi. Accesul la dosarul achiziţiei publice se face în condiţiile art. 215, cu consultarea documentelor precizate de art. 213 din acelaşi act normativ.

(Decizia nr. 1145/R-Cont din 22 septembrie 2010)

Prin plângerea formulată la data de 30 iulie 2010, reclamanta SC E. SA a chemat în judecată pe pârâta autoritate contractantă Administraţia Naţională Apele Române -Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, solicitând anularea deciziei nr. 3615/C2/3215 din 13 iulie 2010 emisă de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi prin care a fost respinsă ca nefondată contestaţia reclamantei împotriva rezultatului procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Regularizare râu Vedea în zona localităţii Văleni, judeţul

oit”.

Reclamanta a arătat că CNSC a considerat că SC D. SRL a dat clarificări pentru justificarea preţului ofertei sale şi că stabilirea caracterului de „preţ neobişnuit de scăzut” este un atribut exclusiv al autorităţii contractante care are posibilitatea de a angaja răspunderea contractuală a cocontractantului căruia i-a fost atribuit contractul de achiziţie publică.

CNSC a respins solicitarea reclamantei de a fi desemnat un expert independent pentru lămurirea aspectelor tehnice şi financiare ale ofertei SC D. SRL, câştigătoarea licitaţiei, deşi se impunea cu necesitate.

CNSC nu a luat în considerare faptul că, odată cu oferta, SC D. nu a depus nici informaţiile şi documentele-formulare privind asocierea sa cu SC S.C.T. Bucureşti SA în vederea participării la licitaţie şi nu a depus nici documentele financiare şi tehnice ale ofertei asociatului SC S.C.T. Bucureşti SA.

CNSC nu a analizat critica referitoare la lipsa cuantificării punctajului acordat de autoritatea-contractantă.

în final, reclamanta a mai invocat o dată necesitatea efectuării unei expertize de specialitate pentru analizarea ofertei SC D.

Examinând decizia CNSC prin prisma motivelor invocate în plângere, Curtea a constatat că plângerea nu este fondată.

Pârâta autoritate contractantă a iniţiat procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect „regularizare râu Vedea în zona localităţii Văleni, judeţul Olt” prin licitaţie deschisă şi adoptând criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic’’.

Prin decizia CNSC nr. 7188/C2/8039,8051 din 18 decembrie 2009 autoritatea contractantă a fost obligată să reanalizeze şi să reevalueze ofertele depuse şi să stabilească oferta câştigătoare dintre cele admisibile. CNSC a avut în vedere dispoziţiile art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006 şi art. 361 din H G. nr. 925/2006.

După reevaluarea ofertelor, autoritatea contractantă a comunicat către SC E SRL rezultatul procedurii, anunţând-o că oferta ei, deşi conformă din punct de vedere tehnic şi acceptabilă financiar, nu a fost declarată câştigătoare, întrucât a obţinut 83,94 de puncte, faţă de oferta câştigătoarei SC D. SRL care a obţinut 99,71 de puncte.

împotriva acestui act SC E. SRL a formulat contestaţie la CNSC, soluţionată prin decizia nr. 3615/C2/3215 din 13 iulie 2010, ce face obiectul prezentei cauze.

Prin această decizie, CNSC a reţinut că autoritatea contractantă a adoptat o hotărâre legală şi întemeiată.

Astfel, în ceea ce priveşte preţul foarte mic pe care l-a prezentat oferta câştigătoare, CNSC a precizat că autoritatea contractantă a solicitat de la SC D. SRL, în aplicarea primei decizii a CNSC, informaţii referitoare la modul de formare a acestuia (informaţii referitoare la preţurile la furnizori, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite echipamente de lucru). Societatea a răspuns autorităţii contractante transmiţând documente justificative privind resursele folosite la evaluarea ofertei, ofertele de preţ de la furnizori, lista consumurilor cu mâna de lucru; răspunsul operatorului economic a fost acceptat de către autoritatea contractantă, care l-a declarat câştigător. Autoritatea contractantă nu a făcut precizări sau restricţii în modul de formulare a preţului, care este un atribut strict al ofertantului, acesta stabilindu-l în funcţie de complexitatea lucrării, de ofertele de preţ pentru materialele în cauză.

Consiliul a decis că nu există motive de a se pronunţa asupra elementelor care au format preţul ofertantului câştigător, câtă vreme nu au fost încălcate prevederile legale în vigoare, iar autoritatea contractantă a respectat prevederile legale aplicabile în cazul unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut şi a acceptat ca fiind concludent răspunsul ofertantului la cererea de clarificări.

Consiliul a mai arătat că simplul fapt că oferta de preţ a ofertantului câştigător este mai mică nu înseamnă că preţul acesteia este neobişnuit de scăzut. Stabilirea caracterului de preţ aparent neobişnuit de scăzut este un atribuit exclusiv al autorităţii contractante, care trebuie raportat la ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat. Neîndeplinirea angajamentului ofertantului privind executarea contractului atrage răspunderea contractuală a acestuia.

în legătură cu solicitarea SC E. SRL de a fi desemnat un expert independent care să lămurească aspectele de natură tehnică şi financiară ale ofertei câştigătoare, CNSC a apreciat că în cauză există probe scrise ce conţin toate elementele necesare pentru evaluarea ofertelor, inclusiv a celei declarate câştigătoare, o eventuală expertiză neavând alt efect decât tergiversarea nejustificată a adoptării unei decizii.

SC E. SRL, în cauza de faţă, a combătut toate afirmaţiile CNSC, criticând totodată decizia Consiliului şi pentru faptul că nu a analizat cuantificarea punctajului acordat de către autoritatea contractantă.

în ceea ce priveşte efectuarea unei expertize de specialitate, care să evalueze oferta SC D. SRL şi a asociatului acesteia S.C.T. Bucureşti SA, Curtea a constatat că CNSC a apreciat în mod corect că o astfel de lucrare nu se impune câtă vreme oferta respectivă conţine suficiente elemente pentru a fi considerată completă în raport cu fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini şi câtă vreme autoritatea contractantă a apreciat că respectiva ofertă este conformă cu exigenţele sale, fără să fie nevoie de expertizări sau evaluări suplimentare.

Efectuarea unei expertize pentru a dovedi realitatea ori exactitatea datelor transmise de către ofertanţi la cererea de clarificări a autorităţii contractante nu poate fi impusă de CNSC câtă vreme autoritatea contractantă în faţa căreia a fost prezentat un „preţ aparent neobişnuit de scăzut” a procedat potrivit art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006 şi art. 361 din H.G. nr. 925/2006. în speţă, autoritatea contractantă pârâtă a cerut clarificări de la SC D SRL referitoare la preţul propus şi care, într-adevăr, este sub 85% din valoarea estimată a contractului, iar operatorul respectiv a pus la dispoziţia autorităţii contractante informaţiile solicitate, care au fost apreciate suficiente şi lămuritoare, justificând preţul aparent neobişnuit de scăzut.

în ceea ce priveşte lipsa documentelor financiare şi tehnice ale asociatului SC S.C.T. Bucureşti SA la depunerea ofertelor, Curtea a constatat că susţinerea este neîntemeiată întrucât la dosarul achiziţiei – transmis instanţei de către CNSC, care l-a primit de la autoritatea contractantă – se regăsesc documentele respective.

în ceea ce priveşte faptul că SC D SRL nu a arătat în oferta sa că participă la licitaţie în asociere cu SC SCT Bucureşti SA, Curtea a constatat că susţinerea reclamantei este nefondată, întrucât din înscrisurile aflate la dosarul de achiziţie rezultă că intervenienta a încunoştinţat participarea la licitaţie în asociere cu cealaltă societate comercială.

în ceea ce priveşte faptul că CNSC nu a răspuns criticii din contestaţia administrativă referitoare la lipsa cuantificării punctajului acordat ofertanţilor (în contestaţia la CNSC critica a vizat necomunicarea de către autoritatea contractantă a punctajului acordat fiecărei oferte admisibile), Curtea a constatat că lipsa răspunsului respectiv în considerentele deciziei CNSC nu afectează valabilitatea deciziei. Curtea a constatat, astfel, că reclamanta a fost nemulţumită nu că ofertele nu au fost evaluate ori că nu au fost evaluate corect, ci că nu i-a fost comunicat modul de evaluare. Reclamanta nu a arătat în mod concret în ce mod a încălcat autoritatea contractantă dispoziţiile art. 206-208 din O.U.G. nr. 34/2006 referitoare la informarea ofertanţilor.

Astfel, potrivit art. 207 alin. (2), „în cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează: (…) c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru”.

Potrivit art. 208, „Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) Ut. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privaţi, sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia”.

în lumina dispoziţiilor legale respective, pretenţia reclamantei de a-i fi comunicate punctajele primite de ceilalţi ofertanţi şi modul de aplicare a acestora nu poate fi primită.

Potrivit art. 215 din O.U.G. nr. 34/2006, dosarul achiziţiei publice are caracter de document public, accesul la acesta putându-se face în condiţiile normei legale respective.

Art. 213 precizează documentele ce trebuie să se regăsească în dosarul achiziţiei publice, precum şi conţinutul Raportului procedurii de atribuire întocmit după şi pe baza punctajului rezultat ca urmare a aplicării de către comisia de evaluare a algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

Pentru cele expuse, în baza art. 285 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006, Curtea a respins plângerea la nefondată.