Achiziţii publice. Ofertă declarată neconformă. Cerere de completare şi precizare a plângerii iniţiale prin care s-a solicitat anularea Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Inadmisibilitate


– O.G. nr. 34/2006: art. 283

– Cod procedură civilă: art. 294

Excepţia inadmisibilităţii cererii completatoare este întemeiată, urmând a fi admisă cu consecinţa respingerii acesteia.

Excepţia inadmisibilităţii cererii completatoare este întemeiată, urmând a fi admisă cu consecinţa respingerii acesteia.

Astfel, coroborând dispoziţiile art. 270, 283 din O.U.G. nr. 34/2006 cu cele ale art. 304 C. pr. civ., petenta avea obligaţia să indice motivele pe care-şi întemeiază plângerea, precum şi dezvoltarea acestora prin însăşi plângerea formulată ori separat, însă în cadrul termenului legal de formulare a acesteia, respectiv 10 zile de la comunicarea deciziei atacate.

(Decizia nr. 1753 din 25.06.2009, Secţia a VlII-a contencios

administrativ şi fiscal)

Prin plângerea înregistrată sub nr. 1060/2/2009, petenta SC R. SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, în calitate de lider al asociaţiei ofertante alcătuită din SC R. SRL, SC U.S. SA şi SC D.C. SRL, în contradictoriu cu SC R. SA cu sediul în Bucureşti, a solicitat modificarea Deciziei nr. 383/33C4/6361 din 23.01.2009 a CNSC, în sensul admiterii contestaţiei sale, anulării deciziei cuprinse în comunicarea nr. 23910/ 12.12.2008 emisă de autoritatea contractantă, în sensul constatării conformităţii ofertei sale faţă de cerinţele caietului de sarcini şi obligarea autorităţii contractante la reluarea şi finalizarea procedurii de licitaţie cu participanţii ce au prezentat oferte conforme.

Deşi obiectul licitaţiei era constituit de produse software, în mod greşit autoritatea contractantă a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. a) din H G. nr. 925/1996, reţinând că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 lit. a) din caietul de sarcini ce solicitau asigurarea unei disponibilităţi de 99,99% a funcţionării produsului software pe un tip sau altul de hardware.

Componenţa hardware nu face parte din achiziţia actuală nefiind inclusă în caietul de sarcini şi având în vedere dinamica pieţei hardware, procedura sa a fost una flexibilă, nefiind legată de un anume producător sau de o anumită tehnologie.

Deşi autoritatea contractantă a recunoscut că soluţia tehnică din documentul nr. 113/09.01.2009 răspunde cerinţelor sale completând oferta tehnică iniţială, arată totuşi că nu poate fi primită pentru că nu a fost inclusă în oferta tehnică şi în răspunsul la cererea R. de clarificări, invocând astfel un element formal pentru a descalifica oferta sa.

Mai arată petenta că acceptarea contestaţiei sale nu ar discrimina pe ceilalţi participanţi la licitaţie, întrucât şi aceştia au avut posibilitatea să conteste în termenul reglementat decizia de descalificare.

Prin întâmpinarea formulată la data de 17.04.2009, intimata SC R. SA a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

Pe cale de excepţie a invocat lipa de interes cu privire la capătul 2 al plângerii (anularea deciziei cuprinsă în comunicarea nr. 23910/12.12.2008) şi inadmisibilitatea cu privire la capătul 3 al plângerii prin care reclamanta solicită obligarea autorităţii contractante la reluarea şi finalizarea procedurii licitaţiei.

Cu privire la capătul de cerere privind anularea deciziei din adresa nr. 23910/

12.12.2008, intimata arată că prin aceeaşi adresă petenta a fost încunoştinţată şi cu privire la anularea procedurii de achiziţie, potrivit art. 209 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006. întrucât aceasta nu a atacat şi decizia de anulare a procedurii de achiziţie, este lipsită de interes solicitarea de anulare a comunicării nr. 23910/

12.12.2008, numai cu privire la aspectul privind declararea neconformitătii ofertei R. SA.

Capătul 3 al cererii reprezintă o solicitare nouă în raport de ce s-a solicitat prin contestaţia depusă la CNSC, or, în raport de dispoziţiile art. 283 din O.U.G. 34/2006 şi de cele ale art. 294 C. pr. civ., nu se pot formula cereri noi şi nu se pot modifica cele formulate într-o fază procesuală anterioară.

La termenul din data de 23.04.2009, petenta a formulat o cerere de completare şi precizare a plângerii iniţiale prin care a solicitat anularea deciziei CNSC nr. 383/33C4/6361 din data de 23.01.2009 şi în consecinţă obligarea autorităţii contractante la reluarea şi finalizarea procedurii de achiziţie publică, având ca obiect atribuirea contractului „Aplicaţii de e-management pe reţeaua INTRANET a RA R.”, cu reevaluarea ofertei petentei şi declararea câştigătoare a ofertei acesteia.

în raport de formularea cererii completatoare, intimata a invocat excepţia inad-misibilităţii, arătând că, potrivit dispoziţiilor art. 283 alin. 3 din O.U.G. 34/2006, coroborat cu dispoziţiile art. 3041 C. pr. civ., plângerea formulată împotriva deciziei CNSC se soluţionează după regulile prevăzute pentru judecata recursului, indicând motivele de nelegalitate şi netemeinicie înăuntrul termenului de plângere.

Astfel, coroborând dispoziţiile art. 270 şi 283 din O.U.G. nr. 34/2006 cu cele ale art. 304 C. pr. civ., petenta avea obligaţia să indice motivele pe care-şi întemeiază plângerea, precum şi dezvoltarea acestora prin însăşi plângerea formulată ori separat, însă în cadrul termenului legal de formulare a acesteia, respectiv 10 zile de la comunicarea deciziei atacate.

Cum cererea precizatoare nu cuprinde motive de ordine publică ce pot fi invocate în afara termenului prevăzut de lege pentru motivarea plângerii, de oricare din părţi sau de instanţă din oficiu, cererea completatoare şi modificatoare depusă de SC R SA la termenul din data de 23.04.2009 este inadmisibilă.

Analizând decizia CNSC prin prisma criticilor invocate, Curtea reţine:

Cu privire la excepţia lipsei de interes, în raport de capătul 2 al plângerii, Curtea o apreciază ca neîntemeiată.

Petenta a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante cuprinsă în comunicarea nr. 23910/12.12.008 cu privire la neconformitatea ofertei sale.

împrejurarea că autoritatea contractantă, urmare a analizării ofertelor, a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 209 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006 anulând procedura de achiziţie, nu atrage lipsa de interes în promovarea plângerii (sub aspectul capătului 2 al acesteia), având în vedere că decizia de anulare a achiziţiei este consecinţa declarării ofertelor ca neconforme.

Astfel, petenta justifică interesul promovării plângerii în sensul anulării adresei de comunicare prin care i-a fost adus la cunoştinţă faptul că oferta sa este neconformă.

Cu privire la fondul cauzei, prin adresa nr. 23910/12.12.2008 a petentei, în calitate de lider al asocierii ofertante, i-a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii, oferta sa fiind declarată neconformă în baza art. 36 alin. 2 lit. a) din H.G. 925/2006, reţinându-se că cerinţele menţionate în caietul de sarcini – pct. 6 lit. a) – nu au fost integral îndeplinite.

Totodată, în aceeaşi adresă se precizează că toate ofertele depuse au fost declarate neconforme, astfel că s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 209 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu consecinţa anulării procedurii de achiziţie, aceasta urmând să fie reluată la o dată ulterioară.

împotriva acestei comunicări, petenta a formulat contestaţie prin care a solicitat anularea comunicării şi atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză.

Prin Decizia CNSC nr. 383/3C4/6361/23.01.2009 a fost respinsă contestaţia formulată ca nefondată.

Problema de drept dedusă judecăţii este aceea dacă oferta depusă de asocierea petentă a îndeplinit sau nu toate cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, inclusiv cerinţa caietului de sarcini de la pct. 6 lit. a).

Cerinţa menţionată în caietul de sarcini la pct. 6 lit. a) constă în asigurarea implementării unui sistem informativ unitar, integrat, cu factor de disponibilitate de min. 99,99%, verificat prin mai multe implementări şi care să poată fi întreţinut uşor, cu resurse minime, sistemul trebuie să aibă o structură centralizată cu o bază de date unică la sediul central R., iar utilizatorul final să aibă instalată o interfaţă prin care să se acceseze modulele soluţiei software.

întrucât din propunerea tehnică prezentată de asocierea ofertantă nu a rezultat îndeplinirea condiţiei privind factorul de disponibilitate care trebuie că fie la solicitarea autorităţii contractante, de minimum 99,99%, comisia de evaluare a solicitat clarificări cu privire la ofertă.

Clarificările au fost transmise cu adresa înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 23274/05.12.2008 în care se menţionează că oferta asigură factorul de disponibilitate solicitat de minimum 99,99%.

Se mai arată că sistemul informatic integrat ofertat beneficiază de tehnologia Real Aplication Clusters inclusă în baza de date Oracle, ofertată, care permite rularea software-ului de baza de date într-o structură de noduri cluster de tip activ – activ Real Aplication Clusters în cazul în care unul dintre noduri este dezactivat sau are orice problemă hardware sau software, permite celorlalte moduri să preia activitatea într-un mod transparent pentru utilizatorii finali, asigurând un factor de disponibilitate de minim 99,99%.

Astfel, aceste detalieri privesc asigurarea factorului de disponibilitate de 99,99% numai pentru nivelul bază de date, unul dintre cele trei niveluri ale aplicaţiei ofertate, pentru celelalte niveluri: client şi aplicaţie, nefăcându-se alte precizări.

Această concluzie rezultă şi din Raportul tehnic nr. 23592/09.12.2008 întocmit de experţi cooptaţi de autoritatea contractantă, în vederea evaluării ofertelor prezentate.

Instanţa nu poate lua act de concluziile cuprinse în raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de expertul S.L.C., întrucât acesta a fost întocmit la solicitarea petentei SC R. SRL, ulterior pronunţării Deciziei CNSC atacată în prezenta cauză.

Astfel, întrucât petenta nu a făcut dovada îndepliniri cerinţelor cuprinse în art. 6 lit. a), caietul de sarcini pentru toate componentele aplicaţiei ofertate, în mod corect autoritatea contractantă a decis respingerea ofertei ca neconformă, în baza art. 36 alin. 2 lit. a) din H.G. nr. 925/2006 şi ulterior constatând că toate ofertele depuse sunt neconforme, a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 209 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, dispunând anularea procedurii de atribuire, soluţie ce a fost menţinută prin Decizia CNSC atacată în prezenta cauză.

Aşa fiind, în temeiul dispoziţiilor art. 283 din O.U.G. nr. 34/2006, Curtea va respinge plângerea ca nefondată.