Achizitii publice. Oferta declarata neconforma. Cerere de completare si precizare a plângerii initiale prin care s-a solicitat anularea Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Inadmisibilitate. Contracte


– art.283 din Ordonanta de Guvern nr.34/2006

– art.294 Cod procedura civila

Exceptia inadmisibilitatii cererii completatoare este întemeiata, urmând a fi admisa cu consecinta respingerii acesteia.

Exceptia inadmisibilitatii cererii completatoare este întemeiata, urmând a fi admisa cu consecinta respingerii acesteia.

Astfel, coroborând dispozitiile art.270, 283 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006 cu cele ale art.304 Cod procedura civila, petenta avea obligatia sa indice motivele pe care-si întemeiaza plângerea, precum si dezvoltarea acestora prin însasi plângerea formulata ori separat, însa în cadrul termenului legal de formulare a acesteia, respectiv 10 zile de la comunicarea deciziei atacate.

Astfel, coroborând dispozitiile art.270, 283 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006 cu cele ale art.304 Cod procedura civila, petenta avea obligatia sa indice motivele pe care-si întemeiaza plângerea, precum si dezvoltarea acestora prin însasi plângerea formulata ori separat, însa în cadrul termenului legal de formulare a acesteia, respectiv 10 zile de la comunicarea deciziei atacate.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1753/25.06.2009)

Prin plângerea înregistrata sub nr.1060/2/2009 petenta SC R. SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, în calitate de lider al asociatiei ofertante alcatuita din SC R. SRL, SC U. S. SA si SC D. C. SRL, în contradictoriu cu SC R. SA cu sediul în Bucuresti, a solicitat modificarea Deciziei nr.383/33C4/6361/23.01.2009 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, în sensul admiterii contestatiei sale, anularii deciziei cuprinse în comunicarea nr.23910/12.12.2008 emisa de autoritatea contractanta, în sensul constatarii conformitatii ofertei sale fata de cerintele caietului de sarcini si obligarea autoritatii contractante la reluarea si finalizarea procedurii de licitatie cu participantii ce au prezentat oferte conforme.

Desi obiectul licitatiei era constituit de produse software, în mod gresit autoritatea contractanta a facut aplicarea dispozitiilor art.36 alin.2 lit.a din Hotarârea de Guvern 925/1996, retinând ca nu au fost îndeplinite conditiile prevazute de art.6 lit.a din caietul de sarcini ce solicitau asigurarea unei disponibilitati de 99,99% a functionarii produsului software pe un tip sau altul de hardware.

Componenta hardware nu face parte din achizitia actuala nefiind inclusa în caietul de sarcini si având în vedere dinamica pietei hardware, procedura sa a fost una flexibila, nefiind legata de un anume producator sau de o anumita tehnologie.

Desi, autoritatea contractanta a recunoscut ca solutia tehnica din documentul nr.113/09.01.2009 raspunde cerintelor sale completând oferta tehnica initiala, arata totusi ca nu poate fi primita pentru ca nu a fost inclusa în oferta tehnica si în raspunsul la cererea R. de clarificari, invocând astfel un element formal pentru a descalifica oferta sa.

Mai arata petenta ca acceptarea contestatiei sale nu ar discrimina pe ceilalti participanti la licitatie, întrucât si acestia au avut posibilitatea sa conteste în termenul reglementat decizia de descalificare.

Prin întâmpinarea formulata la data de 17.04.20009 (fila 380 dosar) intimata SC R. SA a solicitat respingerea plângerii ca nefondata.

Pe cale de exceptie a invocat lipa de interes cu privire la capatul 2 al plângerii (anularea deciziei cuprinsa în comunicarea nr.23910/12.12.2008) si inadmisibilitatea cu privire la capatul 3 al plângerii prin care reclamanta solicita obligarea autoritatii contractante la reluarea si finalizarea procedurii licitatiei.

Cu privire la capatul de cerere privind anularea deciziei din adresa nr.23910/12.12.2008, intimata arata ca prin aceeasi adresa petenta a fost încunostintata si cu privire la anularea procedurii de achizitie, potrivit art.209 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006. Întrucât aceasta nu a atacat si decizia de anulare a procedurii de achizitie, este lipsita de interes solicitarea de anulare a comunicarii nr.23910/12.12.2008, numai cu privire la aspectul privind declararea neconformitatii ofertei R. SA.

Capatul 3 al cererii reprezinta o solicitare noua în raport de ce s-a solicitat prin contestatia depusa la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, or în raport de dispozitiile art.283 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006 si 294 Cod procedura civila, nu se pot formula cereri noi si nu se pot modifica cele formulate într-o faza procesuala anterioara.

La termenul din data de 23.04.2009 (fila 394 dosar) petenta a formulat o cerere de completare si precizare a plângerii initiale prin care a solicitat anularea deciziei Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nr.383/33C4/6361 din data de 23.01.2009 si în consecinta obligarea autoritatii contractante la reluarea si finalizarea procedurii de achizitie publica, având ca obiect atribuirea contractului “Aplicatii de e-management pe reteaua INTRANET a RA R.”, cu reevaluarea ofertei petentei si declararea câstigatoare a ofertei acesteia.

În raport de formularea cererii completatoare intimata a invocat exceptia inadmisibilitatii, aratând ca potrivit dispozitiile art.283 alin.3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, coroborat cu dispozitiile art.3041 Cod procedura civila, plângerea formulata împotriva deciziei Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor se solutioneaza dupa regulile prevazute pentru judecata recursului, indicând motivele de nelegalitate si netemeinicie înauntrul termenului de plângere.

Cum cererea precizatoare nu cuprinde motive de ordine publica ce pot fi invocate în afara termenului prevazut de lege pentru motivarea plângerii, de oricare din parti sau de instanta din oficiu, cererea completatoare si modificatoare depusa de SC R SA la termenul din data de 23.04.2009 este inadmisibila.

Analizând decizia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor prin prisma criticilor invocate, Curtea retine:

Cu privire la exceptia lipsei de interes, în raport de capatul 2 al plângerii, Curtea o apreciaza ca neîntemeiata.

Petenta a solicitat anularea deciziei autoritatii contractante cuprinsa în comunicarea nr.23910/12.12.008 cu privire la neconformitatea ofertei sale.

Împrejurarea ca autoritatea contractanta, urmare a analizarii ofertelor a facut aplicarea dispozitiilor art.209 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006 anulând procedura de achizitie nu atrage lipsa de interes în promovarea plângerii (sub aspectul capatului 2 al acesteia), având în vedere ca decizia de anulare a achizitiei este consecinta declararii ofertelor ca neconforme.

Astfel, petenta justifica interesul promovarii plângerii în sensul anularii adresei de comunicare prin care i-a fost adus la cunostinta faptul ca oferta sa este neconforma.

Cu privire la fondul cauzei, prin adresa nr.23910/12.12.2008 petentei, în calitate de lider al asocierii ofertante, i-a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii oferta sa fiind declarata neconforma în baza art.36 alin.2 lit.a din Hotarârea de Guvern 925/2006, retinându-se ca cerintele mentionate în caietul de sarcini – pct.6 lit.a) nu a u fost integral îndeplinite.

Totodata, în aceeasi adresa se precizeaza ca toate ofertele depuse au fost declarate neconforme, astfel ca s-a facut aplicarea dispozitiilor art.209 alin.1 lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, cu consecinta anularii procedurii de achizitie, aceasta urmând sa fie reluata la o data ulterioara.

Împotriva acestei comunicari, petenta a formulat contestatie prin care a solicitat anularea comunicarii si atribuirea contractului de achizitie publica în cauza.

Prin Decizia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nr.383/3C4/6361/23.01.2009 a fost respinsa contestatia formulata ca nefondata.

Problema de drept dedusa judecatii este aceea daca oferta depusa de asocierea petenta a îndeplinit sau nu toate cerintele cuprinse în documentatia de atribuire, inclusiv cerinta caietului de sarcini de la pct.6 lit.a).

Cerinta mentionata în caietul de sarcini la pct.6 lit.a consta în asigurarea implementarii unui sistem informativ unitar, integrat, cu factor de disponibilitate de min. 99,99%, verificat prin mai multe implementari si care sa poata fi întretinut usor, cu resurse minime, sistemul trebuie sa aiba o structura centralizata cu o baza de date unica la sediul central R., iar, utilizatorul final sa aiba instalata o interfata prin care sa se acceseze modulele solutiei software.

Întrucât din propunerea tehnica prezentata de asocierea ofertanta nu a rezultat îndeplinirea conditiei privind factorul de disponibilitate care trebuie ca fie la solicitarea autoritatii contractante, de minimum 99,99%, comisia de evaluare a solicitat clarificari cu privire la oferta.

Clarificarile au fost transmise cu adresa înregistrata la autoritatea contractanta sub nr.23274/05.12.2008 în care se mentioneaza ca oferta asigura factorul de disponibilitate solicitat de minimum 99,99%.

Se mai arata ca sistemul informatic integrat ofertat beneficiaza de tehnologia Real Aplication Clusters inclusa în baza de date Oracle, ofertata, care permite rularea software-ului de baza de date într-o structura de noduri cluster de tip activ – activ Real Aplication Clusters în cazul în care unul dintre noduri este dezactivat sau are orice problema hardware sau software, permite celorlalte moduri sa preia activitatea într-un mod transparent pentru utilizatorii finali, asigurând un factor de disponibilitate de minim 99,99%.

Astfel, aceste detalieri privesc asigurarea factorului de disponibilitate de 99,99% numai pentru nivelul baza de date, unul dintre cele trei niveluri ale aplicatiei ofertate, pentru celelalte niveluri: client si aplicatie, nefacându-se alte precizari.

Aceasta concluzie rezulta si din Raportul tehnic nr.23592/09.12.2008 întocmit de experti cooptati de autoritatea contractanta, în vederea evaluarii ofertelor prezentate.

Instanta nu poate lua act de concluziile cuprinse în raportul de expertiza extrajudiciara întocmit de expertul S. L. C. (fila 508 dosar), întrucât acesta a fost întocmit la solicitarea petentei SC R. SRL, ulterior pronuntarii Deciziei Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor atacata în prezenta cauza.

Astfel, întrucât petenta nu a facut dovada îndepliniri cerintelor cuprinse în art.6 lit.a), caietul de sarcini pentru toate componentele aplicatiei ofertate, în mod corect autoritatea contractanta a decis respingerea ofertei ca neconforma, în baza art.36 alin.2 lit.a din Hotarârea de Guvern 925/2006 si ulterior constatând ca toate ofertele depuse sunt neconforme, a facut aplicarea dispozitiilor art.209 alin.1 lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, dispunând anularea procedurii de atribuire,solutie ce a fost mentinuta prin Decizia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor atacata în prezenta cauza.

Asa fiind, în temeiul dispozitiilor art.283 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, Curtea va respinge plângerea ca nefondata.