Achiziţii publice. OUG nr.34/2006. Consecinţele nerespectării de către ofertanţi a documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini. Licitaţii


Decizia nr.53 din 18.01.2010, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti–

Secţia Comercială şi de Administrativ şi Fiscal

Prin plângerea înregistrată la nr.1150/42/15.12.2009, recurenta SC TR SRL a formulat plângere împotriva Deciziei nr.6569/C9/7781/7803 din 27.11.2009 emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care a solicitat modificarea în parte a acesteia, în sensul obligării autorităţii contractante la reevaluarea tuturor ofertelor depuse, inclusiv a ofertei sale.

De asemenea, aceasta a solicitat anularea deciziei de respingere a ofertei sale ca fiind neconformă, emisă de autoritatea contractantă şi care i-a fost comunicată prin adresa nr.16622/AB/6.11.2009, precum şi anularea raportului procedurii ca o consecinţă a anulării Deciziei de stabilire a ofertei câştigătoare.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor Buzău –Ialomiţa a organizat în temeiul OUG nr.34/2006, în calitate de autoritate contractantă, procedura de tip „licitaţia deschisă” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii „Apărare de mal stâng pe braţul Borcea în zona localităţii Borcea, judeţul Călăraşi, Etapa a II-a”, iar prin adresa nr.16622/AB/6.11.2009 autoritatea contractantă i-a comunicat respingerea ofertei, declarată neconformă, raportat la art.36(2) pct. a din HG nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, deoarece la solicitările comisiei de evaluare, conform adresei nr.16035/AB/28.10.2009, nu ar fi justificat de ce cheltuielile ocazionate cu lucrările de organizare de şantier nu corespund cerinţelor din documentaţia de atribuire – capitolul V.5 şi în caietul de sarcini – punctul 5.

Potrivit art.36(2) pct.2 din HG nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, oferta este considerată neconformă, când nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini, iar în caietul de sarcini – punctul (capitolul) 5 se referă la desfiinţarea şantierului după terminarea execuţiei lucrărilor, deci nu la organizarea de şantier.

Mai mult, nicăieri în caietul de sarcini nu se menţionează faptul că organizarea de şantier va face parte din devizul ofertă şi se va justifica în mod distinct printr-un proiect.

De asemenea, petenta a precizat că în adresa nr.137255/30.10.2009 a specificat că în oferta sa, în secţiunea referitoare la cheltuielile indirecte sunt cuprinse cheltuielile necesare pentru organizarea de şantier, după cum prevede Ordinul nr.1568/15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice”.

Prin decizia nr.53 din 18.01.2010, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, s-a respins ca nefondată, plângerea formulată de petenta SC TRadion SRL.

Curtea a reţinut că, prin Decizia nr.6569/C9/7781/7803/27.11.2009, CNSC a respins ca nefondată contestaţia formulată de SC TR SRL în contradictoriu cu Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor Buzău –Ialomiţa.

Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor Buzău –Ialomiţa a organizat în temeiul OUG nr.34/2006, în calitate de autoritate contractantă, procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii „Apărare de mal stâng pe braţul Borcea în zona localităţii Borcea, judeţul Călăraşi” – Etapa a II-a, iar oferta recurentei a fost respinsă ca fiind neconformă.

Această ofertă a fost respinsă ca neconformă, deoarece oferta sa nu a cuprins organizarea de şantier. Împrejurarea că oferta respectivă, în secţiunea referitoare la cheltuielile indirecte, cuprinde cheltuielile necesare pentru organizarea de şantier, nu este suficientă, în condiţiile în care aceste cheltuieli nu au fost documentate printr-un proiect de organizare de şantier.

Astfel, numai în acest mod autoritatea contractantă putea verifica dacă acestea sunt suficiente şi dacă organizarea de şantier este făcută potrivit normelor tehnice şi de asemenea potrivit normelor de protecţie a muncii.

Ca atare, pentru lucrarea respectivă şi anume „Apărare de mal stâng pe braţul Borcea în zona localităţii Borcea, judeţul Călăraşi”, este nevoie de o documentaţie tehnică completă pentru organizarea de şantier, cu atât mai mult, cu cât acestea reprezintă primul pas în vederea executării ulterioare a lucrării.

Verificând documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini, instanţa a constatat că la capitolul V.5 – modul de prezentare a propunerii financiare şi respectiv punctul 5, se menţionează clar necesitatea efectuării unui proiect pentru organizarea de şantier, în conformitate cu legislaţia în vigoare, coroborat cu prevederile Acordului Cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei aprobat prin HG nr.163/2008 şi măsurile stabilite prin documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului în perioada de construcţie.

Aşadar, în mod legal Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins ca nefondată contestaţia petentei, motiv, pentru care văzând şi dispoziţiile art. 312(1) Cod procedură civilă, Curtea a respins plângerea ca nefondată.