ACHIZIŢII PUBLICE. PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE. Licitaţii


– art. 124 lit.c din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. -art.1 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât suma egală cu echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

Regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private , dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătură cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor.Legiuitorul nu a pus semnul egalităţii între noţiunile de reabilitare, reparare şi întreţinere a drumurilor, reabilitarea fiind o operaţiune mult mai amplă decât repararea drumurilor.

(Decizia nr. 412/11 martie 2009

Secţia comercială, de administrativ şi fiscal )

Prin plângerea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Ploieşti sub nr. 135/42/2009 petenta SC CŞ SRL în contradictoriu cu intimatul C. L. URLAŢI, în temeiul art. 280 alin. 5 din OUG nr. 34/2006 a formulat plângere împotriva Deciziei nr. 470/37C/5126 din 30.01.2009 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

În motivarea plângerii, se arată că prin Decizia nr. 470/37C7/5126 din 30.01.2009 a CNSC le-a fost respinsă contestaţia ca nefondată, soluţia pronunţată fiind nelegală şi netemeinică, încălcându-se grav dispoziţiile legale în materie.

Analizând decizia contestată prin prisma criticilor formulate, a probelor administrate, a actelor normative ce au incidenţă în cauză, precum şi sub toate aspectele conform art. 3041 C.pr. civ, Curtea a reţinut următoarele:

La data de 29 februarie 2008 C. L. Urlaţi a organizat o licitaţie publică – cerere de ofertă – având ca obiect „Reparaţii şi întreţinere străzi în Oraşul Urlaţi”. Această licitaţie este câştigată de petenta SC CŞ SRL şi, urmare acestui fapt, este încheiat între aceste două părţi contractul de execuţie de lucrări nr. 3040/10.03.2008.

Potrivit dispoziţiilor art. 5.1. din contract, către constructor se vor emite comenzi, pentru fiecare stradă, ce vor conţine tipul de lucrări ce urmează a fi executate şi care au fost menţionate la art. 4.1., precum şi valorile aferente fiecărei lucrări. La art. 6 se arată că durata prezentului contract este de 3 luni de zile , începând de la momentul predării amplasamentului.

La data de 9.06.2008, în baza contractului de execuţie de lucrări nr. 3040/10.03.2008 , sunt emise două comenzi către constructorul SC CŞ SRL, respectiv comanda nr.7438/9.06.2008 pentru strada Independenţei în valoare de 490.167,05 lei fără TVA şi comanda nr. 7439/9.06.2008 pentru străzile: 1Mai, 30 Decembrie şi Orzoaia în valoare totală de 680.844,8 lei fără TVA .

Ţinând seama de dispoziţiile art.6 din contract şi având în vedere data emiterii comenzilor, deci data predării amplasamentului 9.06.2008, contractul nr. 3040/10.03.2008 îşi înceta efectele la data de 9 septembrie 2008.

Ulterior, la data de 23.10.2008 se publică un anunţ prin care C.L. Urlaţi aducea la cunoştinţa persoanelor interesate faptul că va organiza la data de 5.11.2008 o licitaţie publică, cerere de ofertă, având ca obiect „Reabilitare străzi în oraşul Urlaţi, Jud. Prahova”.

La data de 5.11.2008 autoritatea contractantă a organizat două proceduri de licitaţie publică „cerere de ofertă” având ca obiect „Reabilitare străzi în oraşul Urlaţi, Jud. Prahova”, respectiv la ora 10 pentru străzile : Orzoaia de Sus , Zambilelor, Socului şi Valea Bobului, iar la ora 12 pentru străzile : Zorilor , Zorilor-drum lateral, Independenţei, Griviţei, Crivăţ şi Mihai Eminescu.

Petenta SC CŞ SRL a achiziţionat documentaţia de atribuire pentru procedura de licitaţie publică ce urma să se desfăşoare la ora 12.

La data de 3.11.2008 petenta SC CŞ SRL formulează la CNSC contestaţie împotriva anunţului de licitaţie din 23.10.2008 şi a tuturor actelor ulterioare acestuia, inclusiv împotriva întregii proceduri de licitaţie având ca obiect „Reabilitare străzi în oraşul Urlaţi, Jud. Prahova” , solicitând anularea acestora.

Prin Decizia nr. 5327/C6/5126 din 14.11.2008, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis excepţia tardivităţii invocată de autoritatea contractantă, a respins contestaţia formulată de SC CŞ SRL ca tardiv introdusă şi a respins solicitarea formulată de C. L. Urlaţi de sancţionare a contestatorului ca nefondată.

Împotriva acestei decizii, petenta SC CŞ SRL a formulat plângere, soluţionată de Curtea de Apel Ploieşti prin Decizia nr.1592/22.12.2008 prin care s-a admis plângerea , s-a desfiinţat Decizia nr. 5327/C6/5126 din 14.11.2008 a CNSC şi s-a trimis cauza la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pentru soluţionare pe fond.

Reprimind dosarul şi analizând cauza pe fond, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a pronunţat decizia nr.470/37C7/5126 din 30.01.2009 prin care a respins ca nefondată contestaţia formulată de SC CŞ SRL, a respins solicitările autorităţii contractante de sancţionare a contestatoarei pentru exercitarea abuzivă a dreptului de a depune contestaţie, precum şi pe cea referitoare la acordarea de măsuri reparatorii în valoare egală cu contravaloarea contractului de execuţie de lucrări.

Pentru a pronunţa această decizie CNSC a reţinut, între altele, că noţiunile „reparare şi întreţinere” nu sunt identice cu cea de „reabilitare”, sens în care legislaţia specifică le tratează separat, iar iniţierea procedurii de cerere de oferte pentru „reabilitare străzi în oraşul Urlaţi, jud. Prahova” nu s-a efectuat cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare în materia achiziţiilor publice .

Prin prezenta plângere SC CŞ SRL critică această din urmă decizie a CNSC.

Susţine petenta că în baza contractului nr. 3040/10.03.2008 urma să execute toate lucrările de reparaţii străzi pe segmentul licitat ce coincide cu segmentul scos la licitaţie prin procedura contestată.

Susţinerea este nefondată întrucât, în primul rând licitaţia publică din 29.02.2008 a avut ca obiectiv „Reparaţii şi întreţinere străzi în Oraşul Urlaţi”, de unde rezultă că urmau a fi reparate şi întreţinute unele străzi din oraş în funcţie de comanda emisă de autoritatea contractantă şi nu toate străzile din oraşul Urlaţi.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 124 lit.c din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât suma egală cu echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

Cum licitaţia din 29.02.2008 câştigată de petentă a avut ca procedură „cererea de oferte” rezultă că valoarea maximă a contractului nu putea depăşi pragul de 500.000 euro. Şi acest argument combate susţinerea petentei cum că în baza contractului nr. 3040/10.03.2008 urma să execute toate lucrările de reparaţii străzi pe segmentul licitat.

Un alt argument al petentei se referă la faptul că autoritatea contractantă a demarat o nouă licitaţie, având ca obiect – reparaţii/ reabilitare străzi în oraşul Urlaţi, ceea ce reprezintă unul şi acelaşi lucru, contrar motivării reţinute de CNSC.

Or, potrivit art.1 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private , dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătură cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor.

După cum lesne se poate observa din dispoziţiile legale menţionate mai sus, legiuitorul nu a pus semnul egalităţii între noţiunile de reabilitare, reparare şi întreţinere a drumurilor, reabilitarea fiind o operaţiune mult mai amplă decât repararea unui drum.

În aceste condiţii, nu se poate reţine că licitaţia publică din 29 februarie 2008 -„Reparaţii şi întreţinere străzi în Oraşul Urlaţi” şi licitaţia publică din 5 noiembrie 2008 -„Reabilitare străzi în oraşul Urlaţi, Jud. Prahova” au acelaşi obiect.

Cea de a doua licitaţie publică organizată de Consiliul Local Urlaţi la data de 5 noiembrie 2008 -„Reabilitare străzi în oraşul Urlaţi, Jud. Prahova” a avut în vedere străzile: Orzoaia de Sus, Zambilelor, Socului şi Valea Bobului (licitaţie ora 10) şi Zorilor, Zorilor-drum lateral, Independenţei, Griviţei, Crivăţ şi Mihai Eminescu (licitaţie ora 12).

După cum se poate observa, străzile cuprinse în licitaţia din 5.11.2008 şi pentru care autoritatea contractantă a emis comenzi în temeiul contractului nr. 3040/10.03.2008 sunt Independenţei şi Orzoaia de Sus ( trebuie avut în vedere şi faptul că nu s-a demonstrat, conform nomenclatorului de străzi al oraşului Urlaţi, că există identitate între strada Orzoaia şi strada Orzoaia de Sus).

Aşa cum am arătat mai sus, pentru aceste străzi autoritatea contractantă a emis comenzi la data de 9.06.2008, astfel că potrivit dispoziţiilor art.6 din contract, contractul nr. 3040/10.03.2008 îşi înceta efectele la data de 9 septembrie 2008, dată la care lucrările de reparaţii şi întreţinere trebuiau finalizate .

În altă ordine de idei, nu se poate reţine că acest contract nr. 3040/10.03.2008 este un contract cadru având în vedere, pe de o parte, valoarea maximă a contractului ce nu putea depăşi pragul de 500.000 euro, iar pe de altă parte, dispoziţiile art. 6 din contract în care se arată că durata contractului este de 3 luni de zile, începând de la momentul predării amplasamentului. Predarea amplasamentului s-a făcut la data de 9.06.2008 când s-au indicat expres străzile pe care urmau să se execute lucrări de reparaţie şi întreţinere.

Ultima susţinere a petentei privind nedepunerea la dosar a caietului de sarcini pentru cele două licitaţii din 29.02.2008 şi 5.11.2008 de către autoritatea contractantă este nefondată şi fără relevanţă, având în vedere că petenta avea posibilitatea să depună personal aceste documente ce se aflau şi în posesia sa întrucât a cumpărat documentaţia pentru ambele licitaţii, deci şi caietul de sarcini.

Potrivit dispoziţiilor art. 255 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante , cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice , are dreptul de a contesta actul respectiv. Alineatul trei al aceluiaşi articol arată că prin persoana care se consideră vătămată se înţelege orice persoană care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii: are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică pentru a cărui atribuire se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a suferit , suferă sau riscă să sufere un prejudiciu, ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice.

Având în vedere aceste dispoziţii legale şi situaţia de fapt menţionată mai sus, Curtea a constatat că nu sunt îndeplinite, în persoana petentei, condiţiile exprese şi cumulative pentru a se putea considera că a fost vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante.

Pentru aceste considerente şi în temeiul art. 285 alin.4 şi 5 din OUG nr. 34/2006, Curtea a respins plângerea ca nefondată.