Acordarea tichetelor de masă personalului contractual în cadrul Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Cereri


În conformitate cu dispozitiile art. 23 din Legea nr. 435/2006, începând cu data intrarii în vigoare a acestuia act normativ (07.12.2006) personalul încadrat în unitatile sanitar veterinare publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat beneficiaza lunar de 20 de tichete de masa.

Se apreciaza ca, refuzul platii tichetelor de masa nu are suport legal, prin acordarea acestor alocatii salariatilor din cadrul unitatilor sanitar veterinare asigurându-li-se o protectie privind securitatea muncii, fiind lipsit de relevanta faptul ca în bugetele aprobate nu au fost prevazute sume cu aceasta destinatie, întrucât angajatorul avea obligatia de a solicita fondurile necesare în acest scop.

Sectia civila. SENTINTA CIVILA NR. 567/26.09.2008 (dosar nr. 5201/103/2007)

Asupra conflictului de drepturi de fata; constata ca, prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 5201/103/2007 din 17 decembrie 2007, reclamanta FEDERATIA SINDICALA a VETERINARILOR din ROMÂNIA, cu sediul în Bucuresti, str. Dr. Nicolae Staicovici nr.14A, sector 5, în numele si pentru membrii sai de sindicat din cadrul Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Neamt, prin reprezentant legal, a chemat în judecata civila pe pârâta Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, str. Tiparului nr.12, solicitând acordarea tichetelor de masa pentru anii 2004 – 2007 si actualizarea drepturilor banesti cuvenite în raport cu indicele de inflatie de la data platii efective.

In motivarea actiunii, reclamanta arata ca, membrii de sindicat reprezentati în speta de fata au calitatea de personal contractual în cadrul Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Neamt si ca, pretentiile deduse judecatii sunt întemeiate pe dispozitiile art.1 din Legea nr.142/1998 si ale art.23 din Legea nr.435/2006.

În dovedirea sustinerilor reclamanta a înteles sa se prevaleze de proba cu înscrisuri ( f.16 – 31, 59, 62 -70, 76-84).

Reclamanta a solicitat judecarea cauzei si în lipsa.

Pârâta, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Neamt, a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a instantei si declinarea competentei de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamt – Sectia Comerciala si Administrativ, motivat de dispozitiile art.126 alin.3 din Constitutiei României si ale art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004.

Pe fondul cauzei, aceeasi pârâta a solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiata, aratând ca, în conformitate cu prevederile art.1 alin.2 din Legea nr.142/1998 si ale art.4 din Legea nr.435/2006, tichetele de masa se acorda în limita prevederilor bugetului de stat pentru unitatile din sectorul bugetar ca, în prezent nu exista posibilitatea acordarii acestor tichete întrucât prin legile bugetare anuale nu au fost prevazute fonduri în acest scop si ca, în conformitate cu art.4 alin.4 din HG nr.130/2006, calitatea de ordonator principal de credite revine Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Directiile Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene având doar calitatea de ordonatori secundari de credite .

Ulterior, pârâta a renuntat la exceptia necompetentei materiale a instantei ( f.32 ).

În data de 04 martie 2008, reclamanta si-a completat actiunea în sensul ca a solicitat introducerea în cauza si a pârâtei Autoritatea Nationala Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu sediul în Bucuresti, str. Negustori nr.1 bis, sector 2, în calitate de ordonator principal de credite, solicitând si obligarea acesteia la acordarea tichetelor de masa pentru anii 2004 – 2007, actualizarea drepturilor banesti cuvenite în raport cu indicele de inflatie de la data platii efective si virarea sumelor necesare acestor plati catre pârâta Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Neamt .

Pârâta, Autoritatea Nationala Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, a formulat, de asemenea, întâmpinare prin care a solicitat, pe cale de exceptie, respingerea actiunii, ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, motivat de faptul ca, nu are raport juridic de direct cu membrii de sindicat reprezentanti în instanta de sindicatul reclamant. Exceptia invocata a fost unita cu fondul cauzei. De asemenea, pârâta a invocat exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a Federatiei Sindicale a Veterinarilor din România, motivat de dispozitiile art.161 alin.1 din C.proc.civ si de faptul ca aceasta are un litigiu având ca obiect legitimitatea organelor de conducere. Aceasta exceptie a fost respinsa, motivat, la termenul de judecata din 08 august 2008 ( f.71).

Pe fond, pârâta a solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiata, aratând, în esenta ca, dreptul instituit de art.1 alin.1 din legea nr.142/1998 este un drept sub conditie, respectiv prevederea sumelor necesare în bugetul fiecarui minister în parte, în lipsa alocarii fondurilor necesare în acest scop neputând fi obligata la acordarea tichetelor de masa.

In aparare, pârâta a depus la dosar copie de pe o hotarâre judecatoreasca ( f.42- 44).

Procedura de citare a partilor procesuale a fost legal îndeplinita.

Fata de exceptia invocata de pârâta Autoritatea Nationala Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, privind lipsa calitatii sale procesuale pasive , instanta constata ca este nefondata, urmând sa o respinga, ca atare, motivat de faptul ca, în conformitate cu dispozitiile art.4 alin.4 din HG nr.130/2006, aceasta institutie are calitatea de ordonator principal de credite, prin presedinte, coordonând tehnic si administrativ Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene care au calitatea de ordonatori secundari de credite ( art.5 din OG nr.42/2004). Ori, potrivit prevederilor art.21 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, ordonatorii principali de credite repartizeaza fondurile bugetare institutiilor publice ierarhic inferioare.

Pe fondul cauzei, analizând probatoriul administrat în dosar, instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept :

Potrivit dispozitiilor art. 28 al Legii nr. 54/2003, organizatiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune în justitie în numele membrilor lor, fara a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza.

În speta, reclamanta a formulat actiunea în numele si pentru membrii sai de sindicat ce au calitatea de personal contractual în cadrul Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Neamt ( f.16).

In conformitate cu dispozitiile art.23 din Legea nr.435/2006 , „ începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în unitatile sanitar-veterinare publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat beneficiaza lunar de 20 de tichete de masa (…)”.

Prin urmare, se apreciaza ca, începând cu data de 07 decembrie 2006, dreptul pretins de catre reclamanta privind acordarea tichetelor de masa este prevazut de textul de lege invocat, în vigoare, iar refuzul pârâtelor de a-l plati nu are suport legal.

Astfel, se apreciaza ca, prin acordarea acestor alocatii, reclamantilor li se asigura o protectie privind securitatea muncii, fiind lipsit de relevanta faptul ca, în bugetele aprobate institutiilor pârâte nu au fost prevazute sume cu aceasta destinatie, acordarea lor fiind lasata la aprecierea angajatorului, întrucât acesta avea obligatia de a solicita alocarea si virarea fondurilor bugetare necesare în acest scop, obligatie pe care nu a executat-o.

În acest context, instanta apreciaza ca, acordarea tichetelor de masa în functie de vointa angajatorului reprezinta o restrângere a dreptului reclamantilor la protectie sociala nejustificata si nelegala.

Fata de considerentele ce preced, în temeiul textelor de lege invocate, instanta constata ca actiunea reclamantei, astfel cum a fost completata, este întemeiata, în parte, urmând sa o admita, ca atare si în consecinta va obliga pârâtii sa plateasca personalului contractual din cadrul Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Neamt, care face parte din sindicatul reclamant , contravaloarea tichetelor de masa cuvenite începând cu data intrarii în vigoare a Legii nr.435/2006, la zi, respectiv pâna în momentul punerii la dispozitia fiecarui salariat a tichetelor de masa la care este îndreptatit si sa acorde în continuare tichetele de masa legal prevazute.

În considerarea principiului reparatiei integrale a prejudiciului, obligatia de plata cu acest titlu a drepturilor banesti cuvenite impune actualizarea sumelor aferente cu indicele de inflatie la plata platii efective.

Având în vedere considerentele expuse si în motivarea respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Autoritatea Nationala Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, instanta a obligat-o la virarea in bugetul Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a judetului Neamt a fondurilor bugetare corespunzatoare platii drepturilor banesti astfel stabilite.

Actiunea reclamantei privind acordarea tichetelor de masa pentru perioada 2004 – 06 decembrie 2006, a fost respinsa motivat de faptul ca actul normativ în temeiul carora reclamantii sunt îndreptatiti sa beneficieze de aceste alocatii a întrat în vigoare în data de 07 decembrie 2006.